Årsstudium i idrettsvitenskap

Studieprogramkode:
IDR1
Studieprogramnavn:
Årsstudium i idrettsvitenskap
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Årsstudium i idrettsvitenskap gir en grunnleggende innføring i ulike idretter, idrettspedagogikk og i hvordan kroppen fungerer og blir påvirket av trening. Gjennom fagseminar og forelesninger får studenten en oversikt over sentrale idrettsfysiologiske prosesser ved ulike treningsmetoder og hvordan kroppen er bygd opp. Videre vil årsstudium i idrettsvitenskap gi en innføring i viktige aspekter ved ferdighetslæring og utvikling hos utøvere, i trenerrollen og i trenings- og aktivitetsledelse for barn og unge. Studenten vil få kjennskap til relevant og tidsaktuell forskning innen ulike fagområder, og lære seg å oppdatere sine egne fagkunnskaper gjennom søk og kritisk vurdering av kilder.

Generell studiekompetanse.

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Det er krav om politiattest. jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.
Søkere som tas opp på studiet, må legge frem gyldig politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre obligatorisk opplegg og aktiviteter blant barn og unge, jf. opptaksforskriften paragraf 6.

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale teorier, utfordringer og prosesser innenfor aktivitetslære og ferdighetsutvikling hos barn og unge
 • har kunnskap om tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte idretter
 • har kunnskap om menneskets fysiologi og anatomi, treningsadaptasjon og sammenhenger mellom trening, prestasjon og fysisk aktivitet
 • har kunnskap om trenerrollen og aktivitetsledelse av grupper med ulike alders- og ferdighetsnivå

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere idretts- og treningsaktivitet for ulike målgrupper
 • kan evaluere og reflektere over egen trenerpraksis i ulike idretter og justere denne under veiledning
 • kan utøve grunnleggende ferdigheter, teknikker og uttrykksformer i utvalgte idretter

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre idrettsrelevante uttrykksformer
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor utvalgte fagområder
 • har kunnskap om relevante idrettsfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer

Årsstudium i idrettsvitenskap består av 60 studiepoeng og er normert til to semester. Studiet består av fire obligatoriske emner.

IDR101 Aktivitetslære 1, 15 sp.

IDR102 Treningsfysiologi og anatomi, 15 sp.

IDR104 Idrettspedagogikk, ferdighetsutvikling og trenerrollen, 15 sp.

IDR105 Aktivitetsledelse, 15 sp.

 • IDR101 - Aktivitetslære - 15 sp
 • IDR102 - Treningsfysiologi og anatomi - 15 sp
 • IDR104 - Idrettspedagogikk, ferdighetsutvikling og trenerrollen - 15 sp
 • IDR105 - Aktivitetsledelse - 15 sp

Arbeids- og undervisningsformer i studiet inkluderer undervisning med veiledning, praksis, observasjon, oppgaveskriving, gruppe- og seminarundervisning, selvstudium og forelesninger. I flere av emnene vil arbeidsformer der man integrerer teoretiske perspektiv og praktiske aktiviteter stå sentralt. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene.

Undervisningen vil bli gjennomført i NLA Høgskolen sine lokaler på Kalfaret og ved SAMMEN Fantoft, samt til ulike lokaliteter for praktisk idrettsundervisning i Bergensområdet.

I første semester vil det være studietur til et treningsanlegg i utlandet og i andre semester studietur til skidestinasjon i utlandet eller i Norge.

Det er forventet at studentene arbeider minimum 36 timer i uken med studiene, inkludert undervisning, selvstudium og eksamen, for å oppnå læringsmålene. Studentene vil følges opp under studieløpet av faglærere og andre veiledere. I flere av de praktiske emnene er egenferdighet og praktisk-metodisk tilnærming sentralt i undervisningen. Studentene skal tilegne seg og utøve ulike ferdigheter i idrettsaktiviteter, og forstå hvordan aktivitetene kan formidles og tilpasses på ulike måter til ulike målgrupper.

I IDR104 skal det gjennomføres en trenerpraksis i et selvvalgt idrettslag eller tilsvarende, hvor det skal leveres en praksisrapport ved endt opphold.

Omfang praksis: ca. 24 timer, hvor det er krav om deltakelse på minimum 8 treningsøkter, hvorav minimum fire økter skal ledes av studentern.

Studentene må skaffe egen praksisplass eller blir tildelt en plass med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser.

Bestått årsstudium gir grunnlag for søknad om overgang til bachelor i idrettsvitenskap.
Årstudium i idrettsvitenskap kan brukes i arbeid i idretten, og som instruktør på treningssentre eller andre treningsinstitusjoner. Studiet kan også brukes til bygge på med idrettsfaglig utdanning ved godkjent lærer-/lektorutdanning.
Norsk
Studiet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.
Studiet forutsetter god fysisk og psykisk helse. Det må regnes med ekstra kostnader til personlig utstyr, forbruksmateriell, ekskursjoner og studieturer i Norge og i utlandet.