KRISTENDOMSKUNNSKAP MASTERSTUDIUM

Studieprogramkode:
KRD3
Studieprogramnavn:
KRISTENDOMSKUNNSKAP MASTERSTUDIUM
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner

Studiets formål

Overordnede siktemål med mastergraden er å gi studentene

 • dypere innsikt i sentrale kunnskapsområder innenfor fagfeltet
 • forutsetninger for og øving i å arbeide med fagstoffet på en selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • muligheter for faglig fordypning i utvalgte og selvvalgte emner og områder
 • innsikt i vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk
 • forutsetninger for å gjennomføre et vitenskapelig studium av et selvvalgt emne i form av en masteravhandling
 • en faglig kompetanse som gir grunnlag for tjeneste i skole, kirke og samfunn, eller for videre vitenskapelig studium (doktorgrad)
 • positive yrkesetiske holdninger og personlig modning

Opptakskrav

Masterstudiet i kristendomskunnskap, spesialisering i teologi bygger på avlagt Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (se studieplan for Bachelor i teologi for obligatoriske emner). Dette inkluderer bl.a. kunnskaper tilsvarende 20 stp i hvert av emnene bibelhebraisk og nytestamentlig gresk og kurs i eksegetisk eller bibelvitenskapelig metode (tilsv. KME211/ TEOL 211 og KME212/TEOL212).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innenfor de klassiske teologiske hoveddisiplinene Det gamle testamente, Det nye testamente, kirke-/teologihistorie og systematisk teologi (inkl. etikk)
 • spesialisert innsikt i utvalgte temaområder i de teologiske disiplinene
 • inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk tenkning og problematikk i allmenn og teologisk sammenheng, herunder hermeneutik
 • avansert kunnskap om hvordan sentrale kontekster påvirker teologisk virksomhet i dag – på kirke- og samfunnsnivå; nasjonalt og internasjonalt
 • innsikt i sammenhengen mellom teologisk kunnskap, kirkelig praksis og personlig fromhetsliv
 • innsikt i hvordan teologisk kunnskap kan anvendes og foredles i møte med ny forskning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere, kritisere og argumentere for teologiske påstander av historisk-deskriptiv og systematisk-normativ art
 • utføre et selvstendig, avgrenset vitenskapelig arbeid innenfor et teologisk emne under veiledning og i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • anvende ulike hermeneutiske metoder og verktøy i fortolkning av faglige tekster, historiske tekster og hellige tekster
 • arbeide med fagstoffet på selvstendig, reflektert og analytisk-kritisk måte
 • finne frem til relevante kilder for å løse faglige problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan skrive fagoppgaver på avansert nivå (Master - 2.syklus)
 • kan delta i den offentlige samtalen om aktuelle teologiske spørsmål og religionens rolle i samfunnet
 • kan formidle innsikter fra sitt selvstendige faglige arbeid i relevante situasjoner og kontekster, både til spesialister og allmennheten
 • har tilegnet seg positive yrkesetiske holdninger
 • kan bidra til faglig nytenkning og innovasjonsprossesser i kirke og samfunn

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

1.semester

TEOL301 Det gamle testamente: tekst og historie (15 sp)(obl.)

TEOL303 Kristendommens historie (15 sp)(obl.)

2. semester

TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning (15 sp)(obl.)

TEOL304 Systematiske-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 sp)(obl.)

3.semester

KMA303 Etikk i kontekst (10 sp)

KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse av masteroppgaven (10 sp)

3. og 4.semester

TEOL350 Masteroppgave (40 sp)

Innhold

Master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner er i hovedsak en faglig fordypning i de klassiske teoretiske teologiske hoveddisiplinene basert på kunnskap tilegnet i bachelorstudiet. I tillegg til bibelvitenskap (GT/NT), kirke-/teologihistorie og dogmatikk, inneholder graden et emne i teologisk etikk.

Masterstudiet forutsetter og stimulerer til selvstendig refleksjon og arbeid med fagfeltets problemstillinger og temaer. Det gir hjelp til å orientere seg i forskningslitteraturen, til analytisk-kritisk tenkning og til å fremstille og redegjøre for et problemkompleks. Gjennom masteroppgaven øves studenten i å gjennomføre et avgrenset vitenskapelig, metodisk bevisst studium av et faglig emne.

Studieplanen gir i noen grad studenten anledning til selv å bestemme studiets profil, gjennom selvvalgt fordypning i ulike emner og valg tema for masteroppgaven Studiet vil være relevant inn mot tjeneste i menighet, kirke eller kristen organisasjon, som prest, pastor, kateket eller lignende, mot undervisning i skolen, eller mot spesielle forskningsoppgaver.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterstudiet består av en teoridel som utgjør til sammen 80 sp. og en masteroppgave som utgjør 40 sp. Undervisningen foregår som klasseroms-undervisning og seminararbeid med studentfremlegg. Undervisningen er normalt organisert langsgående med ukentlige forelesninger.

I tillegg til selve studieopplegget legger NLA Høgskolen til rette for et variert åndelig og gudstjenestelig liv ved høgskolen. Å ta del i dette vil være viktig som personlig forberedelse til kirkelig tjeneste.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer, som hjemmeoppgaver, seminarfremlegg og skriftlig og muntlig eksamen, benyttes.

Praksis

Ingen

Utveksling og internasjonalisering

Det er muligheter for personlig tilpassede utvekslingsopplegg i løpet av graden, bl.a. via NLA Høgskolens samarbeidsinstitusjoner i Erasmusprogrammet. Merk at kravene for kvalifisering til prestetjeneste i Dnk ikke gir mye fleksibilitet på emnevalg for dem som retter graden sin inn mot dette.

Videre studier

Bestått mastergrad i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogrammer (Ph.D.) i bl.a. teologi. Opptaket forutsetter at den institusjonen som tar studenter opp på doktorgradsstudiet, må godkjenne prosjektbeskrivelsen og finansieringen av doktorgradsstudiet.

Relevans

En mastergrad i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner kvalifiserer for ulike stillinger i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn, i de kristne organisasjonene eller i andre sammenhenger hvor kunnskap og innsikt i kristen livstolkning og teologi er nødvendig. Det gjelder stillinger som forsker, lærer, prest (for prestetjeneste i Den norske kirke må graden suppleres med praktisk-teologisk utdanning tatt ved NLA Høgskolen og/eller andre institusjoner som det foreligger avtale med), misjonær, kateket, forkynner eller en annen tjeneste innenfor kirke, kristen organisasjon, skole eller samfunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst en gang i året. Undervisningstilbudet i teologi-/religion-feltet som helhet evalueres en gang i året.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • KMA303 - Etikk i kontekst - 10 sp
 • KMA306 - Vitenskapsteori og forberedelse til masteravhandlingen - 10 sp
 • TEOL301 - Det gamle testamente: tekst og historie - 15 sp
 • TEOL302 - Det nye testamente: tekst og tolkning - 15 sp
 • TEOL303 - Kristendommens historie - 15 sp
 • TEOL304 - Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk - 15 sp
 • TEOL350 - Masteroppgave i teologi - 40 sp

Alle versjoner:
KRISTENDOMSKUNNSKAP MASTERSTUDIUM (Kull: 2020Høst)
KRISTENDOMSKUNNSKAP MASTERSTUDIUM (Kull: 2019Høst)