Idrett årsstudium

Studieprogramkode:
IDR1
Studieprogramnavn:
Idrett årsstudium
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst

Studiets formål

Studiet i idrett gir en grunnleggende ferdighetsmessig- og didaktisk- innføring i et utvalg av idretter. Gjennom fagseminar og forelesninger får studenten en oversikt over sentrale idrettsbiologiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til idretten. Studentene vil få kjennskap til relevant og tidsaktuell forskingen på feltet, og lære seg å oppdatere sine fagkunnskaper gjennom søk og kritisk vurdering av kilder. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen i planlegging, og gjennomføring av mindre forskningsprosjekt som skal legges frem for klassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor aktivitetslære og idrettsliv
 • har kunnskap om idrettens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor utvalgte idrettsområder
 • har kunnskap om sentrale metoder for formidling av utvalgte idretter

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende idrettsfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i utvalgte idretter

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre idrettsrelevante uttrykksformer
 • har kunnskap om relevante idrettsfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor idrettsfaget
 • kjenner til ulike treningsmetoder og kan delta i faglige diskusjoner knyttet til disse

Studiets oppbygning

Høst

Vår

Emner

IDR101 Aktivitetslære 1, 15 stp

IDR103 Idrett og Samfunn, 15 stp

IDR102 Idrettsbiologi, 15 stp

IDR104 Aktivitetslære 2, 15 stp

Idrettsemnene vil bli gjennomført på NLA Høgskolen sine lokaler på Breistein samt til ulike lokaliteter for praktisk idrettsundervisning i bergensområdet. Studentene må selv dekke reiseutgifter til ulike idrettsanlegg. I første og andre semester vil det være en studietur til utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert i undervisningsuker. Undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe av undervisningen vil bli gitt som forelesninger. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene.

Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.

Student må selv stille med personlig utstyr i forbindelse med seminarer og ekskursjoner.

Eksamen og vurdering

Det er krav til minst 80% frammøte.

Vurdering underveis

Gjennomføring av oppgaver og praktiske aktiviteter.

Avsluttende vurdering

Vurderingsformene vil være skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen og praktisk metodisk eksamen.

I IDR101, Aktivitetslære 1, vil egenferdighet i et utvalg idretter bli vurdert.

Videre studier

Årsstudium i idrett tilfredsstiller kravene for å inngå i en bachelorgrad ved NLA Høgskolen eller ved en annen utdanningsinstitusjon.

Studiet i idrett tilfredsstiller kravene til Nasjonalt fagråd for Idrett og vil kunne brukes inn i en bachelorgrad i idrett ved en annen institusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • IDR101 - Aktivitetslære 1 - 15 sp
 • IDR102 - Idrettsbiologi - 15 sp
 • IDR103 - Idrett og samfunn - 15 sp
 • IDR104 - Aktivitetslære 2 - 15 sp