VUNO2BG5 Norsk 2, 5.-10. modul 2

Alle versjoner:
VUNO2BG5 (2023—2024)
VUNO2BG5 (2022—2023)
VUNO2BG5 (2021—2022)
VUNO2BG5 (2020—2021)
VUNO2BG5 (2019—2020)
VUNO2BG5 (2018—2019)
VUNO2BG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNO2BG5

Emnenavn: Norsk 2, 5.-10. modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha 30 sp fra før i sin fagkrets, eller NO1 og NO2 kan tas parallelt. Det er ikke eget opptak til NO2, modul 2.

Relevans i studieprogrammet

Norsk 2; 5.-10. er et videreutdanningstilbud for lærere som har 30 stp norsk i fagkretsen.

Innledning

Studiet skal forberede studentene på å undervise i norsk på 5. -10. trinn i grunnskolen. Dette krever både faglig og fagdidaktisk innsikt. Dette emnet gir historisk oversikt og mer omfattande kunnskap om sentrale språklige og litterære emner, i lys av aktuelle fagdidaktiske perspektiver. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene også videreutvikle egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har kunnskap om språkhistorie, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid, talemålsvariasjon i moderne norsk og gjeldende normering av nynorsk og bokmål 
 • har kunnskap om litteraturhistorie og omfattende kunnskap om litteratur fra ulike tider, for barn, unge og voksne 
 • har bred kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan legge til rette for variert arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium 
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur fra ulike perspektiv og for ulike formål 
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium 
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål 

Generell kompetanse

Studenten 

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag  
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medier i relevante uttrykksformer  
 • kjenner til fagdidaktisk forsking og utviklingsarbeid og kan drøfte forskingsetiske problemstillinger  
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5-10 i samarbeid med andre 

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Litterært mangfold - skjønnlitteratur og sakprosa
  • Litteraturhistorie og litteraturteori
  • Litteraturdidaktikk 

 

 • Språklig mangfold 
  • Språkhistorie
  • Dialektologi og sosiolingvistikk
  • Nordiske språk og språk i Norden, med hovedvekt på dansk, svensk og nasjonale minoritetsspråk i Norge
  • Språkdidaktikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager. Disse består av forelesninger og seminar. I tillegg til selvstudier skal studentene samarbeide om arbeidskrav via nett utenom samlingene.

Arbeidsomfang

400-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • delta på obligatoriske forelesninger og seminar
 • delta på to nettbaserte fagsamtaler
 • holde et seminarinnlegg
 • skrive en didaktisk og praksisnær oppgave på nynorsk
 • gi respons på minst en medstudent sin didaktiske oppgave
 • skrive en fagtekst på bokmål
 • gi respons på minst en medstudent sin fagtekst

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen".

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen. Eksamen består av en forelesning og en påfølgende eksaminasjon. Forelesningen skal bygge på enten den didaktiske oppgaven eller fagteksten (se arbeidskrav). Eksaminasjonen tar også utgangspunkt i andre tema i emnet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informansjon blir gitt i forkant av eksamensavviklingen.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja