VUNO2BG5 Norsk 2, 5.-10. modul 2

Alle versjoner:
VUNO2BG5 (2023—2024)
VUNO2BG5 (2022—2023)
VUNO2BG5 (2021—2022)
VUNO2BG5 (2020—2021)
VUNO2BG5 (2019—2020)
VUNO2BG5 (2018—2019)
VUNO2BG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNO2BG5

Emnenavn: Norsk 2, 5.-10. modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha 30 sp fra før i sin fagkrets, eller NO1 og NO2 kan tas parallelt. Det er ikke eget opptak til NO2, modul 2.

Relevans i studieprogrammet

Norsk 2; 5.-10. er et videreutdanningstilbud for lærere som har 30 stp norsk i fagkretsen.

Innledning

Studiet skal forberede studentene på å undervise i norsk på 5. -10. trinn i grunnskolen. Dette krever både faglig og fagdidaktisk innsikt. Dette emnet gir historisk oversikt og mer omfattande kunnskap om sentrale språklige og litterære emner, i lys av aktuelle fagdidaktiske perspektiver. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også videreutvikle egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har kunnskap om språkhistorie, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid, talemålsvariasjon i moderne norsk og gjeldende normering av nynorsk og bokmål 
 • har kunnskap om litteraturhistorie og omfattende kunnskap om litteratur fra ulike tider, for barn, unge og voksne 
 • har bred kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan legge til rette for variert arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium 
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur fra ulike perspektiv og for ulike formål 
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium 
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål 

Generell kompetanse

Studenten 

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag  
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medier i relevante uttrykksformer  
 • kjenner til fagdidaktisk forsking og utviklingsarbeid og kan drøfte forskingsetiske problemstillinger  
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5-10 i samarbeid med andre 

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Litterært mangfold - skjønnlitteratur og sakprosa
  • Litteraturhistorie og litteraturteori
  • Litteraturdidaktikk 

 

 • Språklig mangfold 
  • Språkhistorie
  • Dialektologi og sosiolingvistikk
  • Nordiske språk og språk i Norden, med hovedvekt på dansk, svensk og nasjonale minoritetsspråk i Norge
  • Språkdidaktikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager. Disse består av forelesninger og seminar. I tillegg skal studentene delta i to faglige nettsamtaler.

Arbeidsomfang

400-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • delta på obligatoriske forelesninger og seminar
 • delta på to nettbaserte fagsamtaler
 • holde et seminarinnlegg
 • skrive en didaktisk og praksisnær oppgave på nynorsk
 • gi respons på minst en medstudent sin didaktiske oppgave
 • skrive en fagtekst på bokmål
 • gi respons på minst en medstudent sin fagtekst

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering består av en forelesning og en påfølgende eksaminasjon. Forelesningen skal bygge på enten den didaktiske oppgaven eller fagteksten (se arbeidskrav); eksaminasjonen tar også utgangspunkt i andre emner fra modul 2.

Tillatte hjelpemidler

Info i forkant av eksamensavviklingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja