Årsstudium i utøvende musikk med låtskriving

Studieprogramkode:
4UML
Studieprogramnavn:
Årsstudium i utøvende musikk med låtskriving
Kull:
2022 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving, representere et viktig alternativ til andre årsstudier, bl.a. ved at studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med låtskriving, vokalarrangering og musikkproduksjon i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Årsenheten har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessig kvalifisering.

Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med låtskriving, vokalarrangering og musikkproduksjon i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Lydopptak av søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2-4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie
 • Lydopptak av en selvskrevet sang
 • Det vil bli gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp.) * i stedet for Harmonilære, gehør og arrangering (10sp.) *

Kriterier for vurdering av søkere og rangeringsregler for innsendt dokumentasjon finnes i eget opptaksreglement.

Nei.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har

 • innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • basiskunnskap og erfaring i å skrive sanger, arrangere, komponere og spille inn musikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve musikk, både individuelt og i ensembler
 • kan skrive tekster og musikk
 • kan arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • kan reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

Generelle kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse av musikkens betydning i samfunn.
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har identitet som utøver og låtskriver

Emneoversikt med studiepoeng:   
 

UML emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (15 sp)

4HINS101Hovedinstrument med samspill (15 sp)

Fordypningsemner og støtteemner (45 sp)

 

 

 * Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4HGA100. Øvrige følger emnet 4MTGH100.

 

 

 * * Studenter med hovedinstrument piano får bi-instrument sang.

4MLS150 Låtskriving (10 sp)

4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp)*

4HGA100 Harmonilære, gehør og arrangering (10sp)*

4MSLED100 Selvledelse (5 sp)

4MID100 Identitet og bransjekunnskap (5 sp)

4MPD101 Musikkproduksjon 1a (5 sp)

4MPD150 Musikkproduksjon 1b (5 sp)

4BIP100 Bi-instrument piano I (besifring, 5 sp) eller:

4BIS100 Bi-instrument sang I (5 sp)

 

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:

 

høst

vår

UTØVENDE EMNER (15 sp.):

7,5

7,5

4HINS101 Hovedinstrument, individuelt og med samspill

7,5

7,5

FORDYPNINGS- OG STØTTEEMNER (45 sp.):

20

20

Låtskriving

5

5

4MTGH eller 4HGA

5

5

Selvledelse

5

 

Identitet og bransjekunnskap

 

5

Musikkproduksjon I a

5

 

Musikkproduksjon 1 b

 

5

Bi-instrument piano I eller Bi-instrument sang I

2,5

2,5

Sum studiepoeng:

30

30

Studiepoeng pr. år:

UML

60

 

 • 4BIP100 - Biinstrument Piano I - 5 sp
 • 4BIS100 - Biinstrument Sang I - 5 sp
 • 4HGA100 - Harmonilære, gehør og arrangering - 10 sp
 • 4HINS101 - Hovedinstrument I - 15 sp
 • 4MID100 - Identitet og bransjekunnskap - 5 sp
 • 4MLS150 - Låtskriving - 10 sp
 • 4MPD101 - Musikkproduksjon I a - 5 sp
 • 4MPD150 - Musikkproduksjon I b - 5 sp
 • 4MSLED100 - Selvledelse - 5 sp
 • 4MTGH100 - Musikkteori, gehør og harmonilære - 10 sp
Årsstudiet har et utøvende fokus der hovedinstrument og samspill utgjør 15 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør til sammen 45 studiepoeng.
Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser.

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Ingen

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikk-studenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.

Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i BA-studiet UM/MML (Utøvende musikk/Musikk, menighet, ledelse) og BA-studiet URM (Utøvende rytmisk musikk), under forutsetning av godkjent opptaksprøve til disse studiene. Årsstudium i utøvende musikk kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav.

Norsk
Studiene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering i henhold til NLA Høgskolen sitt kvalitetssikringssystem. Studentene vil bli trukket inn i evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.