IDR101 Aktivitetslære 1

Alle versjoner:
IDR101 (2024—2025)
IDR101 (2023—2024)
IDR101 (2022—2023)
IDR101 (2021—2022)
IDR101 (2020—2021)
IDR101 (2019—2020)
IDR101 (2018—2019)
IDR101 (2017—2018)

Emnekode: IDR101

Emnenavn: Aktivitetslære 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Emnet vil ha fokus på aktivitet og egenferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer, prosesser og metoder innenfor emnets idretter/aktiviteter
 • kan oppdatere sin kunnskap og tilegne seg ny kunnskap innenfor emnets idretter/aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og ferdigheter på praktiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og justere denne under veiledning
 • skal ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i utvalgte idretter/aktiviteter, og kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde i ulike læringssituasjoner.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til ulike treningsmetoder innen emnets innhold, og kan delta i faglige diskusjoner tilknyttet disse
 • kan forstå, utøve og utvikle sine egne ferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter.

Innhold

 • Fotball
 • Volleyball
 • Friidrett
 • Svømming
 • Førstehjelp
 • Turn/trampett
 • En ukes treningsopphold i utlandet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i undervisningsuker. Undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe av undervisningen vil bli gitt som forelesninger. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene. I tillegg til en uke ved et treningssenter i utlandet, vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike idrettsanlegg i Bergen og omegn. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i det aktuelle emnet.

 • Kandidaten må kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde i 3 av 5 utvalgte idretter/aktiviteter som godkjennes av faglærer. Vurdering godkjent/ikke godkjent.
 • Kandidaten skal skrive en logg/refleksjonsnotat fra treningsoppholdet i utlandet. Vurdering godkjent/ikke godkjent.
 • Krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad. Vurdering godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell praktisk ferdighetseksamen med muntlig høring.

Kandidaten trekker en eller flere deler av en av emnets idretter/aktiviteter, og skal vise, forklare og gjennomføre aktiviteten. Dette kan eksempelvis i emnet turn, være gjennomføring av forlengs salto på trampett, samt en matteserie på tre eller flere momenter. Kandidaten får tre forsøk, hvor det beste forsøket blir tellende. Ferdigheten vurderes ut i fra nivå, vanskelighetsgrad og utførelse. Gjennomføringen etterfølges av en kort muntlig høring med fokus på den gjennomførte aktiviteten. Kandidatene får 24 timer på å forberede seg til eksamen.

Hver kandidat får 30 minutters tidsressurs til gjennomføringen av sin eksamen. Det blir gitt 10 minutter til forberedelse og klargjøring av utstyr, 15 minutter til gjennomføringen av ferdighetene, og 5 minutter til muntlig høring.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk ferdighetseksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Pensum

Enoksen, Eystein m.fl. (2006). Aktivitetslære. Gyldendahl Norsk Forlag AS. Oslo. (Kap 2, 5, 7, 10, 15, 17) (149 s.)

Norsk førstehjelpsråd. (2002). Førstehjelp. Gyldendahl Norsk Forlag. Oslo. (150 s.)

Troppsgymnastikk, utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (88 s.)

300 sider selvvalgt pensum knyttet til treningsopphold i utlandet. Pensum utarbeides i samarbeid med faglærer.

 Totalt: 687 sider