MGL5VIT301 Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer

Alle versjoner:
MGL5VIT301 (2024—2025)
MGL5VIT301 (2023—2024)
MGL5VIT301 (2022—2023)
MGL5VIT301 (2021—2022)
MGL5VIT301 (2020—2021)

Emnekode: MGL5VIT301

Emnenavn: Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Minimum 150 studiepoeng fra 1.-3.studieår må være bestått, deriblant alle obligatoriske emner (pedagogikk og elevkunnskap med 30 studiepoeng) og alle emner til masterfordypningen (60 studiepoeng). Dessuten må FoU-oppgaven fra 3.studieåret være bestått.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Emnet skal forberede studenten til å nyttiggjøre seg forskning i utøvelse av læreryrket, utvikle kritisk refleksjon og evne til å ta i bruk ny kunnskap. Emnet skal videreutvikle FoU-kompetansen innenfor vitenskapsteori og metode for den forskende lærer som studenten har opparbeidet de tre første studieårene. Studenten skal i dette emnet velge tema for masterarbeidet, orientere seg i relevant forskningslitteratur og, i løpet av emnet, utarbeide egen prosjektplan.  

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper  

Studenten 

 • har kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder som er relevant for lærerprofesjonen 
 • har kunnskap om sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen 
 • har oversikt over forskning, teori og metode som er aktuell og relevant for masterarbeidet 

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan finne, lese, forstå og kritisk vurdere relevant forskningslitteratur for å videreutvikle egen profesjonspraksis 
 • kan presentere og drøfte en problemstilling og forstå sammenhengen mellom valgt problemstilling, forskningsmetode(r) og etisk ansvar 

 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har forståelse for og innsikt i vitenskapelige arbeidsmåter og forskningsetiske normer  
 • kan bidra aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om forsknings- og utviklingsarbeid 
 • kan utøve avansert kildekritikk 

Innhold

Det gis innføring i ulike kunnskapsteoretiske retninger innenfor profesjonsrettet FoU, der forskningsetikk, vitenskapsteoretiske tradisjoner og grunnbegreper blir presentert og diskutert. 

Det gis generell innføring i ulike typer forskningsmetoder. 

Gjennom arbeidet med prosjektplanen får studentene innsikt i hvordan forskningsplanlegging og forskningsformidling er en del av en vitenskapelig arbeidsprosess.  

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes forskjellige arbeids- og undervisningsformer, bl.a. selvstudium, studentframlegg med respons fra medstudenter og veiledere, veiledning og forelesninger.

Det anbefales at arbeidet med prosjektplanen begynner ved oppstart av 4.studieår, gjerne som en videreføring av arbeidet med FOU oppgaven i 3. studieår. Utkast til prosjektplanen skal leveres inn i to omganger. Veileder gir respons på innleverte utkast. Begge innleveringene må være vurdert til godkjent. Prosjektplanen utarbeides i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Prosjektplanen skrives individuelt.

Arbeidsomfang

Cirka 400 t.

Arbeidskrav

 • Det er krav om aktiv deltakelse og frammøte som angitt i undervisningsplanen.  
 • Innlevering av to utkast til prosjektplanen  
 • Presentasjon av egen prosjektplan og tilbakemelding på andres (obligatorisk seminar). 

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes ti bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon gis på Canvas.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Se praksisplan for MGLU5.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.