P211 Interkulturell pedagogikk

Alle versjoner:
P211 (2024—2025)
P211 (2023—2024)
P211 (2022—2023)
P211 (2021—2022)
P211 (2020—2021)
P211 (2019—2020)
P211 (2018—2019)
P211 (2017—2018)

Emnekode: P211

Emnenavn: Interkulturell pedagogikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått emnet P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer, annen pedagogisk grunnutdanning eller grunnutdanning i interkulturell forståelse eller interkulturell kommunikasjon. Begrenset antall plasser. Studenter på NLAs bachelorprogrammer prioriteres, og er sikret plass om de kvalifiserer. Ved ledige plasser kan det tas opp eksterne søkere. For eksterne søkere legges rangeringsregler i Forskrift om studier ved NLA Høgskolen til grunn.

Relevans i studieprogrammet

 • Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.
 • Valgemne i bachelor i pedagogikk
 • Valgfritt relevant emne i bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Emnet P211 utfordrer studenter til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de utfordringer utdanningssystemet i Norge og i andre deler av verden står overfor i denne sammenhengen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende begreper og modeller i interkulturell pedagogikk
 • har kunnskap om nærhetsetikk, og dennes betydning for interkulturell pedagogikk
 • har kunnskap om tilpasset og inkluderende opplæring, med utgangspunkt i det interkulturelle og spesialpedagogiske området
 • kjenner til utfordringer knyttet til krysskultur, flerspråklighet og identitetsdanning
 • har kunnskap om samfunnsnytten av interkulturell pedagogikk, deriblant innen antirasistisk arbeid, bærekraftig utvikling, og fredsbygging.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap, beherske faglige verktøy og uttrykksformer på interkulturelle, praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg​
 • kan reflektere over hvordan en selv kan bidra for bedre å ta vare på vårt flerkulturelle fellesskap
 • kan drøfte aktuelle tema i interkulturell pedagogikk, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i utvikling av inkluderende praksis og arbeide systematisk og målrettet med utvikling av en interkulturell barnehage eller skole
 • kan reflektere over etiske utfordringer i relasjoner med personer av ulik kulturell bakgrunn og med ulike læreforutsetninger, og møte verdikonflikter på en løsnings- og fredsbringende måte

Innhold

Sentrale temaområder vil være:​

 • Sosialiserings-, integrerings-, og inkluderingsutfordringer i barnehage og skole​
 • Nærhetsetikk og fremmedfrykt i flerkulturelle skoler
 • Rasisme, diskriminering og antirasistisk arbeid​ i skolen
 • Krysskultur, flerspråklighet, og identitetsdanning
 • Meningsmangfold og verdipluralisme i skolen
 • Inkludering av flyktninger og asylbarn
 • Fredspedagogikk i global kontekst

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning tilbys som forelesninger og seminarer. Både seminarene og forelesninger krever aktiv deltakelse i samtaler og drøfting både i gruppe og plenum.

På bakgrunn av refleksjonsspørsmål som diskuteres i timen, får studenter tidvis muligheten til å levere inn korte skriftlige arbeider til vurdering av faglærer. Dette er et frivillig tilbud for studenter som ønsker formativ tilbakemelding.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister før studenten kan gå opp til eksamen:

Obligatorisk fremmøte: 50% oppmøte

Det tilbys ikke alternative arbeidskrav ved fravær over 50%.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert skala A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk. Engelsk kan godkjennes etter søknad. Studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne ta P291 Bacheloroppgave i spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.