Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Alle versjoner:
Årsstudium i utøvende musikk med låtskriving (Kull: 2023Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med låtskriving (Kull: 2022Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (Kull: 2021Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (Kull: 2020Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (Kull: 2019Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (Kull: 2018Høst)
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving (Kull: 2017Høst)

Studieprogramkode: 4UML

Studieprogramnavn: Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Kull: 2021 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Studiets formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving, representere et viktig alternativ til andre årsstudier, bl.a. ved at studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med låtskriving, vokalarrangering og musikkproduksjon i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

 

Årsenheten har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessig kvalifisering.

Målgruppe

Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med låtskriving, vokalarrangering og musikkproduksjon i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Lydopptak av søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2-4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie
 • Lydopptak av en selvskrevet sang
 • Det vil bli gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp.) * i stedet for Harmonilære, gehør og arrangering (10sp.) *

 

Kriterier for vurdering av søkere og rangeringsregler for innsendt dokumnetasjon finnes i eget opptaksreglement.

Krav om politiattest

Nei.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • har kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • har basiskunnskap og erfaring i å skrive sanger, arrangere og komponere og spille inn musikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve musikk, både individuelt og i ensembler
 • kan skrive tekster og musikk
 • kan arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • kan reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

Generelle kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse av musikkens betydning i samfunn.
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har identitet som utøver og låtskriver

Studiets oppbygning

Emneoversikt med studiepoeng:   
 

UML emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (15 sp

4HINS101Hovedinstrument med samspill (15 sp)

Fordypningsemner og støtteemner (45 sp)

 

 

 * Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4HGA100. Øvrige følger emnet 4MTGH100.

 

 

 * * Studenter med hovedinstrument pioano får bi-instrument sang.

4MLS150 Låtskriving (10 sp)

 4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp)*

4HGA100 Harmonilære, gehør og arrangering (10sp)*

4MSLED100 Selvledelse (5 sp)

 4MID100 Identitet og bransjekunnskap (5 sp)

 4MPD101 Musikkproduksjon 1a (5 sp)

 4MPD150 Musikkproduksjon 1b (5 sp)

 eller:

 4BIS100 Bi-instrument sang I (5 sp)

 

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:

 

høst

vår

UTØVENDE EMNER (15 sp.):

7,5

7,5

4HINS101 Hovedinstrument, individuelt og med samspill

7,5

7,5

FORDYPNINGS- OG STØTTEEMNER (45 sp.):

20

20

Låtskriving

5

5

4MTGH eller 4HGA

5

5

Selvledelse

5

 

Identitet og bransjekunnskap

 

5

Musikkproduksjon I a

5

 

Musikkproduksjon I b

 

5

Bi-instrument piano I eller Bi-instrument sang I

2,5

2,5

Sum studiepoeng:

30

30

Studiepoeng pr. år:

UML

60

 

Innhold

Årsstudiet har et utøvende fokus der hovedinstrument og samspill utgjør 15 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør til sammen 45 studiepoeng.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser.

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Praksis

Ingen

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikk-studenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Videre studier

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.

 

Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse) og BA-studiet URM (utøvende rytmisk musikk under forutsetning av godkjent opptaksprøve til disse studiene). Årsstudium i utøvende musikk kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Studiene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering i henhold til NLA Høgskolen sitt kvalitetssikringssystem. Studentene vil bli trukket inn i evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIS100 - Biinstrument Sang I - 5 sp
 • 4BIVG301 - Biinstrument gitarakkompagnement I - 5 sp
 • 4HGA100 - Harmonilære, gehør og arrangering - 10 sp
 • 4HINS101 - Hovedinstrument I - 15 sp
 • 4MID100 - Identitet og bransjekunnskap - 5 sp
 • 4MLE150 - Live elektronikk - 5 sp
 • 4MLS150 - Låtskriving - 10 sp
 • 4MPD101 - Musikkproduksjon I a - 5 sp
 • 4MPD150 - Musikkproduksjon I b - 5 sp
 • 4MSLED100 - Selvledelse - 5 sp
 • 4MTGH100 - Musikkteori, gehør og harmonilære - 10 sp
 • 4POPM101 - Populærmusikkhistorie - 5 sp