IDR101 Aktivitetslære

Alle versjoner:
IDR101 (2024—2025)
IDR101 (2023—2024)
IDR101 (2022—2023)
IDR101 (2021—2022)
IDR101 (2020—2021)
IDR101 (2019—2020)
IDR101 (2018—2019)
IDR101 (2017—2018)

Emnekode: IDR101

Emnenavn: Aktivitetslære

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i idrettsvitenskap og årsstudium i idrettsvitenskap.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • kan gjøre rede for sentrale ferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter
  • har grunnleggende kunnskap om sentrale begreper innenfor emnets idretter/aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

  • kan vurdere og reflektere over egen tekniske utførelse av ferdigheter og justere denne under veiledning fra andre
  • behersker grunnleggende ferdigheter i utvalgte idretter/aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

  • kan utveksle og begrunne faglige synspunkter i samtaler med andre fagpersoner
  • kan arbeide selvstendig med å utvikle sine egne ferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter

Innhold

Emnet vil ta for seg ferdighetsutvikling og egenferdighet i et utvalg av lagidretter og individuelle idretter. Disse presenteres av emneansvarlig ved starten av semesteret. Ut over dette vil emnet inneholde en ukes treningsopphold i Norge eller utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. I tillegg til en uke ved et treningssenter i Norge eller i utlandet, vil undervisningen bli gjennomført ved ulike idrettsanlegg i Bergen og omegn og på SAMMEN Fantoft. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsøktene.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet.

  • Kandidaten må kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde i et gitt antall utvalgte idretter/aktiviteter som godkjennes av faglærer
  • Kandidaten skal delta på en ukes treningsopphold i Norge eller i utlandet
  • Kandidaten skal skrive en logg/refleksjonsnotat fra det ukelange treningsoppholdet
  • Kandidaten må delta på minst 80 % av undervisningen

Om arbeidskravene ikke godkjennes har studenten krav på ett ytterligere forsøk på å få godkjent i samme semester. Nærmere detaljer om arbeidskrav gis ved oppstart av emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell praktisk ferdighetseksamen på inntil 60 minutter per kandidat.

Kandidaten trekker en av en av emnets idretter/aktiviteter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler gis i undervisningen.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.