Bachelor i utøvende rytmisk musikk

Studieprogramkode:
4URM
Studieprogramnavn:
Bachelor i utøvende rytmisk musikk
Kull:
2020 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Bachelor

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sin fagutdanning i Musikk være en alternativ musikerutdanning som legger vekt på identitet og verdier. Etter fullført utdanning skal studenten kunne gå inn i ulike yrker som utøvende musiker i samfunn og kirke. Studiet er yrkesrettet og er en praktisk fagutdanning.

Yrkene forutsetter at utøveren har omfattende kunnskap, ferdighet og innsikt hentet fra ulike kunnskapsområder. Det er forventet at kandidatene etter endt utdanning kan opptre i musikerens ulike roller som utøver, leder, fagperson, kunnskapsformidler, veileder og verdiformidler.

Studiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og deres yrkesmessige kvalifisering.

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. Høgskolens opptakskrav er beskrevet i eget opptaksreglement. Opptaket gjennomføres lokalt og består av teoriprøve, prøvespill og intervju.

Ytterligere detaljer og kriterier for vurdering og rangering finnes i eget opptaksreglement for studiet.

Nei.
Nei.

 

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell komptanse:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • innsikt i og forståelse av ulike musikalske sjangere, og et ønske om å formidle et bredt spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • kunnskap om musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • basiskunnskap og erfaring i å arrangere og komponere musikk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve musikk på høyt musikalsk nivå, både individuelt og i ensembler
 • drive selvstendig øving, innstudering og musikalsk formidling
 • reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet
 • kommunisere og formidle musikk på ulike arenaer
 • utøve musikk på en allsidig måte

Generelle kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet en helhetsforståelse av musikkens betydning i samfunn.
 • kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag

Studiet gir en allsidig utdanning i musikk, og består av 180 studiepoeng (sp) med musikkemner. Av disse er 90 sp utøvende musikkemner. De to første årene er emnene obligatoriske. Siste året er det mulig å velge ulike musikkemner man ønsker å fordype seg i.

Valgemnene utgjør 30 sp, og 15 av disse må være utøvende emner.

Emneoversikt med studiepoeng:

URM1 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (30 sp)

4MHI101 Hovedinstrument I (URM) (30 sp)

Støtteemner (20 sp)

4BIP100 Bi-instrument piano I (5 sp) eller

4BIS100 Bi-instrument sang I (for pianister, 5 sp)

4GEH100 Gehørtrening I (5 sp)

4MARR150 Arrangering I og II (5 sp)

4MPD101 Musikkproduksjon 1a (5 sp)

Karakterbyggende emner (10 sp)

4MSLED100 Selvledelse (5 sp)


4MID100 Identitet og bransjekunnskap (5 sp)

URM2 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (25 sp)

4MHI200 Hovedinstrument II (URM) (25 sp)

Støtteemner (35 sp)

4GEH 201 Gehørtrening II (5sp)

4KOS102 Koralharmonisering (5 sp)

4ARR300 Arrangering III (5 sp)

4MUH100 Musikkhistorie I eller

4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp)

4MUH201 Musikkhistorie II (inkl. Folkemusikk-kurs, 5 sp)

4MPD150 Musikkproduksjon 1b (5 sp)

4MLE150 Live Electronics (5 sp)

URM3 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (20 sp)

4MHI300 Hovedinstrument III (URM) (20 sp)

Støtteemner (10 sp)

4MGAI300 Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon (5 sp)

4ARR400 Arrangering IV (5 sp)

Valgemner (30 sp)

Minimum 10 sp av valgemnene må være utøvende emner* for at

URM-studiet skal kvalifisere som utøvende musikkstudium

Masterstudier i musikk-vitenskap krever emnet

Musikktenkning (10 sp) ** og musikkhistorisk valgemne (5

sp)***

4MPJ100 Improvisasjon (5 sp) *

4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp) *

4MHIF350 Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) *

4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) *

4MHIF351 Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp) *

4MPD200 Musikkproduksjon II (10 sp)

4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)

4KORL100 Korledelse I (med korprosjekt) (5 sp)

4MUTENK Musikktenkning (10 sp) **

4MUH100 Musikkhistorie I (5 sp) ***

4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp) ***

4BIVP301 Bi-instrument piano III (5 sp)

4BIVP402 Bi-instrument piano IV (10 sp)

4BIVS301 Bi-instrument sang III (5 sp)

4BIVS402 Bi-instrument sang IV (10 sp)

4MLS100 Låtskriving i gruppe

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:


HØST

VÅR

HØST

VÅR

HØST*

VÅR

UTØVENDE EMNER 75 SP:

15

15

12,5

12,5

10

10

Hovedinstrument (HI)

15

15

12,5

12,5

10

10

Interpretasjon (arbeidskrav under HI)

x

x

x

x

Samspill (arbeidskrav under HI)

x

x

x

x

x

x

STØTTEEMNER 75 SP:

12,5

17,5

17,5

17,5

7,5

2,5

Bi-instrument piano I (- sang I for pianister)

2,5

2,5

Gehørtrening (5 sp pr år)

2,5

2,5

2,5

2,5

Gehørbasert akkompagnement og impr. (5 sp)

2,5

2,5

Musikkproduksjon I a (5 sp)

5

Musikkproduksjon I b (5 sp)

5

Live Electronics (5 sp)5

Arrangering I og II (m/sibeliuskurs) (5 sp)

2,5

2,5

Arrangering III (5 sp)

5

Arrangering IV (5 sp)

5

Koralharmonisering (5 sp)

5

Musikkhistore I eller pop.mus.hist (5 sp)

5

Musikkhistorie II (5 sp)

5

Selvledelse (5 sp)

5

Identitet og bransjekunnskap (5 sp)

5

MUSIKK VALGEMNER (30 sp**):

0

0

0

0

15

15

Improvisasjon** (5 sp)

x

x

Hovedinstrument fordypning solo** (5 sp)

x

x

x

x

Hovedinstrument fordypning solo** (10 sp)

x

x

Hovedinstrument fordypning samspill** (5 sp)

x

x

Hovedinstrument fordypning samsp.** (10 sp)

x

x

Musikkproduksjon II (10 sp)

x

x

Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)

x

x

Korledelse I (med korprosjekt) (5 sp)

x

x

Musikktenkning (10 sp)

x

Musikkhistorie I / Popmusikkhistorie (5 sp)

x

Bi-instrument piano III (individuell) (5 sp)

x

x

Bi-instrument piano IV (individuell) (10 sp)

x

x

Bi-instrument sang III (individuell) (5 sp)

x

x

Bi-instrument sang IV (individuell) (10 sp)

x

x

SUM STUDIEPOENG:

27,5

32,5

30

30

32,5

27,5

Studiepoeng pr år:

URM1

60

URM2

60

URM3

60

 

* Femte semester kan gjennomføres ved annen institusjon i utlandet ** Minimum 10 sp av musikkvalgemnene på URM3 må være utøvende emner.

 

 

 

Den kompetanse utdanningen skal utvikle gjennom studiet, kan beskrives i følgende fem hovedområder:

Faglig kompetanse

Det kreves at yrkesutøveren har solide kunnskaper og sikre ferdigheter i ulike fag og arbeidsformer. Dette er nødvendig for å gi trygghet og åpenhet i møte med ulike situasjoner.

Utdanningen skal ta utgangspunkt i den virkelighet som studenten vil møte i sitt fremtidige arbeid. Studenten må tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap innenfor musikk til anvendelse i yrkes- og samfunnsliv.

Arbeidet med fagene skal både fremme studentenes egen faglige og personlige utvikling, og det skal gi dem kompetanse for yrkesutøvelsen. Studiet sikter på å gi studentene hjelp til å finne og utvikle sine naturlige evner, slik at de kan foreta yrkesvalg i tråd med disse. Utdanningen utformes slik at den inspirerer og gir mulighet for å kvalifisere seg videre gjennom etter- og videreutdanning.

Formidlingskompetanse

Formidlingskompetanse innebærer ferdighet og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå og

ferdighet til refleksjon omkring arbeidets sammenheng, formål og innhold.

Sosial kompetanse

Kompetanse i sosialt samspill, veiledning og samarbeid bygger blant annet på faglig og didaktisk dyktighet som igjen gir autoritet og sikkerhet i sosiale sammenhenger. I samarbeid med kolleger og i samspill med barn, ungdom, voksne og eldre er det også en forutsetning at yrkesutøverne har evne til å observere, lytte og forstå andres synspunkter.

Profesjonsutdanning omfatter arbeidsformer som trener ferdigheter i sosialt samspill og samhandling og som gir forståelse for fellesskapets krav og normer. Studenten må delta i planlegging og oppleve situasjoner som forutsetter tilpasning og gode arbeidsvaner. Studenten må få trening i kommunikasjon for å kunne forstå og ta hensyn til andres standpunkter. Samvær med medstudenter og lærere der man formelt og uformelt drøfter erfaringer, aktuelle spørsmål og faglige problemer, er viktig både for å utvikle evne til refleksjon og kyndighet som yrkesutøver og for å utvikle sosial kompetanse.

Yrkesetisk kompetanse

De yrker profesjonsstudiene sikter mot, medfører hyppige valgsituasjoner. Yrkesetisk kompetanse innebærer at yrkesutøveren må kunne vurdere alternativene i slike valg i forhold til visse grunnleggende verdier og målsettinger. Den yrkesetiske kompetansen kommer til uttrykk i de overveielser og beslutninger yrkesutøveren foretar på dette grunnlaget. Som yrkesutøver må man kunne forklare og begrunne sine valg, prioriteringer og handlinger.

Ledelses- og utviklingskompetanse

Studenten skal lære å lede innstudering og gjennomføring av egne prosjekter. Det er viktig å forberede studenten på det konstante behovet for å videreutvikle og fornye kunnskaper og ferdigheter.

Nærmere oversikt over den avsluttende vurderingen finnes i emneplanene.

Vurderingsuttrykk er gradert karakter eller bestått/ikke bestått. For å framstille seg til eksamen 2., 3. studieår må alle eksamener (evt. arbeidskrav der hvor et emne går over to år) fra det forutgående studieår være bestått.

Ingen.

Som en del av URM-studiet, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere URM1-studenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studentene (Menighet, musikk og ledelse) og Årsstudium i utøvende musikk (UMK/UML).

NLA Høgskolen har et stort internasjonalt nettverk, og gode muligheter for utveksling. På URM finnes også muligheten for søke om utveksling i femte semester. Mer informasjon om dette finnes på NLAs nettsider.

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Studiet vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering. Studentene vil bli trukket inn i kontinuerlig evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.