INTERKULTURELL FORSTÅELSE ÅRSSTUDIUM

Studieprogramkode:
IKF
Studieprogramnavn:
INTERKULTURELL FORSTÅELSE ÅRSSTUDIUM
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Studiets formål

Arbeid med interkulturell forståelse (IKF) er viktig som grunnlag for faglig, yrkesfaglig og vitenskapelig virksomhet på stadig flere områder. Interkulturell forståelse er en grunnleggende forutsetning for å kunne utveksle erfaring og kunnskap og fremme samhandling i en stadig mer flerkulturell verden.

IKF er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie, og generell samfunnskunnskap. Studiet fokuserer på kultur, etikk og menneskeverd og på religionens betydning i ulike kulturelle kontekster. Emnet studerer også misjon og bistand, utdanning og helse i det gobale Sør. Gjennom et teoretisk studium kombinert med studietur og feltarbeid i Asia, Afrika, Latin-Amerika eller Norge, vil studenten få grunnleggende innsikt i andres og egen kultur. Slik innsikt kan være et egnet utgangspunkt for studenter som sikter seg inn på spesialisering i kulturforståelse eller ulike profesjoner og fagstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Studiet bygger på de siktemål som er nevnt under NLAs grunnregler, der det blant annet heter at NLA skal:

 • «bidra til teologisk og pedagogisk gjennomtenking av oppdragelse og undervisning med sikte på en tjeneste blant andre folk og i andre kultursamfunn»
 • «gi studenter hjelp til livs- og kulturtolkning, fremme yrkesetiske holdninger og bidra til danning som oppdragere og kulturformidlere»

Målgruppe

Studiet gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse med innsikt som er relevant for studenter som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, politi, misjonær, bistandsarbeider – og på ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, næringsliv og ideelle organisasjoner.

Studiet er også nyttig for folk innen ulike fagfelt og yrker som møter interkulturelle eller flerkulturelle utfordringer i sitt arbeid - og som søker en grunnleggende innføring i de emner som er dekket av dette faget.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet kreves generell studiekompetanse.

En god del litteratur og forelesninger er på engelsk. Det er derfor en fordel med gode engelskkunnskaper. Det er også en fordel med noe kunnskaper i spansk for de som skal reise på studietur til Latin-Amerika.

For å fortsette studier i interkulturell forståelse mellomnivå kreves fullført eksamen på grunnivå (60 studiepoeng) eller tilsvarende eksamen fra sosialantropologi eller utviklingsfag/u-landsstudier.

Det forutsettes stabil og god fysisk og mental helse for å delta på studieturene. Dette må dokumenteres ved helseattest.

Studiets oppbygning

IKF

Høst 17

Vår 18

Obligatoriske emner (50 sp)

IKF110 (25 sp)

IKF117 (20 sp)

IKF120 (5 sp)

Valgemner (10 sp)

IKF115LA

IKF116NO

IKF118MA

IKF122DR

IKF119K (ikke 2017–18)Arbeids- og undervisningsformer

Studiet i Interkulturell forståelse ved NLA er organisert i grunn- og mellomnivå. Grunnivået er et innføringsstudium bestående av obligatoriske og valgbare studieemner (totalt 60 stp.). Mellomnivået er et spesialiserings- og fordypningsnivå organisert i flere studieemner.

Oversikt over emnene

Grunnivå (første året):

Grunnstudiet består av følgende emner:

IKF110 Innføring i Interkulturell forståelse (25 sp)

IKF120 Innføring i kvalitativ forskningsmetode (5 stp.)

IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer (20 sp)

Og en av fire valgmuligheter:

 • IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Bolivia (10 sp)
 • IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge (10 sp)
 • IKF118MA Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar (10 sp)
 • IKF122DR Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk (10 sp)
 • (IKF119K Interkulturell forståelse med fokus på Kina (10 sp)) Ikke tilbud 2017–18

Første semester består av IKF110 og IKF120.

I IKF110 blir det lagt vekt på å la studentene få et teoretisk grunnlagsstudium. Det er nærværsplikt på innføringsdelen og oppgaveseminar.  I IKF120 blir det gitt innføring i bruk av kvalitativ forskningsmetode og kommunikasjonsteorier. Det er nærværsplikt på metodekurset. I IKF120 inngår også et obligatorisk minifeltarbeid.

Andre semester består av IKF117 og en av følgende regionale fordypninger: IKF115LA , IKF116NO, IKF118MA eller IKF122DR.

I andre semester blir det en fordypning i den region en har valgt, samt fellesundervisning i temaer som berører alle de fire regionene. Det inngår en ca. 5 ukers studietur for studentene på IKF115LA, IKF118MA  og IKF122DR. IKF116NO har sitt feltarbeid i Norge og en kortere studietur til Oslo. Forelesninger og ekskursjoner under studieturen er obligatoriske. Studentene skal skrive en fordypningsoppgave basert på feltarbeid og pensum, i tillegg til en skoleeksamen i landkunnskap (IKF115LA,IKF116NO, IKF118MA og IKF122DR) og en skoleeksamen i fellespensum på IKF 117.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer benyttes. Se emneplanene.

Videre studier

Etter fullført og bestått årsstudium i interkulturell forståelse kan studentene fortsette på mellomnivå. En bachelorgrad i IKF består av totalt 180 studiepoeng, derav EX101 Ex.phil. og EX102 Ex.fac., og minst 80 studiepoeng IKF. De resterende emnene er "frie emner". Frie emner kan være IKF-emner, andre emner fra NLA Høgskolen eller andre høgskoler og universitet i og utenfor Norge. Utvekslingsstudier ved NLAs samarbeidsinstitusjoner i utlandet kan også inngå i de frie emnene.

Årsstudiet i IKF danner også grunnlaget for å kombinere fag til Bachelor i religion og kultur (BAREK) og Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier (IKM).

Studenter med en bachelorgrad i Interkulturell forståelse kan søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.

NLA har masterstudier i Interkulturelle studier.

Relevans

Studiet gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse med innsikt som er til nytte for studenter som sikter seg inn på ulike yrkeskarrierer som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, politi, misjonær, bistandsarbeider – og på ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, næringsliv og ideelle organisasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. På studieturene vil det bli undervisining på flere språk.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst én gang i året. Undervisningstilbudet i Interkulturell forståelse som helhet evalueres av faggruppa én gang i året.

Andre bestemmelser

Det betales ordinær studieavgift hvert semester.

Studieturene koster i tillegg ca. NOK 35.000. I tillegg kommer andre kostnader som reiseforsikring, vaksinasjoner og lommepenger underveis. Lånekassen gir reisestøtte til deler av billettkostnadene, i tillegg til ordinært lån og stipend. For studenter på IKF116NO kan det være noen reiseutgifter i forbindelse med eskursjon til Oslo feltarbeid i Norge.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • IKF110 - Innføring i interkulturell forståelse - 25 sp
 • IKF115LA - Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika - 10 sp
 • IKF116NO - Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge - 10 sp
 • IKF117 - Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand - 20 sp
 • IKF118MA - Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar - 10 sp
 • IKF120 - Innføring i kvalitative forskningsmetoder - 5 sp
 • IKF122DR - Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk - 10 sp