Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

Studieprogramkode:
3IK
Studieprogramnavn:
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon
Kull:
2020 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler.
Etter fullført årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:
 • Kunnskap
 • ulike teoretiske forståelser av hvordan samfunn og kultur formes og endres
 • kommunikasjonsteorier og –prosesser
 • hvordan globale og lokale strukturer og forhold påvirker hverandre
 • ulike metoder i forskning av samfunn og kultur
 • kjennskap og forståelse av sentrale problemstiller om det flerkulturelle Norge
 • kjenne til forskning- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Ferdigheter til å kunne
 • beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger
 • forstå og anvende relevante teorier og begreper i møte med ulike samfunnsforhold
 • anvende relevant kunnskap i praktiske interkulturelle situasjoner
 • Generell kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt etnografiske prosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra i en diskusjon innen fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Semester:

Emner:

1.semester
Høst

3IK101 Grunnleggende teori


(15 sp)

3IK103 Det flerkulturelle Norge


(15 sp)

2.semester
Vår

3IK114 Etnografisk prosjekt


(15sp)

3IK115 Interkulturell kommunikasjon – teoretiske

perspektiver


(15 sp)

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.
Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer- og gruppeundervisning, nettleksjoner, ekskursjoner og veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser i felten, studieturer og egne, etnografiske feltopphold.

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.


Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.


Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.
Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Eksamen kan avlegges på engelsk.
Studiet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.
Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.