IKF218 Interkulturell kompetanse

Alle versjoner:
IKF218 (2024—2025)
IKF218 (2023—2024)
IKF218 (2022—2023)
IKF218 (2021—2022)
IKF218 (2020—2021)

Emnekode: IKF218

Emnenavn: Interkulturell kompetanse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i IK/IKF, eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet gir en fordypning i interkulturell kompetanse og utvikler studentens interkulturelle kompetanse til å forstå, analysere og håndtere muligheter og utfordringer knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og samhandling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt mangfold, sosial ulikhet og interkulturell samhandling i skiftende kontekster.
 • har bred kunnskap om interkulturell kommunikasjon og om forholdet mellom språk, makt og mening i flerkulturelle kontekster.
 • har kunnskap om produksjon av fellesskap, forskjeller og identitet som i lys av eksempelvis nasjonalitet, etnisitet, klasse og kjønn.
 • har kunnskap om utviklingen om interkulturelle studier som fagfelt og kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan identifisere interkulturelle problemstillinger og tolke, reflektere over og analysere interkulturelle situasjoner og samhandlingsforløp og framstille dette skriftlig og muntlig.
 • kan identifisere eget og andres kulturelle utgangspunkt og bidrar til konstruktiv i interkulturell dialog og samhandling også når dette utfordrer egne forutsetninger.
 • kan finne, vurdere og henvise til faglitteratur og anvende denne til å analysere og drøfte interkulturelle problemstillinger på en etisk og faglig relevant måte.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan anvende teoretiske perspektiver både skriftlig og muntlig om interkulturelle problemstilinger og analysere og drøfter muligheter og utfordringer slik disse kommer til uttrykk i flerkulturelle sammenhenger.
 • kan identifisere eksempelvis hvordan etnisitet, klasse, kjønn, språk og religion påvirker identitetsprosesser.
 • kan planlegge og gjennomføre muntlige og skriftlige presentasjoner og oppgaver individuelt og i grupper i tråd med faglige, akademiske og forskningsetiske krav og retningslinjer.

Innhold

Emnet gir en dypere innføring i interkulturelle perspektiver som gir grunnlag for å tolke og håndtere aktuelle interkulturelle utfordringer og se muligheter i en flerkulturell verden. Emnet fokuserer på menings-, identitets- og gruppedannelser på ulike nivå, og på strukturelle forutsetninger som spiller inn i slike prosesser. Samtidig som emnet bidrar til å problematisere essensialistiske forståelser av identitet, kultur og makt, tas det på alvor at dette også er levde realiteter. Emnet bygger på empirinære analyser av flerkulturelle utfordringer og muligheter for brobygging og samhandling, slik dette manifesterer seg i levd liv på arbeidsplassen, i nabolaget, i media og offentlige ordskifter, i foreningen, i utdanning, og i religiøst liv lokalt og globalt. Utfordringer og muligheter knyttet til minoritets- og majoritetsspørsmål, samt inklusjons- og eksklusjonsprosesser gis særlig oppmerksomhet. Emnet fordrer etisk refleksjon, bygger interkulturell kompetanse og setter fokus på konstruksjon av gruppeidentitet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner, forberedelse til seminar og samtale i plenum.

Arbeidsomfang

600 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp i eksamen i emnet:

 • Obligatorisk oppmøte på undervisning og deltakelse på seminar (med minst 80% tilstedeværelse)
 • Gruppearbeid med muntlig framlegging på seminar.

Ved ikke godkjent arbeidskrav i gruppearbeid med muntlig framlegging, har studenten én ny presentasjonsmulighet i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig, individuell skoleeksamen, 6 timer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Eksamen er "åpen notater", som betyr at studenter kan ta med seg egne notater. Følger gitte kriterier.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.