IDR104 Aktivitetslære 2

Alle versjoner:
IDR104 (2024—2025)
IDR104 (2023—2024)
IDR104 (2022—2023)
IDR104 (2021—2022)
IDR104 (2020—2021)
IDR104 (2019—2020)
IDR104 (2018—2019)
IDR104 (2017—2018)

Emnekode: IDR104

Emnenavn: Aktivitetslære 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Aktivitetslære 2 vil ha fokus på et utvalg individuelle idretter. Spesielt vil metodikk, ledelse og formidling av de ulike aktivitetene bli vektlagt. Teoretisk vil emnet ta for seg idrettsdidaktikk og idrettspsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten

 • Har kunnskap om sentrale metoder for formidling av utvalgte idretter
 • Kan oppdatere sin egen kunnskap innenfor utvalgte idretter
 • Kjenner til utvalgte idretters historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdighet Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger i utvalgte idretter og gjøre rede for sine valg
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning av de ulike idrettene
 • Kan anvende relevante faglige teknikker i utvalgte idretter

Generell kompetanse Studenten

 • Har kunnskap om relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i det å være i en lederrolle
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor utvalgte idretter og delta i diskusjon om utvikling av god praksis

Innhold

Idrettspedagogikk

 • læringsteori
 • fagdidaktikk

Idrettspsykologi

 • motivasjon
 • læringsklima
 • gruppedynamikk
 • ledelse

Grunnleggende innføring i

 • Orientering
 • Klatring
 • Langrenn
 • Skøyter
 • Curling

Instruktørkurs  i en av disiplinene alpint, telemark eller snowboard*

* For at det skal tilbys instruktørkurs i en disiplin kreves det at minimum fire studenter velger denne disiplinen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i undervisningsuker. Arbeids- og undervisningsformer er tilpasset læringsutbyttet for de enkelte emnene. Formene vil variere mellom praktiske seminar, forelesning, oppgaveskriving, diskusjoner og arbeid med et praktisk formidlingsprosjekt. I tillegg til ekskursjon til et skisenter, vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike lokaliteter i Bergen og omegn. Emnet forutsetter stor grad av egenaktivitet hos studentene.

Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i det aktuelle emnet

 • Individuell prosjektoppgave                                                      
 • Praktisk didaktisk gruppearbeid                                                
 • Individuelt muntlig fremlegg på fagseminar                                                                               
 • Deltagelse på en femdagers ekskursjon til et vintersportssted                          
 • Krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk metodisk eksamen med muntlig høring

Kandidaten får eksamensoppgaven syv dager før selve eksamen. Plan for gjennomføringen skal leveres på it`s learning i egen eksamensmappe innen to dager før selve eksamen. Den praktiske delen av eksamen varer i 30-45 min med en påfølgende muntlig høring på 15 min. Alle studentene deltar i utgangspunktet på hverandres praktiske gjennomføring. Kandidaten får sin karakter etter endt eksamensdag.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler  i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk metodisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Litteratur merket med * finnes i elektronisk kompendium.

*Brattenborg, S., & Engebretsen, B. (2007). Undervisningsprinsipper. I S. Brattenborg, & B. Engebretsen, Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (ss. 87-110). Oslo: Høyskoleforlaget.

Breivik, G. (2001). Sug i magen og livskvalitet. Oslo: Tiden Norsk Forlag A/S.

Grimeland, G. (2009). Bratte Gleder. Oslo: Akilles.

Høigaard, R. (2010). Gruppedynamikk i idrett. Kristiansand : Høyskoleforlaget AS.

Johannesen, B. T. (2012). Orientering. I E. Enoksen, S. O. Brunes, & S.-H. Sletten, Aktivitetslære (ss. 176-189). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

KRIK ski. (2013). På Gli. Oslo: Haslum Grafisk.

*Ryan, R. M., & Deci, E. l. (2007). Active Human Nature. I M. S. Hagger, & N. L. Chatzisarantis, Intrinsic Motivation and Self-determination in exercise and sport (ss. 1-20). Champaign: Human Kinetics.

Sigmundsson, H & Ingebrigsten, J.E., (2015) Idrettspedagogikk, 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget

Sletten, S.-H. (2012). Skøyter. I A. Brunes, E. Enoksen, & S. H. Sletten, Aktivitetslære (ss. 267-283). Gyldendal Undervisning : Oslo.

*Weinberg, R. S., & Gould, D. (2010). Arousal, Stress and Anxiety. I R. S. Weinberg, & D. Gould, Foundations of sport and exercise pshychology (ss. 77-98). Champaign: Human Kinetics.

*Weinberg, R. S., & Gould, D. (2010). Motivation. I R. S. Weinberg, & D. Gould, Foundations of sport and exercise pshychology (ss. 51-73). Champaign: Human Kinetics.

 Norges Snowboard Firbund (u.d) Instruktørkurs manual

Totalt sider: 944