IDR104 Idrettspedagogikk, ferdighetsutvikling og trenerrollen

Alle versjoner:
IDR104 (2024—2025)
IDR104 (2023—2024)
IDR104 (2022—2023)
IDR104 (2021—2022)
IDR104 (2020—2021)
IDR104 (2019—2020)
IDR104 (2018—2019)
IDR104 (2017—2018)

Emnekode: IDR104

Emnenavn: Idrettspedagogikk, ferdighetsutvikling og trenerrollen

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i idrettsvitenskap og årsstudium i idrettsvitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om idrettsdidaktiske prinsipper og modeller for planlegging og gjennomføring av idretts- og treningsaktivitet
 • kan gjøre rede for hvordan barn og unge lærer ferdigheter i idrettslige sammenhenger
 • har kunnskap om motorisk læring og -utvikling hos ulike målgrupper
 • kan gjøre rede for hvordan vekst og modning kan påvirke læring og prestasjon i idretten
 • har kjennskap til ulike perspektiver på trenerrollen
 • har kjennskap til barne- og ungdomsidrettsbestemmelsene hos Norges Idrettsforbund og hva som kjennetegner god idrettsaktivitet i lys av disse

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap som trener i utvalgte aktiviteter og gjøre rede for sine valg
 • kan planlegge, gjennomføre og lede aktivitet i idretter og andre treningssammenhenger
 • kan tilpasse og differensiere idrettsaktivitet og trening med utgangspunkt i individets eller gruppens behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til trenerrollen og andre sammenhenger innen trening og helse
 • kan utveksle synspunkter med kolleger innenfor utvalgte idrettslige kontekster, og delta i diskusjon om utvikling av god idretts- og treningsaktivitet

Innhold

Idrettspedagogikk, ferdighetsutvikling og trenerrollen vil gi en innføring i ulike perspektiver på treneren og instruktøren i praksis, og hvordan man anvender dette i utøvelsen av rollen i utvalgte idretter, treningsformer og bevegelsesaktiviteter. I dette emnet vil idrettsdidaktisk teori og fagprinsipper for planlegging og gjennomføring av idretts- og treningsaktiviteter bli vektlagt, i tillegg til kunnskap om barn og unges vekst og modning, ferdighetsutvikling og motorisk læring, samt hvordan man formidler, tilpasser og leder idrettsaktiviteter i ulike sammenhenger. Emnet må sees i sammenheng med IDR105.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere mellom praktisk-metodisk undervisning, forelesninger, seminarer og studentstyrt undervisning, oppgaveskriving, gruppearbeid og muntlige fremlegg i ulike sammenhenger.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Individuell skriftlig prosjektoppgave (ca. 2000 ord)
 • Studenten skal lage og levere en videooppgave med fokus på innlæring av en ferdighet i en idrettsaktivitet
 • Lage egne utviklingsmål til praksis
 • Levere en individuell praksisrapport og tilhørende refleksjonsoppgave
 • Kandidaten må delta på minst 80% av undervisningen

Om arbeidskravene ikke godkjennes har studenten krav på ett ytterligere forsøk på å levere i samme semester. Nærmere detaljer om arbeidskrav gis ved oppstart av emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Eksamen i emnet er todelt. Hver del teller 50% av endelig karakter. Deleksamener består avfølgende:

A: Skriftlig oppgave tilknyttet videooppgaven (50%) (inntil 2000 ord)

B: Muntlig eksamen (50%) (inntil 25 minutter)

Det gis en samlet karakter for begge deleksamener. Begge delene av eksamen må være bestått. Dersom kandidaten ikke består en av delene, må begge delene tas på nytt.

Studentene deltar på hverandres praktiske gjennomføring i videooppgaven.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler gis ved kunngjøring av eksamensoppgaven.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Det skal gjennomføres en trenerpraksis i et selvvalgt idrettslag eller tilsvarende, hvor det skal leveres en praksisrapport ved endt opphold.

Omfang praksis: ca. 24 timer, hvor det er krav om deltakelse på minimum 8 treningsøkter, hvorav minimum fire økter skal ledes av studenten

Studentene må skaffe egen praksisplass eller blir tildelt en plass med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.