Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

Alle versjoner:
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon (Kull: 2022Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon (Kull: 2021Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon (Kull: 2020Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon (Kull: 2019Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon (Kull: 2018Høst)
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon (Kull: 2017Høst)

Studieprogramkode: 3IK

Studieprogramnavn: Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon

Kull: 2021 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Kristiansand

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Opptakskrav

For å bli tatt opp til årsstudiet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

 • Kunnskap
 • ulike teoretiske forståelser av hvordan samfunn og kultur formes og endres
 • kommunikasjonsteorier og –prosesser
 • hvordan globale og lokale strukturer og forhold påvirker hverandre
 • ulike metoder i forskning av samfunn og kultur
 • kjennskap og forståelse av sentrale problemstiller om det flerkulturelle Norge
 • kjenne til forskning- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Ferdigheter til å kunne
 • beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger
 • forstå og anvende relevante teorier og begreper i møte med ulike samfunnsforhold
 • anvende relevant kunnskap i praktiske interkulturelle situasjoner
 • Generell kompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt etnografiske prosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra i en diskusjon innen fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

Studiets oppbygning

Semester:

Emner:

1.semester
Høst

3IK101 Grunnleggende teori


(15 sp)

3IK103 Det flerkulturelle Norge


(15 sp)

2.semester
Vår

3IK114 Etnografisk prosjekt


(15sp)

3IK115 Interkulturell kommunikasjon – teoretiske

perspektiver


(15 sp)

Innhold

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer- og gruppeundervisning, nettleksjoner, ekskursjoner og veiledningssamtaler både i forhold til oppgaveskriving og praktiske øvelser i felten, studieturer og egne, etnografiske feltopphold.

Eksamen og vurdering

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.


Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.


Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er stryk.

Relevans

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Eksamen kan avlegges på engelsk.

Evaluering

Studiet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 3IK101 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp
 • 3IK103 - Det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • 3IK114 - Etnografisk prosjekt - 15 sp
 • 3IK115 - Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 15 sp