PMAS Masteroppgave i pedagogikk

Alle versjoner:
PMAS (2024—2025)
PMAS (2023—2024)
PMAS (2022—2023)
PMAS (2021—2022)
PMAS (2020—2021)
PMAS (2019—2020)
PMAS (2018—2019)
PMAS (2017—2018)

Emnekode: PMAS

Emnenavn: Masteroppgave i pedagogikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 40 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått emnet P3PRO Prosjektplan

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk.

Innledning

I den siste delen av masterstudiet skal studenten gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, utført under veiledning. Omfanget av en masteroppgave på 40 studiepoeng er vanligvis på mellom 70 og 100 sider.

Selv om de fleste velger å gjennomføre masteroppgaven som et individuelt arbeid, er det også mulighet for to studenter å skrive masteroppgaven sammen. Omfanget på oppgaven utvides da med 50%. Studenter som samskriver får oppnevnt én felles veileder, med utvidet veilederressurs.

Studenten skriver en masteroppgave om et tema relatert til sin mastervariant (allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse, eller spesialpedagogikk).

Masteroppgaven bygger videre på studentens godkjente prosjektplan fra P3Pro. Merk at studenter som ønsker å samskrive i PMAS likevel må ha fått sine individuelle prosjektplaner godkjent i P3Pro.

Masteroppgaven kan ha utgangspunkt i studentens eget forskningsspørsmål eller den kan være del av et større forskningsprosjekt som veileder eller andre har ansvar for. I begge tilfeller skal masteroppgaven være av en slik art at den dokumenterer selvstendig fordyping og bearbeiding av det fokus som er valgt.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven skal bidra til å dyktiggjøre studenten for de oppgaver hun/han vil bli stilt overfor som pedagog. Målet er at studenten skal utvikle faglige og pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere, planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike deler av det pedagogiske fagområdet.

Etter fullført masteroppgave har studenten:

 • avansert kunnskap innen det pedagogiske fagområdet, og spesialisert innsikt i et avgrenset område relatert til selvvalgt problemstilling;
 • inngående kunnskap om pedagogisk teori og forskningsmetode;

I tillegg, kan studenten:

 • gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling;
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, herunder nasjonal og internasjonal forskning, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer;
 • beherske relevante metoder, og bruke dem i eget arbeid på en hensiktsmessig og integrert måte;
 • vurdere utfordringer ved forskningsetiske problemstillinger i teori og praksis;
 • formidle omfattende selvstendig arbeid, og beherske fagområdets uttrykksformer;
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter;
 • bidra til nytenking innen fagområdet pedagogikk.

Innhold

Det er ingen ordinær undervisning i emnet PMAS, men det arrangeres et informasjonsmøte for masterstudenter og -veiledere tidlig i prosessen med å planlegge og gjennomføre masterstudien.

Underveis i arbeidet med masteroppgaven, får studenten veiledning av en oppnevnt veileder.

For utfyllende informasjon om masteroppgavens innhold og struktur, se Informasjonsheftet om masteroppgaven (tilgjengelig for studenter og faglig ansatte i Canvas).

Arbeids- og undervisningsformer

I PMAS arbeider studenten selvstendig, under veiledning av sin oppnevnte masterveileder. Dersom to studenter skriver sammen, får de tildelt én felles veileder.

Studenter har rett på 35 timers veiledning. For fulltidsstudenter må disse timene fordeles over 1 1/3 semester, mens studenter med redusert progresjon, fordeler timene over 2 1/3 semestre. Studenter som skriver masteroppgaven sammen, har rett på til sammen 52,5 timer veiledning.

I perioder da studenten har søkt om og fått innvilget permisjon har studenten ikke rett på veiledning.

Offisiell veiledningskontrakt inngås etter at PMAS 1 er bestått. Kontrakten inngås mellom studenten, veileder, og studieadministrasjonen, og regulerer veiledningsforholdet og partenes forpliktelser overfor hverandre.

Hovedregelen er at veileder på masteroppgaven er en av NLA Høgskolens faglærere. I spesielle tilfeller kan studenten søke om å få tildelt ekstern veileder. Også i de tilfeller der søknad om ekstern veileder innvilges, vil studenten få tildelt intern veileder. Den eksterne veilederen vil være fagkonsulent på områder hvor det kan være naturlig og nødvendig, mens den interne har hovedansvaret for å følge opp studenten.

Bibliotek og datautstyr

Studenten anbefales å bruke NLA Høgskolens bibliotek i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan bruke datamaskiner ved NLA Høgskolen til litteratursøk og bearbeiding av datamateriale. Programvare for databearbeiding er tilgjengelig.

Arbeidsomfang

Ca. 1000 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenter kan levere sin masteroppgave:

 • Obligatorisk veiledning.

Oppnevnt masterveileder har ansvar for å bekrefte at studenten har mottatt veiledning i løpet av PMAS. Det er ingen spesifikke krav til hvor mange timer veiledning studenten må ha fullført. Det vil imidlertid være viktig at veileder kan bekrefte regelmessig kommunikasjon og veiledning i løpet av arbeidet med masteroppgaven.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Masteroppgave, omfang mellom 70 og 100 sider.
 • Justerende muntlig eksamen

Nærmere informasjon om masteroppgaven finnes i informasjonsheftet for masteroppgaven.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert karakter fra A til F, der F er strykkarakter.

Den karakteren som føres på vitnemålet, settes etter muntlig eksamen. Før muntlig er det fastsatt en karakter på grunnlag av den innleverte oppgaven. Denne karakteren føres i eksamensprotokollen, men ikke på vitnemålet.

Muntlig eksaminasjon kan føre til justering av karakteren på den innleverte oppgaven med inntil en karakter opp eller ned.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.