IDR104 Idrettspedagogikk og -psykologi

Alle versjoner:
IDR104 (2024—2025)
IDR104 (2023—2024)
IDR104 (2022—2023)
IDR104 (2021—2022)
IDR104 (2020—2021)
IDR104 (2019—2020)
IDR104 (2018—2019)
IDR104 (2017—2018)

Emnekode: IDR104

Emnenavn: Idrettspedagogikk og -psykologi

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Idrettspedagogikk og -psykologi vil ha fokus på treneren i praksis, og utøvelsen av trenerrollen i utvalgte idretter. I dette emnet vil ulike sosiologisk og psykologiske perspektiver på trenerrollen bli vektlagt, i tillegg til metodikk, ledelse og formidling i de ulike aktivitetene. Videre vil emnet ta for seg idrettspsykologiske emner som motivasjon og prestasjonspsykologi med utgangspunkt i trenerrollen og i arbeid med utøvere i ulike idrettslige sammenhenger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om fagdidaktikk og pedagogiske læringsteorier og læringsformer
 • Har kunnskap om trenerrollen og ledelse av grupper med ulike ferdighetsnivå
 • Kan redegjøre for ulike motivasjonsteorier relevant for idrettslige sammenhenger
 • Kunne beskrive og forklare grunnleggende begreper innen idrettspsykologi

Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap som trener i utvalgte idretter og gjøre rede for sine valg
 • Kan evaluere og reflektere over egen trenerpraksis i ulike idretter og justere denne under veiledning
 • Kan tilrettelegge for læringsprosesser som trener i utvalgte idretter

Generell kompetanse 

Studenten

 • Har kunnskap om relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger i det å være en trener i idretten og andre sammenhenger
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor utvalgte idretter og delta i diskusjon om utvikling av god trenerpraksis

Innhold

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i idrettspedagogikk og -psykologi med utgangspunkt i trenerrollen.

Idrettspedagogikk

 • trenerrollen og ledelse
 • læring og læringsformer
 • fagdidaktikk og metode
 • ferdighetsutvikling

Idrettspsykologi

 • motivasjon
 • prestasjonspsykologi

Grunnleggende praktisk-metodisk innføring i et utvalg av vinter- og skiidretter, individuelle - og lagidretter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere mellom praktisk-metodisk undervisning, fysiske og nettbaserte forelesninger, studentaktive seminarer og studentstyrt undervisning, oppgaveskriving, gruppearbeid og muntlige fremlegg i ulike sammenhenger. I tillegg til en ekskursjon til et skisenter vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike lokaliteter i Bergen og omegn.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet

Arbeidsomfang

ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Det er krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan meldes opp til eksamen i emnet:

 • Individuell skriftlig prosjektoppgave                    
 • Et praktisk-metodisk individuelt/gruppearbeid i hall
 • Deltagelse på en ekskursjon til et vintersportssted
 • Individuell praksisrapport

Om arbeidskravene ikke godkjennes har studenten krav på inntil ett ytterligere forsøk på å levere i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk-metodisk eksamen med en muntlig samtale bestående av tre deler:

 • utarbeidelse av øktplan (skriftlig)
 • gjennomføring av et treningsopplegg/treningsøkt innen en gitt idrett/treningsform
 • muntlig vurdering av oppnådd læringsutbytter

Alle delene av eksamen må være bestått for at eksamen skal være bestått og utgjør grunnlaget for vurdering av oppnådd læringsutbytter. Dersom kandidaten ikke består en av delene, må alle delene tas på nytt.

Alle studentene deltar på hverandres praktiske gjennomføring.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler gis  i undervisningen.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Det skal gjennomføres en trenerpraksis i et selvvalgt idrettslag, treningssenter eller tilsvarende, hvor det skal leveres en praksisrapport ved endt opphold. Lengden på praksis oppgis ved semesterstart.

Omfang praksis: ca. 35-40 timer, hvor det er krav om deltakelse på minimum 12 treningsøkter, hvorav minimum seks økter skal ledes av studenten

Studentene må skaffe egen praksisplass eller blir tildelt en plass med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.