Idrett årsstudium

Studieprogramkode:
IDR1
Studieprogramnavn:
Idrett årsstudium
Kull:
2021 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Generell studiekompetanse.

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Nei.

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor aktivitetslære og idrettsliv
 • har kunnskap om idrettens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor utvalgte idrettsområder
 • har kunnskap om sentrale metoder for formidling av utvalgte idretter

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende idrettsfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i utvalgte idretter

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre idrettsrelevante uttrykksformer
 • har kunnskap om relevante idrettsfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor idrettsfaget
 • kjenner til ulike treningsmetoder og kan delta i faglige diskusjoner knyttet til disse

Høst

Vår

Emner

IDR101 Aktivitetslære 1, 15 stp

IDR102 Idrettsbiologi, 15 stp

IDR103 Idrett og samfunn, 15 stp

IDR104 Aktivitetslære 2, 15 stp

Idrettsemnene vil bli gjennomført på NLA Høgskolen sine lokaler på Breistein samt til ulike lokaliteter for praktisk idrettsundervisning i Bergensområdet. Studentene må selv dekke reiseutgifter til ulike idrettsanlegg.

Det er to obligatoriske studieturer: I første semester vil det være studietur til utlandet og i andre semester studietur til skidestinasjon i Norge eller utlandet.

Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre studieturer høsten 2021.

Studiet i idrett gir en grunnleggende ferdighetsmessig- og didaktisk- innføring i et utvalg av idretter. Gjennom fagseminar og forelesninger får studenten en oversikt over sentrale idrettsbiologiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til idretten. Studentene vil få kjennskap til relevant og tidsaktuell forskingen på feltet, og lære seg å oppdatere sine fagkunnskaper gjennom søk og kritisk vurdering av kilder. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen i planlegging, og gjennomføring av mindre forskningsprosjekt som skal legges frem for klassen.

Studiet vil innebære noe transport til lokaliteter for praktisk idrettsundervisning, samt to studieturer til utlandet.

Emnet idrett 101 inneholder en ukes opphold i utlandet hvor det er fokus på praktisk idrettsundervisning. Emnet idrett 104 inneholder en ukes skikurs i Norge eller i alpene. I tillegg blir det lagt opp til noen kortere turer i nærområdet. Det er obligatorisk deltakelse på studieturene.

Undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe av undervisningen vil bli gitt som forelesninger. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene.

Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Det er krav til minst 80% frammøte.

Vurdering underveis

Gjennomføring av oppgaver og praktiske aktiviteter.

 

Avsluttende vurdering

Vurderingsformene vil være muntlig eksamen, praktisk ferdighetseksamen og praktisk metodisk eksamen.

Ingen.

Årsstudium i idrett kan innpasses i bachelor i praktisk teologi og ledelse ved NLA Høgskolen.

Studiet i idrett tilfredsstiller kravene til Nasjonalt fagråd for Idrett og vil kunne brukes inn i en bachelorgrad i idrett ved en del andre insitusjoner.

Norsk
Studiet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Studentene må selv stille med personlig utstyr i forbindelse med seminarer og ekskursjoner.

Studentene betaler for utgifter til turer samt en fagkostnad knyttet til forbruksmateriell. Fagkostnaden er kr. 1000,- pr.emne.

Prisliste for studiet finnes også på nla.no.

I studiet inngår to obligatoriske studieturer til utlandet. Studenten må selv dekke utgiftene til dette. Prisen er veiledende og ligger per i dag på kr. 13000,- pr.tur, og inkluderer reise, kost (delvis) og losji.

En studietur gjennomføres på høstsemester og en studietur på vårsemesteret. I særskilte tilfeller med «gyldig» fravær, sykdom, skader o.l, vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å løse arbeidskrav på, eller å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid. Her kreves legeattest som kan dokumentere fraværet.