VUNO1BG5 Norsk 1, 5.-10. modul 2

Alle versjoner:
VUNO1BG5 (2023—2024)
VUNO1BG5 (2022—2023)
VUNO1BG5 (2021—2022)
VUNO1BG5 (2020—2021)
VUNO1BG5 (2019—2020)
VUNO1BG5 (2018—2019)
VUNO1BG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNO1BG5

Emnenavn: Norsk 1, 5.-10. modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

NO1 Norsk 1; 5. - 10, modul 2 bygger på NO1 Norsk 1; 5. - 10, modul 1.

Relevans i studieprogrammet

Norsk 1; 5.- 10 er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn. Studiet utgjør, sammen med Norsk 1a, 5.-10. trinn og Norsk 2, 5. -10. et årsstudium i norsk. Studiet kan tas som videreutdanning.

Innledning

Studiet skal forberede studentene på å undervise i norsk på 5. -10. trinn i grunnskolen. Dette krever både faglig og fagdidaktisk innsikt. Dette emnet legger vekt på å gi en grundig innføring i språk og språkdidaktikk, og i de grunnleggende ferdighetene. I tillegg vektlegges studentenes utvikling av egne språkferdigheter, egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
 • har kunnskap om samisk språk og kultur
 • har omfattende kunnskap om lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, med vekt på videreutvikling av grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om vurdering, nasjonale prøver og læremiddel, digitale og andre, medvekt på mellomtrinnet

FERDIGHETER

Studenten

 • kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling
 • kan vurdere og bruke ulike metoder og ny teknologi i den videre lese- og skriveopplæringen og tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan legge til rette for at elever på mellomtrinnet får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medier
 • kan kjenne igjen tegn på lese- og skrivevansker
 •  kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel, digitale og andre
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplanar, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Innhold

Emnet fokuserer på følgende tema:

 • Språket som system
  • Fonologi
  • Morfologi
  • Syntaks
  • Skriftspråknormering
  • Å lære norsk som andrespråk
 • Språklig mangfold
  • Et flerspråklig klasserom
  • Samisk språk og kultur
 • De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlighet og digitale ferdigheter
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Lese- og skrivevansker, kartlegging og tiltak
 • Bruk av læremidler, digitale og andre, i norskfaget

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager. Disse består av forelesninger og seminar. I tillegg skal studentene samarbeide om noen av arbeidskravene via nett utenom samlingene.

Arbeidsomfang

400-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Obligatorisk oppmøte på samlingene
 • Utvikle et digitalt læremiddel sammen med en eller flere medstudenter og presentere det for resten av studentgruppen
 • Utkast til fagtekst som faglærer og medstudent skal respondere på
 • Respons på en medstudents fagtekst
 • Deltakelse i to nettsamtaler
 • Refleksjonsnotat fra to nettsamtaler
 • Innlevering av fagtekst med vurdering godkjent/ ikke godkjent

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen".

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

6 timers skoleeksamen. Målform er bokmål.

Tillatte hjelpemidler

Norsk ordbok.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.