IDR101 Aktivitetslære 1

Alle versjoner:
IDR101 (2024—2025)
IDR101 (2023—2024)
IDR101 (2022—2023)
IDR101 (2021—2022)
IDR101 (2020—2021)
IDR101 (2019—2020)
IDR101 (2018—2019)
IDR101 (2017—2018)

Emnekode: IDR101

Emnenavn: Aktivitetslære 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Idrett årsstudium.

Innledning

Emnet vil ha fokus på aktivitet og egenferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale ferdigheter og arbeids- og treningsmetoder innenfor emnets idretter/aktiviteter
  • har grunnleggende kunnskap om sentrale begreper innenfor emnets idretter/aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

  • kan vurdere og reflektere over egen faglig utførelse og justere denne under veiledning fra andre
  • skal beherske grunnleggende ferdigheter i utvalgte idretter/aktiviteter, og kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde

 Generell kompetanse

Studenten

  • kan utveksle og begrunne synspunkter faglig overfor med andre med bakgrunn i fagområdet
  • kan forstå, utøve og utvikle sine egne ferdigheter innenfor emnets idretter/aktiviteter

Innhold

Emnet vil ta for seg et utvalg av lag-, ball- og individuelle idretter. Disse presenteres av emneansvarlig ved starten av semesteret. Ut over dette vil emnet inneholde en ukes treningsopphold i Norge eller utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe av undervisningen vil bli gitt som forelesninger. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene. I tillegg til en uke ved et treningssenter i Norge eller i utlandet, vil undervisningen bli gjennomført ved NLA Høgskolen på Breistein og ved ulike idrettsanlegg i Bergen og omegn. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Det forventes at kandidatene selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til karakter i det aktuelle emnet.

  • Kandidaten må kunne vise et tilfredsstillende øvingsbilde i et gitt antall utvalgte idretter/aktiviteter som godkjennes av faglærer. .
  • Kandidaten skal skrive en logg/refleksjonsnotat fra treningsoppholdet i utlandet.
  • Krav til 80 % fremmøte og deltakelse i all undervisning. Fravær utover dette vil bli individuelt behandlet i begrunnet søknad.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Individuell praktisk ferdighetseksamen med muntlig høring.

Kandidaten trekker en eller flere deler av en av emnets idretter/aktiviteter, og skal vise, forklare og gjennomføre aktiviteten. Dette kan eksempelvis i emnet turn, være gjennomføring av forlengs salto på trampett, samt en matteserie på tre eller flere momenter. Kandidaten får tre forsøk, hvor det beste forsøket blir tellende. Ferdigheten vurderes ut i fra nivå, vanskelighetsgrad og utførelse. Gjennomføringen etterfølges av en kort muntlig høring med fokus på den gjennomførte aktiviteten. Kandidatene får 24 timer på å forberede seg til eksamen.

Hver kandidat får 30 minutters tidsressurs til gjennomføringen av sin eksamen. Det blir gitt 10 minutter til forberedelse og klargjøring av utstyr, 15 minutter til gjennomføringen av ferdighetene, og 5 minutter til muntlig høring.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon i undervisningen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk ferdighetseksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Brunes, A., Enoksen, E. & Sletten, S.H. (red) (2012). Aktivitetslære. Gyldendal :Oslo (435s)

Norsk førstehjelpsråd. (2020). Førstehjelp (3. utg.). Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. (150 s.)

Troppsgymnastikk, utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (utvalgte kapittel)

Bergo, A., Johansen, P. A., Larsen, Ø., & Morisbak, A. (2002). Ferdighetsutvikling i fotball: Handlingsvalg og handling. Akilles (utvalgte kapittel)

Madsen, Ø. & de Faveri, T. (2013). Svømmeteknikk. Bodoni forlag: Bergen (utvalgte kapittel)

Aleksandersen, T. (2017). Teknikk og taktikk i volleyball. Norsk Volleyballforbund: Oslo (utvalgte kapittel)

Gjerset, A. mfl. (2015). Idrettens treningslære. Gyldendal: Oslo (kap. 6, 8, 22)

 Totalt: 687 sider