INTERKULTURELL FORSTÅELSE ÅRSSTUDIUM

Studieprogramkode:
IKF
Studieprogramnavn:
INTERKULTURELL FORSTÅELSE ÅRSSTUDIUM
Kull:
2021 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med interkulturell forståelse. Denne kompetansen er relevant i mange yrker i både privat, offentlig og frivillighetssektor
Generell studiekompetanse.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • kjennskap til utfordringer og muligheter knytte til kulturelt og sosialt mangfold internasjonalt og i dagens Norge.
 • kunnskap og analytiske verktøy til å forstå sosiale ulikheter og kulturelle og religiøse forskjeller for å bidra aktivt og konstruktivt til interkulturell forståelse, respekt og samhandling
 • kjennskap til teorier om interkulturell kommunikasjon og forståelse
 • kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur, i et kritisk globalt perspektiv
 • kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser, diskriminering, rasisme og ekstremisme, makt og avmakt
 • kjennskap til sentrale tema knyttet til menneskerettigheter, migrasjon, religion, kjønn, etnisitet, fellesskap og sosial ulikhet i en i en verden preget av mangfold og konflikt
 • kunnskap om regional spesialisering i ett av følgende områder: Bolivia, Madagaskar, Kina, eller det flerkulturelle Norge.
 • kjennskap til relevante faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder, samt faglige formidlingsformer i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende faglig kunnskap til å forstå og reflektere over interkulturelle utfordringer og muligheter inkludert hvordan man selv er posisjonert
 • anvende introduserte faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder, samt faglige formidlingsformer i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder
 • finne og henvise til oppdatert faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle situasjoner og problemstilling

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale interkulturelle problemstillinger, og forståelse av samspillet mellom mennesker i et flerkulturelt perspektiv
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til sosial urettferdighet og menneskeverd
 • kan formidle faglige tema skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om det interkulturelle fagområdet og legge kultursensivitet, interkulturell forståelse og selvrefleksjon til grunn for samhandling

Semester:

Emner:

1.semester

IKF130

Innføring i interkulturell forståelse (20 sp)

IKF 131

Interkulturell forståelse med fokus på globale og lokale sammenhenger (10 sp)

2.semester

Ett av følgende emner (10 sp):

Regional spesialisering:

IKF115BO Bolivia

IKF116NO  Det flerkulturelle Norge

IKF119KI Kina

IKF118MA Madagaskar

IKF132

Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis (20 sp)

 

Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre studieturer høsten 2021.

Interkulturell forståelse er tverrfaglig. Hovedvekt legges på kulturteori, kommunikasjon og religion, og mer spesifikt kan det nevnes at innsikt hentes fra sosialantropologi, sosiologi, kommunikasjonsteori, historie, og religionsvitenskap. Den teoretiske kunnskapen blir kombinert med regional spesialisering hvor studenter velger ett av følgende alternativer: Bolivia, Madagaskar, Kina eller det flerkulturelle Norge. Den valgte regionale spesialisering går fra semesterstart (2. semester) til skoleeksamen medio februar. Fellesemnet på våren; IKF132 Innføring i kvalitative forsknings metoder og interkulturell praksis, går over hele semesteret. Her får studentene en grundig innføring i kvalitative forskningsmetoder og skriver et etnografisk prosjekt knyttet til en fire ukers studietur. For studenter som velger det flerkulturelle Norge som regional spesialisering, og gjør feltarbeid i Norge er det en ukes studietur, og et mer omfattende etnografisk prosjekt.

Disse fagkombinasjonene og studieårets oppbygging vil bidra til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle kontekst og oppøve forståelse og ferdigheter til å være bidragsytere i en flerkulturell sammenheng.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppeundervisning og individuell veiledning.

I løpet av årsstudiet vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent for å sikre ønsket læringsutbytte.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder sammen med høyskolens forskrifter.

* Arbeidskrav må være godkjent for å ha rett til å få karakter i emnet.

**Der annet ikke er beskrevet, vurderes eksamen med bokstavkarakter på en skala fra A til F der A er best og F er ikke bestått.

Fire ukers utenlands studietur for dem som ikke velger emnet 116NO Regional spesialisering: Norge. Ingen utvekslingsmulighet på årsstudiet.

Covid-19-situasjonen kan kunne påvirke utenlandsturene. Ved avlysning erstattes disse med et godt faglig og interessant alternativ.

Årsstudenter kan fortsette på bachelor i interkulturell forståelse. Bachelor i interkulturell forståelse kvalifiserer til søknad til Master in Intercultural Studies og andre relevante mastergrader.
Årsstudiet i interkulturell forståelse er aktuelt i kombinasjon med annen utdanning for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan gjelde skole, helse/sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.
Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men under feltoppholdene holdes enkelte forelesninger på lokale språk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Eksamen kan i tillegg til skandinaviske språk, også avlegges på engelsk.

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Evalueringen skal skje i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem. Det er mulighet til å gi tilbakemeldinger gjennom høgskolens Si ifra-portal.

Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på studietur.

Studieturene koster i tillegg ca. NOK 35.000 - 40.000. I tillegg kommer andre kostnader som reiseforsikring, vaksinasjoner og lommepenger underveis. Lånekassen gir reisestøtte til deler av billettkostnadene, i tillegg til ordinært lån og stipend. For studenter på IKF116NO kan det være noen reiseutgifter i forbindelse med ekskursjon til Oslo og feltarbeid i Norge.