IDR104 Aktivitetslære 2

Alle versjoner:
IDR104 (2021—2022)
IDR104 (2020—2021)
IDR104 (2019—2020)
IDR104 (2018—2019)
IDR104 (2017—2018)

Emnekode: IDR104

Emnenavn: Aktivitetslære 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt, destinasjon for studietur kan også bli endret. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Aktivitetslære 2 vil ha fokus på et utvalg individuelle idretter. Spesielt vil metodikk, ledelse og formidling av de ulike aktivitetene bli vektlagt. Teoretisk vil emnet ta for seg idrettsdidaktikk og idrettspsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om sentrale metoder for formidling av utvalgte idretter
 • Kan oppdatere sin egen kunnskap innenfor utvalgte idretter
 • Kjenner til utvalgte idretters historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdighet

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger i utvalgte idretter og gjøre rede for sine valg
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning av de ulike idrettene
 • Kan anvende relevante faglige teknikker i utvalgte idretter

Generell kompetanse

Studenten

 • Har kunnskap om relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i det å være i en lederrolle
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor utvalgte idretter og delta i diskusjon om utvikling av god praksis

Innhold

Idrettspedagogikk

 • læringsteori
 • fagdidaktikk

Idrettspsykologi

 • motivasjon
 • læringsklima
 • gruppedynamikk
 • ledelse

Grunnleggende innføring i

 • Orientering
 • Klatring
 • Langrenn

Instruktørkurs  i alpint og telemark

For at det skal tilbys kurs i en disiplin, kreves det at minimum åtte studenter velger denne disiplinen.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er tilpasset læringsutbyttet for de enkelte emnene. Formene vil variere mellom praktiske seminar, forelesning, oppgaveskriving, diskusjoner og arbeid med et praktisk formidlingsprosjekt. I tillegg til ekskursjon til et skisenter, vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike lokaliteter i Bergen og omegn. Emnet forutsetter stor grad av egenaktivitet hos studentene.

Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i det aktuelle emnet

 • Individuell prosjektoppgave, 2000 ord (+/- 10 %)                                                      
 • Praktisk didaktisk gruppearbeid                                                
 • 1 individuelt muntlig fremlegg på fagseminar                                                                               
 • Deltagelse på en femdagers ekskursjon til et vintersportssted                          
 • Krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Praktisk metodisk eksamen (teller 51%)
 • Muntlig eksamen (teller 49%)

Kandidaten får eksamensoppgaven syv virkedager før selve eksamen. Plan for gjennomføringen skal leveres på elektronisk læringsplattform i egen eksamensmappe innen tre dager før selve eksamen. Den praktiske eksamen varer i 30 min. Påfølgende muntlig eksamen er på 15 min.

Begge eksamener må være bestått for at eksamen skal være bestått.

Dersom kandidaten ikke består en av delene må begge delene tas på nytt.

Alle studentene deltar på hverandres praktiske gjennomføring. Karakter kunngjøres etter endt eksamensdag.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler gis  i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Litteratur merket med * finnes i elektronisk kompendium.

Breivik, G. (2001). Sug i magen og livskvalitet. Oslo: Tiden Norsk Forlag A/S.

Grimeland, G. (2009). Bratte Gleder. Oslo: Akilles.

Høigaard, R. (2020). Gruppedynamikk og ledelse i idrett. Oslo : Cappelen Damm Akademisk.

Johansen, B. T., Høigaard, R. & Fjeld, J. B. (Red.) (2009). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Kap. 10)

Johannesen, B. T. (2012). Orientering. I E. Enoksen, S. O. Brunes, & S.-H. Sletten, Aktivitetslære (ss. 176-189). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

KRIK ski. (2013). På Gli. Oslo: Haslum Grafisk.

*Ryan, R. M., & Deci, E. l. (2007). Active Human Nature. I M. S. Hagger, & N. L. Chatzisarantis, Intrinsic Motivation and Self-determination in exercise and sport (ss. 1-20). Champaign: Human Kinetics.

Sigmundsson, H & Ingebrigsten, J.E., (2015) Idrettspedagogikk, 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget

Sletten, S.-H. (2012). Skøyter. I A. Brunes, E. Enoksen, & S. H. Sletten, Aktivitetslære (ss. 267-283). Gyldendal Undervisning : Oslo.

*Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Arousal, Stress and Anxiety. I R. S. Weinberg, & D. Gould, Foundations of sport and exercise pshychology (ss. 77-98). Champaign: Human Kinetics.

*Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Motivation. I R. S. Weinberg, & D. Gould, Foundations of sport and exercise pshychology (ss. 51-73). Champaign: Human Kinetics.

 Norges Snowboard Forbund (u.d) Instruktørkurs manual