Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Studieprogramkode:
4PTL1G
Studieprogramnavn:
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
Kull:
2022 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Oslo
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse skal gi studenten opplæring i lys av en kristen danningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – veiledning. Det metodiske grunnlaget ligger i bruken av praktisk-teologisk metode.

Grunnleggende her er også forståelsen av danning, nemlig at utdanningen skal bidra til en leders karakterbygging eller ethos. Det er danningen av mennesket som kan lede seg selv og så lede andre, som står i fokus. Gjennom utdanningen legges det til rette for en dobbel danning, ved at en fra dag en starter med å lese kulturens og kirkens grunntekster i tråd med universitetstradisjonen og øves i det å dannes gjennom praksiserfaringer i tråd med mer profesjonsrettede utdanninger.

Samtidig skal studiet bidra til leseferdighet i vid forstand, til å lese både tradisjonens grunntekster, Bibelen, klassiske verk innen kirkehistorie og filosofien og den sosiale konteksten. Det handler her om utvikling av en dobbel lesning. Denne lesningen, som fordrer at all danning skjer i relasjoner, skjer samtidig i lys av den kirkelige konteksten som primær kontekst for praktisk-teologisk refleksjon

Generell studiekompetanse
Studiet er det lagt opp til langsgående praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger fram politiattest før oppstart i praksis. jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen dannningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • har grunnleggende ferdigheter som barneleder, ungdomsleder, frivillighetsleder
 • kan søke faglig oppdatering og ny kunnskap innenfor de sentrale fagfeltene i studiet og andre tilstøtende fagområder
 • har grunnleggende ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om selvledelse, teamledelse, veiledning og relasjonsledelse i lys av kristen livstolkning
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både samfunnsbyggende og menighetsbyggende innsats som leder og veileder
 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til arbeidet med bibelske tekster fra tekst til kontekst
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff behandlet i årsstudiet i praktisk teologi og ledelse skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i  prosesser som bidrar til nytenkning og innovasjon

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av seks 10-poengsenheter (se under). Emnene inneholder 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED.

PTL1G

Høst

Vår

10 sp.

TEOL110

Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling (teol)

RELPED120

Ledelsesfilosofi (ped)

10 sp

TEOL130  

Innføring i praktisk teologi (teol)

RELPED130

Danning og trosopplæring - barn og unge (ped)

10 sp

RELPED110  

Relasjonsledelse (ped)

TEOL140

Teologi for en misjonal kirke (teol)

 • 4RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • 4RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • 4RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • 4TEOL110 - Bibelen - tekst, tolkning og formidling - 10 sp
 • 4TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • 4TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp

Gjennom måten årsstudiet i praktisk teologi og ledelse i praksis organiseres, legges det til rette for en klasse/team-følelse allerede i starten av et bachelorløp. Det er fokus på arenaer for læring – undervisning, praksis og veiledning.      

Den vanlige studierytmen i årstudiet blir da vanligvis en fast ramme som åpner for fleksibilitet 

 • 1 uke undervisning                   NLA/Studietur (tilbud, ikke obligatorisk)
 • 1 uke selvstudium/praksis       Selvvalgt sted
 • 1 uke praksis/selvstudium       Selvvalgt sted

Undervisning:

Årstudiet blir innledet med en felles innføringsuke som setter studiemiljø, profil og retning på studiet. Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisningsformer. Når hele undervisningsuker benyttes, kan disse rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Undervisningsdager kan rammes inn av at det leses ulike (grunn-)tekster i fellesskap, som samtidig prøves mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet er å skape stadige, hermeneutiske sirkelbevegelser mellom undervisning, praksis og veiledning.

Veiledning:

Veiledning skjer i tilknytning til undervisningen, som veiledning i gruppe, ledet av faglærere. Veiledning skjer også gjennom den kontinuerlige veiledningen som skjer ledet av praksisveileder på praksisplassen.

Studietur:

Vårsemesteret i årsstudiet tilbys det en studietur, denne er ikke obligatorisk.

TEOL110, TEOL130, RELPED110, RELPED120, RELPED130 og TEOL140:
prøves gjennom to skoleeksamener, to hjemmeeksamen, og to muntlige prøver.
Det er langsgående praksis gjennom hele året. Praksisen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det er mulig å gå videre fra årsstudiet i PTL til bachelor i PTL. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andre året i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. musikk, idrett, eller KRLE årstudium på forhånd. Tredje året i bachelor i PTL består av 60 stp. obligatoriske emner innenfor teologi/religionspedagogikk (se studieplan BAPTL).

Bacheloren i PTL kvalifiserer for opptak til master i kateketikk og til master i theology and ministry (MATAM). Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest. 30 stp i årsstudiet er del av en presteutdanningen (TEOL110, TEOL130 og TEOL140), og 20 stp kan brukes som valgfrie studiepoeng i en bachelor i teologi.

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL). Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse vil også kunne være en relevant del av en yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.

Dette årsstudiet vil også være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning - praksis - mentorering.

Norsk
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
I årsstudiet tilbys studietur. Utgifter til denne dekkes av studenten selv.