IDR104 Aktivitetslære 2

Alle versjoner:
IDR104 (2024—2025)
IDR104 (2023—2024)
IDR104 (2022—2023)
IDR104 (2021—2022)
IDR104 (2020—2021)
IDR104 (2019—2020)
IDR104 (2018—2019)
IDR104 (2017—2018)

Emnekode: IDR104

Emnenavn: Aktivitetslære 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Aktivitetslære 2 vil ha fokus på et utvalg individuelle idretter. Spesielt vil metodikk, ledelse og formidling av de ulike aktivitetene bli vektlagt. Teoretisk vil emnet ta for seg idrettsdidaktikk og idrettspsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om sentrale metoder for formidling av utvalgte idretter
 • Kan oppdatere sin egen kunnskap innenfor utvalgte idretter
 • Kjenner til utvalgte idretters historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdighet

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger i utvalgte idretter og gjøre rede for sine valg
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning av de ulike idrettene
 • Kan anvende relevante faglige teknikker i utvalgte idretter

Generell kompetanse

Studenten

 • Har kunnskap om relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i det å være i en lederrolle
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor utvalgte idretter og delta i diskusjon om utvikling av god praksis

Innhold

Idrettspedagogikk

 • læringsteori
 • fagdidaktikk

Idrettspsykologi

 • motivasjon
 • læringsklima
 • gruppedynamikk
 • ledelse

Grunnleggende innføring i

 • Orientering
 • Klatring
 • Langrenn
 • Alpint

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er tilpasset læringsutbyttet for de enkelte emnene. Formene vil variere mellom praktiske seminar, forelesning, oppgaveskriving og diskusjoner.

I tillegg til en femdagers ekskursjon til et skisenter, vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike lokaliteter i Bergen og omegn. Emnet forutsetter stor grad av egenaktivitet hos studentene.

Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsøktene.

Det forventes at studentene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i det aktuelle emnet

 • Individuell prosjektoppgave, 2000 ord (+/- 10 %)                                                      
 • Praktisk didaktisk gruppearbeid                                        
 • Deltagelse på en femdagers ekskursjon til et vintersportssted                          
 • Krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk-metodisk eksamen med muntlig eksaminasjon

Kandidaten har 24 timer til disposisjon for å lage en plan for gjennomføringen av den praktiske eksamensdelen.Plan for gjennomføringen skal leveres på elektronisk læringsplattform i egen eksamensmappe. Den praktiske eksamen varer i 30 min. Påfølgende muntlig eksamen er på 15 min.

Alle studentene deltar på hverandres praktiske gjennomføring. Karakter kunngjøres etter endt eksamensdag.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler gis  i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, andre språk etter søknad

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Abrahamsen, F. E. & Gitsø, E. O. (2016). Den cochende treneren – om å coache viderekomne. Oslo: Akilles forlag

*Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (kap 4-7). Oslo: Høyskoleforlaget.

Grimeland, G. (2009). Bratte Gleder. Oslo: Akilles.

Johannesen, B. T. (2012). Orientering. I E. Enoksen, S. O. Brunes, & S.-H. Sletten, Aktivitetslære (ss. 176-189). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

KRIK ski. (2013). På Gli. Oslo: Haslum Grafisk

Kristiansen, E. & Berntsen, H. (2021). Idrettspsykologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Ronglan, L. S. (2018). Lagspilltreneren. Oslo: Akilles forlag

Sigmundsson, H & Ingebrigsten, J.E., (2015) Idrettspedagogikk, 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget

Sæther, S. A. (2019). Idrettsvitenskap (kap. 9+14). Oslo: Universitetsforlaget

Thelwell, R.; Harwood, C. & Greenlees, I. (2017). The Psychology of Sports Coaching – research and practice (kap. 2-3). Routlegde

*Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015). Motivation. I R. S. Weinberg, & D. Gould, Foundations of sport and exercise pshychology (ss. 51-73). Champaign: Human Kinetics.

Litteratur merket med * finnes i elektronisk kompendium