IDR101 Aktivitetslære 1

Alle versjoner:
IDR101 (2024—2025)
IDR101 (2023—2024)
IDR101 (2022—2023)
IDR101 (2021—2022)
IDR101 (2020—2021)
IDR101 (2019—2020)
IDR101 (2018—2019)
IDR101 (2017—2018)

Emnekode: IDR101

Emnenavn: Aktivitetslære 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Emnet vil ha fokus på aktivitet og egenferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale ferdigheter og arbeids- og treningsmetoder innenfor emnets idretter/aktiviteter
  • har grunnleggende kunnskap om sentrale begreper innenfor emnets idretter/aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

  • kan vurdere og reflektere over egen faglig utførelse og justere denne under veiledning fra andre
  • skal beherske grunnleggende ferdigheter i utvalgte idretter/aktiviteter, og kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde

 Generell kompetanse

Studenten

  • kan utveksle og begrunne synspunkter faglig overfor med andre med bakgrunn i fagområdet
  • kan forstå, utøve og utvikle sine egne ferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter

Innhold

Emnet vil ta for seg et utvalg av lag-, ball- og individuelle idretter. Disse presenteres av emneansvarlig ved starten av semesteret. Ut over dette vil emnet inneholde en ukes treningsopphold i Norge eller utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe av undervisningen vil bli gitt som forelesninger. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene. I tillegg til en uke ved et treningssenter i Norge eller i utlandet, vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike idrettsanlegg i Bergen og omegn. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsøktene.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i det aktuelle emnet.

  • Kandidaten må kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde i et gitt antall utvalgte idretter/aktiviteter som godkjennes av faglærer. .
  • Kandidaten skal skrive en logg/refleksjonsnotat fra treningsoppholdet i utlandet.
  • Krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Individuell praktisk ferdighetseksamen.

Kandidaten trekker en av en av emnets idretter/aktiviteter. Prestasjonen vurderes ut i fra nivå, vanskelighetsgrad og utførelse.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk ferdighetseksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i undervisningen.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.