IKF218 Interkulturell kompetanse

Alle versjoner:
IKF218 (2024—2025)
IKF218 (2023—2024)
IKF218 (2022—2023)
IKF218 (2021—2022)
IKF218 (2020—2021)

Emnekode: IKF218

Emnenavn: Interkulturell kompetanse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i IK/IKF, TRF, PED, samfunnsfagvitenskapelig eller humanistisk fag.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet gir en fordypning i interkulturell teori og metode og utvikler studentens interkulturelle kompetanse til å forstå, analysere og håndtere utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og samhandling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

KUNNSKAP

Studenten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster.
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster.
 • har bred kunnskap om kulturbegrepet og om betydningen av religion og virkelighetsforståelser i interkulturelle kontekster.
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet i lys av nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn.
 • har kunnskap om sosial ulikhet, inklusjons- og eksklusjonsprosesser, majoritets- og minoritetsspørsmål, diskriminering og rasisme, makt og avmakt.
 • har kunnskap om hvordan institusjoner, politiske, økonomiske og andre strukturelle faktorer gir føringer for interkulturell kommunikasjon, samhandling og identitet.
 • har kunnskap om hvordan migrasjon, transnasjonale prosesser og -institusjoner virker inn på interkulturell kommunikasjon og samhandling og produksjon av identitet.
 • har kunnskap om rettighetsspørsmål og etikk i flerkulturelle kontekster.
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid* som er relevant for fagområdet.
 • har kunnskap om hvordan interkulturelle studier har utviklet seg med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner. (* Med utviklingsarbeid innen interkulturelle studier forstår vi NOU og aktuelle stortingsmeldinger og offentlige styringsdokumenter relevante for det interkulturelle feltet)

FERDIGHETER

Studenten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og anvende interkulturell teori og kvalitativ metode i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer.
 • evner å tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig.
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og engasjere seg i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger.
 • har evne til å finne konstruktive løsninger på utfordringer og tematisere mulighetsrommet som interkulturell samhandling og kommunikasjon innebærer.
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det interkulturelle fagområdet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger.
 • kan identifisere hvordan etnisitet, klasse, kjønn, språk og kulturelt og religiøst mangfold spiller inn i identitetsprosesser.
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma.
 • kan planlegge og gjennomføre muntlige og skriftlige presentasjoner og oppgaver individuelt og i grupper i tråd med faglige, akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer.

Innhold

Emnet gir en dypere innføring i interkulturelle perspektiver som gir grunnlag for å tolke og håndtere aktuelle interkulturelle utfordringer og se muligheter i en flerkulturell verden. Emnet bygger på empirinære analyser av flerkulturelle utfordringer og muligheter for brobygging og samhandling, slik dette manifesterer seg i levd liv på arbeidsplassen, i nabolaget, i media og offentlige ordskifter, i foreningen, i utdanning, og i religiøst liv lokalt og globalt. Emnet fokuserer på menings-, identitets- og gruppedannelser på ulike nivå, og på strukturelle forutsetninger som spiller inn i slike prosesser. Utfordringer og muligheter knyttet til minoritets- og majoritetsspørsmål, samt inklusjons- og eksklusjonsprosesser gis særlig oppmerksomhet. Samtidig som emnet bidrar til å problematisere essensialistiske forståelser av identitet, kultur og makt, tas det på alvor at dette også er levde realiteter. Emnet fordrer etisk refleksjon, bygger interkulturell forståelse og setter fokus på medborgerskap og menneskerettigheter.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar med samtaler i grupper og plenum.

Arbeidsomfang

600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp i eksamen i emnet:

 • Deltagelse på obligatorisk innføringskurs (10 t.)
 • Gruppearbeid med muntlig framlegging på seminar.

Ved mer enn 20 % fravær på innføringskurset, må det leveres en erstatningsoppgave på 2000 ord knyttet til pensum i emnet.

Ved ikke godkjent arbeidskrav i gruppearbeid med muntlig framlegging, har studenten én ny mulighet i samme semester til muntlig presentasjon. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig individuell 5 dagers hjemmeeksamen, 4000 ord (+/- 15 %).

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

 • Norsk
 • Skandinaviske språk
 • Engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

IKF218 Interkulturell kompetanse overlapper IKF220 Intercultural Theory and Practice med 10 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser finner du her.