P211 Interkulturell pedagogikk

Alle versjoner:
P211 (2024—2025)
P211 (2023—2024)
P211 (2022—2023)
P211 (2021—2022)
P211 (2020—2021)
P211 (2019—2020)
P211 (2018—2019)
P211 (2017—2018)

Emnekode: P211

Emnenavn: Interkulturell pedagogikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått emnet P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer, annen pedagogisk grunnutdanning eller grunnutdanning i interkulturell forståelse eller interkulturell kommunikasjon. Begrenset antall plasser. Studenter på NLAs bachelorprogrammer prioriteres, og er sikret plass om de kvalifiserer. Ved ledige plasser kan det tas opp eksterne søkere. For eksterne søkere legges rangeringsregler i Forskrift om studier ved NLA Høgskolen til grunn.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.
 • Valgemne i bachelor i pedagogikk
 • Valgfritt relevant emne i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Emnet P211 utfordrer studenter til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de utfordringer utdanningssystemet i Norge og i andre deler av verden står overfor i denne sammenhengen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende begreper og modeller i interkulturell pedagogikk 
 • har kunnskap om inkluderende opplæring, med utgangspunkt i det interkulturelle og spesialpedagogiske området
 • Har kunnskap om interkulturell pedagogikk i global kontekst
 • har kunnskap om rasisme og om antirasistisk pedagogikk
 • har kunnskap om etikk i interkulturell pedagogikk.
 • har kunnskap om flerspråklighet og språkpolitikken i Norge 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap, beherske faglige verktøy og uttrykksformer på interkulturelle, praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg​
 • kan reflektere over hvordan en selv kan bidra for bedre å ta vare på vårt flerkulturelle fellesskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i utvikling av inkluderende praksis og arbeide systematisk og målrettet med utvikling av en interkulturell barnehage eller skole
 • kan reflektere over etiske utfordringer i relasjoner med personer av ulik kulturell bakgrunn og med ulike læreforutsetninger, og møte verdikonflikter på en løsnings- og fredsbringende måte.

Innhold

Sentrale temaområder vil være:​

 • Sosialiserings-, integrerings-, og inkluderingsutfordringer i barnehage og skole​
 • Interkulturell pedagogikk i global kontekst
 • Rasisme, diskriminering og antirasistisk arbeid​ i skolen
 • Morsmålsundervisning og tospråklig undervisning​ i skolen​
 • Fellesskapsetikk i det flerkulturelle Norge, verdikonflikter og samhandling med medmennesket​

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning tilbys som forelesninger og seminarer. Både seminarene og forelesninger krever aktiv deltakelse i samtaler og drøfting både i gruppe og plenum.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før studenten kan gå opp til eksamen:

Obligatorisk fremmøte: 80% fremmøte på undervisning. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert skala A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk. Engelsk kan godkjennes etter søknad. Studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne ta P291 Bacheloroppgave i spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.