Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Alle versjoner:
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2023Høst)
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2022Høst)
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2021Høst)
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2020Høst)
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2019Høst)
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2018Høst)
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2017Høst)

Studieprogramkode: 4PTL1G

Studieprogramnavn: Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Kull: 2023 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Studiets formål

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse har med utgangspunkt i kristen danningstradisjon som mål å utvikle formidlere og ledere særlig til kirker og kristne organisasjoner. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Krav om politiattest

Det er krav om politiattest i forbindelse med praksisemner i studiet, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen danningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid – veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til fortolkningen og formidlingen av bibelske tekster i ulike kontekster
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både menighetsbyggende og samfunnsbyggende innsats som leder og veileder
 • har grunnleggende ferdigheter som leder i forskjellige roller i menighet og samfunn.
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trosopplæring for barn og ungdom
 • har grunnleggende ferdigheter i forskjellige former for ledelse
 • kan reflektere over praksis i lys av egne erfaringer og i dialog med teorier om i lys av kristen livstolkning
   

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis

Studiets oppbygning

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av seks 10-poengsenheter (se under). Emnene inneholder 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED.

4PTL1G

Høst

Vår

10 sp.

4TEOL110

Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling (teol)

4RELPED120

Ledelsesfilosofi (ped)

10 sp

4TEOL130  

Innføring i praktisk teologi (teol)

4RELPED130

Danning og trosopplæring - barn og unge (ped)

10 sp

4RELPED110  

Relasjonsledelse (ped)

4TEOL140

Teologi for en misjonal kirke (teol)

Arbeids- og undervisningsformer

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er organisert med fokus på fire arenaer for læring: undervisning, praksis, kollokviegrupper og veiledning.

  

Undervisning:

Undervisningen er fordelt over de fleste uker i hvert semester. I vårsemesteret arrangeres en obligatorisk studietur med tilknyttet undervisning. I både høst- og vårsemesteret skjer undervisningen sammen med studenter fra studiene Musikk, menighet og ledelse og Årsstudium i lovsangsledelse.

Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisnings- og læringsformer, som forelesninger, workshops, seminar, gruppearbeid m.fl. Målet med de ulike tilnærminger er å skape stadige hermeneutiske sirkelbevegelser mellom undervisning, praksis, samtale og veiledning.

 

Praksis og veiledning:

Det er langsgående praksis gjennom hele studieåret, som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Det tildeles egen veileder i tilknytning til praksis. Den kontinuerlige samtalen med praksisveileder på praksisplassen er en viktig arena for veiledning, men det gis også veiledning i tilknytning til undervisningen.

Eksamen og vurdering

TEOL110, TEOL130, RELPED110, RELPED120, RELPED130 og TEOL140:
prøves gjennom to skoleeksamener, to hjemmeeksamen, og to muntlige prøver.

Praksis

Det er langsgående praksis gjennom hele året. Praksisen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Videre studier

Det er mulig å gå videre fra årsstudiet i PTL til bachelor i PTL. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andre året i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. musikk, idrett, eller KRLE årstudium på forhånd. Tredje året i bachelor i PTL består av 60 stp. obligatoriske emner innenfor teologi/religionspedagogikk (se studieplan BAPTL).

Bacheloren i PTL kvalifiserer for opptak til master i kateketikk og til master i theology and ministry (MATAM) ved NLA Høgskolen i Bergen. Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest. 30 stp i årsstudiet er del av teologiutdanningen (bachelor eller profesjonsstudium, gis ved NLA Høgskolen med base i Bergen) (TEOL110, TEOL130 og TEOL140), de øvrige 30 stp kan brukes som valgfrie studiepoeng.

Relevans

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse er utformet for å oppfylle minstekravene for å jobbe som menighetspedagog/trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL, som del av eller i tillegg til en bachelorgrad). Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse vil også kunne være en relevant del av en yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.

Dette årsstudiet vil også være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid – veiledning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk og svensk.

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

I årsstudiet inngår en obligatorisk studietur til utlandet. Utgifter til denne dekkes av studenten selv.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/

Emneoversikt

 • 4RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • 4RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • 4RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • 4TEOL110 - Bibelen - tekst, tolkning og formidling - 10 sp
 • 4TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • 4TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp