VUNO2AG5 Norsk 2, 5.-10. modul 1

Alle versjoner:
VUNO2AG5 (2023—2024)
VUNO2AG5 (2022—2023)
VUNO2AG5 (2021—2022)
VUNO2AG5 (2020—2021)
VUNO2AG5 (2019—2020)
VUNO2AG5 (2018—2019)
VUNO2AG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNO2AG5

Emnenavn: Norsk 2, 5.-10. modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha 30 sp fra før i sin fagkrets, eller NO1 og NO2 kan tas parallelt.

Relevans i studieprogrammet

Norsk 2; 5.-10. er et videreutdanningstilbud for lærere som har 30 sp norsk i fagkretsen.

Innledning

Studiet skal forberede studentene på å undervise i norsk på 5. -10. trinn i grunnskolen. Dette krever både faglig og fagdidaktisk innsikt. Dette emnet gir dypere innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål og et bedre grunnlag for arbeid med læringsfremmende vurdering og tilpasset norskopplæring for alle elever. De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlighet og digitale ferdigheter vil ha et særlig fokus. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også videreutvikle egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om norsk som første- og andrespråk
 • har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon, lesing og skriving og videreutvikling av grunnleggende språkferdigheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om grammatikk og språk, tekster og litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre lese- og skriveopplæringen
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium og tilpasse den videre opplæringen i språklige ferdigheter til elever på ungdomstrinnet
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medier i relevante uttrykksformer
 • kjenner til fagdidaktisk forsking og utviklingsarbeid og kan drøfte forskingsetiske problemstillinger
 •  kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5-10 i samarbeid med andre

Innhold

Emnet fokuserer på følgende tema:

 • De grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlighet og digitale ferdigheter i et forsknings- og utviklingsperspektiv. Kritisk literacy og retorikk er sentrale tema.
 • Bruk av digitale verktøy i undervisingen i et forskings- og utviklingsperspektiv.
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering.
 • Dybdelæring og tverrfaglighet.
 • Norskfagets historie og egenart.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager. Disse består av forelesninger og seminar. I tillegg skal studentene samarbeide om noen av arbeidskravene via nett utenom samlingene.

Arbeidsomfang

400-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • delta på obligatoriske forelesninger og seminar
 • delta på to nettbaserte samtaler
 • utvikle et digitalt læremiddel sammen med en eller flere medstudenter og presentere det for resten av studentgruppen
 • skrive en didaktisk og praksisnær oppgave på bokmål
 • gi respons på minst en medstudent sin didaktiske oppgave
 • skrive en fagtekst på nynorsk
 • gi respons på minst en medstudent sin fagtekst

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • En skriftlig skoleeksamen på seks timer. Eksamensbesvarelsen skal skrives på bokmål.

Tillatte hjelpemidler

Bokmålsordbok.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja