4LIHY300 Liturgikk og hymnologi

Alle versjoner:
4LIHY300 (2022—2023)
4LIHY300 (2021—2022)
4LIHY300 (2020—2021)
4LIHY300 (2019—2020)
4LIHY300 (2018—2019)
4LIHY300 (2017—2018)

Emnekode: 4LIHY300

Emnenavn: Liturgikk og hymnologi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i bachelor i musikk, menighet og ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for:

 • liturgiens historie og utvikling
 • dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • liturgiens begrunnelse og innhold
 • Den norske kirkes høymesse, oppbygning og dramaturgi
 • alternative gudstjenesteformer og liturgier, herunder arbeid med ungdom og gudstjeneste
 • eksempler på liturgifornyelse og reformarbeid
 • kirkemusikkens teologiske grunnlag og gudstjenestelige funksjon
 • elementære prinsipper for resitasjon, vekselsang og tidebønn
 • den kristne sangtradisjonenes historie, utvikling, praksis, form og funksjon

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjøre rede for

 • bibelske salmer og cantica
 • ulike salme- og sangtradisjoner
 • gospelhistorie
 • nyere lovsangstradisjoner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle forståelse av for dagens mangfold av liturgisk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • Studenten skal utvikle forståelse og respekt for ulike vesteuropeiske hymnologiske tradisjoner

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige forelesninger og praktiske øvelser i høstsemesteret.

Arbeidsomfang

125-150 timer

Arbeidskrav

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Innlevering av oppgaver.
 • Gjennomføring av en kortgudstjeneste på 15 minutter i grupper på 2-3 studenter
 • Gjennomføring av praktiske oppgaver

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %.)

Innhold for eksamen: Oppgaver i både hymnologi og liturgikk.

Vekting av eksamens to deler: Hver del teller 50 %. Begge må være bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Liturgikk

 

Litteratur

 

Balsnes, A. H. m.fl. (red.). Gudstjeneste à la carte, (2015) Verbum akademisk, Oslo. Følgende artikler:

 • Christoffersen, J. T. Kap. 2.1: Sammen for Guds ansikt. Gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet, 22 s.
 • Nelson, K. Kap. 3.2: 3.2 Ny liturgisk musikk for Den norske kirke - tekstrelatert sangbart og slitesterkt, 18 s.
 • Balsnes, A. H. Kap. 4.3: Musikk for menigmann? Liturgisk musikk i spenningen mellom folkekirke og trosfellesskap, 20 s.

 

Hellemo, G. (red.). Gudstjeneste på ny, (2014) Universitetsforlaget, Oslo. Følgende artikler:

* Hellemo, G. Liturgisk teologi for Den norske kirke, 19 s.

Holter, S. W. Kom tilbe med fryd, (2008) Solum forlag, Oslo. Følgende kapitler:

 • Kap. II - Prinsipiell liturgikk, 11 s.
 • Kap. III – Gudstjenesten, 1a-d+g (untatt:1.a.iii, 1.b.ii, 1.c.iv, ), 30 s.
 • Kap. IV – Kirkeåret, 30s.

 

Kirkerådet, Den norske kirke. Gudstjenestebok for Den norske kirke, (2011) Eide Forlag AS, Stavanger.

 • Kap. 2: Ordning for hovedgudstjeneste, 27 s.
 • Kap. 6: Gudstjenesten: Hellig handling, hellig tid, hellig rom, 24 s.

 

Stoff fra faglærer lagt ut på Canvas.

 

*= kompendium

 

Supplerende litteratur, liturgikk

 

Balsnes, A. H. m.fl. (red.). Gudstjeneste à la carte, (2015) Verbum akademisk, Oslo

 • Redaksjonen. Kap 1: Innledning. Gudstjenestefornyelse i menighetene

Christoffersen, J. T., Hem, H. E. Kap. 2.2: Gudstjenestereformen - tilfeldighetenes spill?

 • Tandberg, S. E. Kap. 5.2: Fra kirkestil til sjangerpluralisme. Historien som speil for dagens kirkemusikk
 • Christensen, S. Kap. 5.3: Gammel profesjon søker ny legitimitet

 

Hellemo, G. (red.). Gudstjeneste på ny, (2014) Universitetsforlaget, Oslo. Følgende artikler:

 • Veiteberg, K. Gudstjenesta som ei hending med handlingar
 • Nordstoga, K. Musikken i gudstjenesten

 

Holter, S. W. Kom tilbe med fryd, (2008) Solum forlag, Oslo. Følgende kapitler:

 • Kap. I - Generell innledning
 • Kap. III – Gudstjenesten, 1.a.iii, 1.b.ii, 1.c.iv,
 • Kap. III – Gudstjenesten, 3 – Tidebønnene
 • Kap. VI - Utvalgte liturgihistoriske emner

 

Kirkerådet, Den norske kirke. Gudstjenestebok for Den norske kirke, (2011) Eide Forlag AS, Stavanger.

 • Kap. 7: Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten
 • Kap. 8: Veiledning til hoveddelene i gudstjenesten

 

Kirkerådet, Den norske kirke. Kunsten å være kirke, (2005)

 

Kirkerådet, Den norske kirke. Plan for kirkemusikk, (2009)

 

Kirkerådet, Den norske kirke. Sammen for Guds ansikt. Planlegging av det lokale gudstjenestelivet, (2011)

 

Skaar, T. R. Trygt, men fjernt! Hvorfor går/går ikke motivert kristen ungdom til høymesse. Artikkel til Halvårstidsskrift for Praktisk Teologi v 2010. s. 62-68.

 

Hymnologi

 

Litteratur

 

Balsnes, A. H. m.fl. (red.). Gudstjeneste à la carte, (2015) Verbum akademisk, Oslo.

Følgende artikler:

 • Bergheim, I. Kap. 3.4: "Til megen glede og stort besvær"? Ny salmebok for Den norske kyrkja, (22 s.)

 

*Benestad, F. Musikk og tanke. s. 33-63 (30 s.) (1977) Aschehoug, Oslo

 

*Bergheim, I. Døren høy og porten vid, s. 79-89 (10 s.) (2013) Akademika forlag, Oslo,

 

*Dowley, T. Christian Music - A Global History, s. 112-125, 172-185 (25 s.) (2011) Oxford

 

Holter, S. W. Kom tilbe med fryd, (2008) Solum forlag, Oslo. Følgende kapitler:

 • Kap. VII – Hymnologi, (113 s.)

 

*Reynolds, W. J., Music, D. W., Price, M. A Survey of Christian Hymnody, s. 35-45, 52-63, 113-121 (32 s.), (1999) Hope Publishing Company, Carol Stream

 

*Westermeyer, P. Te deum, The Church and Music, s. 39-58, 77-89, 141-160, 248-255, 263-269 (63 s.) (1998) Fortress Press, Minneapolis, MN

 

Stoff fra faglærer lagt ut på Canvas.

 

Supplerende litteratur, hymnologi

 

*Arrington, J. Let Mt. Zion Rejoice!, s. 56-94, (2001) Valley Forge

 

Holter, S. W. Finnes det en kristen musikk?. Internett: http://home.hib.no/ansatte/tto/KREL-web/TT/SWHolter.htm

 

*Johnson, B. R., We'll understand It Better By & By, s. 53-78, 141-163, 309-328 (1992) Washington

 

Saulnier, D. Gregorian Chant (2009) Paraclete Press, Brewster, MA

 

*Sjögren, P. O. Kyrkans lovsång. s. 126-135 (1974) Stockholm

 

*White, J. F. Introduction to Christian worship, s. 111-129 (2001) Nashville

 

*= kompendium