MGL5VIT301 Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer

Alle versjoner:
MGL5VIT301 (2024—2025)
MGL5VIT301 (2023—2024)
MGL5VIT301 (2022—2023)
MGL5VIT301 (2021—2022)
MGL5VIT301 (2020—2021)

Emnekode: MGL5VIT301

Emnenavn: Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

FoU-oppgaven fra 3. studieåret må være bestått.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Emnet skal forberede studenten til å nyttiggjøre seg forskning i utøvelse av læreryrket, utvikle kritisk refleksjon og evne til å ta i bruk ny kunnskap. Emnet skal videreutvikle FoU-kompetansen innenfor vitenskapsteori og metode for den forskende lærer som studenten har opparbeidet de tre første studieårene. Studenten skal i dette emnet velge tema for masterarbeidet, orientere seg i relevant forskningslitteratur og utarbeide egen prosjektplan.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder som er relevante for lærerprofesjonen
 • har kunnskap om sentrale kvaliteter ved forskningsprosessen
 • har oversikt over forskning, teori og metode som er aktuell og relevant for masterarbeidet

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, lese, forstå og kritisk vurdere relevant forskningslitteratur for å videreutvikle egen profesjonspraksis
 • kan presentere og drøfte en problemstilling og forstå sammenhengen mellom valgt problemstilling, forskningsmetode(r) og etisk ansvar

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for og innsikt i vitenskapelige arbeidsmåter og forskningsetiske normer
 • kan bidra aktivt og konstruktivt i en faglig samtale om forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan utøve avansert kildekritikk

Innhold

Det gis innføring i ulike kunnskapsteoretiske retninger innenfor profesjonsrettet FoU, der forskningsetikk, vitenskapsteoretiske tradisjoner og grunnbegreper blir presentert og diskutert.

Det gis generell innføring i ulike typer forskningsmetoder.

Gjennom arbeidet med prosjektplanen får studentene innsikt i hvordan forskningsplanlegging og forskningsformidling er en del av en vitenskapelig arbeidsprosess. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes forskjellige arbeids- og undervisningsformer, bl.a. selvstudium, studentframlegg med respons fra medstudenter og veiledere, veiledning, seminarer og forelesninger.

Arbeidsomfang

Cirka 400 timer.

Arbeidskrav

 • Det er krav om aktiv deltakelse og frammøte som angitt i undervisningsplanen
 • Innlevering av to utkast til individuell prosjektplan
 • Presentasjon av egen prosjektplan og tilbakemelding på andres (obligatorisk seminar)

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon gis på Canvas.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Se praksisplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.