Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

Studieprogramkode:
3IK
Studieprogramnavn:
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon
Kull:
2018 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

 • Kunnskap
 • ulike teoretiske forståelser av hvordan samfunn og kultur formes og endres
 • kommunikasjonsteorier og –prosesser
 • hvordan globale og lokale strukturer og forhold påvirker hverandre
 • ulike metoder i forskning av samfunn og kultur
 • kjennskap og forståelse av sentrale problemstiller om det flerkulturelle Norge
 • kjenne til forskning- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Ferdigheter til å kunne
 • beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger
 • forstå og anvende relevante teorier og begreper i møte med ulike samfunnsforhold
 • anvende relevant kunnskap i praktiske interkulturelle situasjoner
 • Generell kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt etnografiske prosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra i en diskusjon innen fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Studiets oppbygning

Semester:

Emner:

1.semester
Høst

3IK101


Grunnleggende teori


(15 sp)

3IK102


Studieopphold


(15 sp)

2.semester
Vår

3IK111


Det flerkulturelle Norge


(10 sp)

3IK112 Etnografisk prosjekt


(10 sp)

3IK113


Interkulturell kommunikasjon – teoretiske perspektiver

(10 sp)

Det tilbys undervisning i 3IK101 og 3IK102 både høst og vår (vårundervisningen er bygget opp med innføringsdager og det det forutsetter nok studenter). Det tilbys eksamen i alle emnene både vår og høst. Det er nettbaserte undervisningsløsninger for flere av emnene.

Innhold

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer- og gruppeundervisning, nettleksjoner, ekskursjoner og veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser i felten, studieturer og egne, etnografiske feltopphold.

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

* Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.

**Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Emne

Arbeidskrav*

Eksamen**

3IK101

For årsstudenter: obligatorisk undervisning og bokrapport
For IK erfaring: obligatorisk undervisning

4 dagers skriftlig hjemmeeksamen

3IK102

For årsstudenter: blogginnlegg og deltakelse på studietur
For IK erfaring: feltrapport og selvvalgt pensum, Dok.
utenlandsopphold, minst 12 mnd

Skriftlig hjemmeeksamen

3IK111

Delta på to ekskursjoner

4 t skriftlig skoleeksamen. Åpen bok

3IK112

Obligatorisk innføringskurs, godkjent prosjektbeskrivelse på 500 ord,
etnografisk feltarbeid skal være gjennomført og godkjent selvvalgt pensum

Skriftlig oppgave

3IK113

Muntlig eksamen

Relevans

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Eksamen kan avlegges på engelsk.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 3IK101 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK102 - Studieopphold - 15 sp
 • 3IK111 - Det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • 3IK112 - Etnografisk prosjekt - 10 sp
 • 3IK113 - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp
 • 3IK132 - Studieopphold - erfaring - 15 sp