Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Studieprogramkode: 4UML

Studieprogramnavn: Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom sitt årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving, representere et viktig alternativ til andre årsstudier, bl.a. ved at studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø der det legges stor vekt på samspill, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med låtskriving, vokalarrangering og musikkproduksjon i tillegg til å heve sin kompetanse i hovedinstrument, samspill og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus.

Opptakskrav

Årsstudiet krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Lydopptak av søkeren på sitt hovedinstrument, varighet 2–4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske historie
 • Lydopptak av en selvskrevet sang
 • Det vil bli gjennomført en musikkteoritest ved oppstart som avgjør om studenten gjennomfører Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp.) * i stedet for Harmonilære, gehør og arrangering (10sp.) *

Læringsutbytte

Årsenheten har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessige kvalifisering.

Kunnskap

Kandidaten har:

 • innsikt i ulike musikalske sjangere, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • kjennskap til musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • basiskunnskap og erfaring i å skrive sanger, arrangere og komponere musikk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve musikk, både individuelt og i ensembler
 • skrive tekster og musikk
 • arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

Generelle kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet en forståelse av musikkens betydning i samfunn.
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har utviklet sin identitet som utøver og låtskriver

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Videre studier

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.

Enkeltemner i årsstudiene UMK og UML kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse). Årsstudium i utøvende musikk UMK og UML kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikk-studenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Evaluering

Studiene vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering i henhold til NLA Høgskolen sitt kvalitetssikringssystem. Studentene vil bli trukket inn i evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Studiets oppbygning

Årsstudiet har et utøvende fokus der hovedinstrument og samspill utgjør 15 studiepoeng, fordypningsemner og støtteemner i musikk utgjør til sammen 40 studiepoeng. Valg-emnene utgjør 5 studiepoeng. Undervisningen foregår både individuelt (hovedinstrument) og i grupper med varierende størrelser.

 

Emneoversikt med studiepoeng:   

 

UML emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (15 sp.)

4HINS101Hovedinstrument med samspill (15 sp.)

Støtteemner (40 sp.)

 

 * Studenter med tilstrekkelige forkunnskaper i musikkteori følger emnet 4MHGAxxx. Øvrige følger emnet 4MTGHxxx.

4MLS150 Låtskriving (10 sp.)

 

4MTGHxxx Musikkteori, gehør og harmonilære (10 sp.)*

 

4MHGAxxx  Harmonlære, gehør og arrangering (10sp.)*

 

4MIDA105  Identitet og danning for musikere (5 sp.)

 

4MID100  Identitet og bransjekunnskap (5 sp.)

 

4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp.)

 

4MPD101 Musikkproduksjon 1a (5 sp.)

 

 

Musikk valgemner (5 sp.)

 

 

 

 

4MW100 Music in Worship (5 sp.)**

 

4MPD150 Musikkproduksjon 1b (5 sp.)

 

4BIP100 Bi-instrument piano I (besifring, 5 sp.)

 

4BIS100 Bi-instrument sang I (5 sp.)

 

4BIVG301 Bi-instrument gitarakk. I (5 sp.)

 

 

 

Semesteroversikt over emner og studiepoeng:

 

høst

vår

UTØVENDE EMNER (15 sp.):

7,5

7,5

Hovedinstrument, individuelt og med samspill

7,5

7,5

STØTTEEMNER (40 sp.):

20

20

Låtskriving

5

5

4MTGH eller MHGA

5

5

Identitet og danning for musikere

5

 

Identitet og bransjekunnskap

 

5

Populærmusikkhistorie

5

 

Musikkproduksjon I a

5

 

MUSIKK VALGEMNER (5s.p):

 

 

Music in Worship

 

[5]

Musikkproduksjon 1b

 

[5]

Bi-instrument piano/sang I

2,5

2,5

Sum studiepoeng:

30

30

Studiepoeng pr. år:

UML

60

 

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/