Bachelor i journalistikk

Studieprogramkode:
3B-JO
Studieprogramnavn:
Bachelor i journalistikk
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Bachelorgrad.
For studenter som ønsker å arbeide som journalist eller med mediekommunikasjon.
For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Etter fullført studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om journalistikkens samfunnsoppdrag, profesjonelle journalistiske idealer og presseetikk
 • har bred kunnskap om journalistiske arbeidsprosesser
 • har kunnskap om ulike typer medieinnhold og medieplattformers særpreg, styrker og svakheter
 • har kunnskap om offentlig, privat og frivillig sektors oppbygging og funksjoner, og hvilke rettigheter som fins for innsyn
 • har kunnskap om ulike livssyn og mediedekningen av disse
 • har grunnleggende kunnskap om mediehistorie og -politikk, samt eierforhold i norske medier
 • har kunnskap om hvordan teknologiske, økonomiske og politiske forhold endrer forutsetningene for mediebransjen og journalistikken
 • har grunnleggende kunnskap om journalistikk i et globalt perspektiv
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen journalistikk og mediefag
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale medievitenskapelige teorier og metoder

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker det journalistiske håndverket og kan lage journalistiske saker for ulike medieplattformer fra idé til ferdig produkt.
 • kan lage journalistiske saker som kombinerer ulike digitale uttrykksformer
 • kan bruke sosiale medier som del av den journalistiske arbeidsprosessen og reflektere over hvordan disse påvirker journalistikken
 • kan bruke journalistiske metoder for å undersøke økonomiske forhold i samfunnet
 • kan lage et enkelt journalistisk konsept for en valgfri medieplattform
 • kan gjennomføre et større undersøkende journalistisk prosjekt
 • kan vurdere og reflektere over eget og andres journalistiske arbeid
 • kan planlegge og utføre et mindre forskningsprosjekt ved bruk av medievitenskapelig metode

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en kritisk holdning til hvordan mediene fyller sin samfunnsrolle
 • kan reflektere over journalistrollen og hvordan denne er under press
 • har en kritisk holdning til journalistiske tradisjoner, tankesett og etablerte praksiser
 • kan reflektere kritisk i møte med virkelighetsoppfatninger og forstår hvordan mediene er med på å påvirke oppfatninger av virkeligheten selv
 • kan formidle sentralt fagstoff om journalistikk og mediefag
 • kjenner nytenkning og innovasjon innen mediebransjen og journalistikken

All undervisning og praksis er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er tilstede minst 80 prosent av tiden. Merk at det er knyttet progresjonskrav til følgende praksisemner: Journalistikk 1, 2, 3 og 4. Det betyr at disse emnene må gjennomføres i stigende rekkefølge.

1. semester:

 3JO111 Journalistikk 1

 10 stp

 obligatorisk

 3JO101 Samfunnskunnskap for journalister

 10 stp

 obligatorisk

 3J0104 Medievitenskap

 10 stp

 obligatorisk

2. semester:

 3JO112 Journalistikk 2

 10 stp

 obligatorisk

 3JO105 Presseetikk og medierett

 10 stp

 obligatorisk

 3JO113 Journalistikk 3

 10 stp

 obligatorisk

3. semester:

 3JO221 Økonomijournalistikk

 10 stp

 obligatorisk

 3JO210A/B   Global journalistikk, studietur(A) eller teoretisk oppgave(B)

 10 stp

 obligatorisk

 3JO211 Livssynsjournalistikk

 10 stp

 obligatorisk

4. semester:

 3JO214 Journalistikk 4: fordypning

 20 stp

 obligatorisk

 3JO223 Undersøkende journalistikk

 10 stp

 obligatorisk

5. semester:

Emnene i 5. semester kan byttes ut med valgfrie emner ved NLA eller andre institusjoner. Vi tilbyr også utveksling. Studenten velger 30 stp:

*3JO222 Sport, journalistikk og medier

 10 stp

valgfritt

*3JO224 Innovasjon i mediene

 10 stp

valgfritt

*3JO212 Digitale medier: Innføring

 10 stp

valgfritt

*Emner som tilbys i dette semesteret kan variere noe.

6. semester:

 3JO225 Ekstern journalistisk praksis

 15 stp

obligatorisk

 3JO290 Medievitenskapelig bacheloroppgave

 15 stp

obligatorisk

 

 • 3JO101 - Samfunnsfag for journalister - 10 sp
 • 3JO104 - Medievitenskap - 10 sp
 • 3JO105 - Presseetikk og medierett - 10 sp
 • 3JO111 - Journalistikk 1 - 10 sp
 • 3JO112 - Journalistikk 2 - 10 sp
 • 3JO113 - Journalistikk 3 - 10 sp
 • 3JO210A - Global journalistikk - studietur - 10 sp
 • 3JO210B - Global journalistikk - prosjektoppgave - 10 sp
 • 3JO211 - Journalistikk og livssyn - 10 sp
 • 3JO214 - Journalistikk 4: fordypning - 20 sp
 • 3JO221 - Økonomi- og næringslivsjournalistikk - 10 sp
 • 3JO223 - Undersøkende journalistikk - 10 sp
 • 3JO225 - Ekstern journalistisk praksis - 15 sp
 • 3JO290 - Medievitenskapelig bacheloroppgave - 15 sp

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer til arbeid som journalist i ulike redaksjoner. Studiet kjennetegnes av mye praktisk arbeid i redaksjoner for å forberede studentene til arbeidslivet i mediehusene.

I 1. og 2. semester får studentene praktisk innføring i den journalistiske arbeidsprosessen fra idé til ferdig produkt. Det jobbes med journalistiske metoder, kildearbeid og språk. Grunnleggende presseetikk og kildekritikk er også en sentral del av denne opplæringen. Studentene lærer å orientere seg i nyhetsbildet og forstå, anvende og problematisere nyhetskriterier.

Studentene får grundig opplæring i å lage saker som engasjerer på ulike plattformer. Det fokuseres på å bruke digitale verktøy for å hente inn data og presentere dette journalistisk. Studentene får god opplæring i TV og tekster til nett.

I 3. og 4. semester får studentene ytterligere praktisk erfaring i journalistikk og får fordype seg i flere journalistiske arbeidsmetoder, dramaturgi og retorikk. Studentene får også grunnleggende innføring i radio.Global journalistikk, livssynsjournalistikk, økonomi- og næringslivsjournalistikk og undersøkende journalistikk er sentrale tema. Det tilbys studietur til Øst-Afrika i 3. semester.

5. og 6. semester tilbys i valgfri rekkefølge. I det ene av disse semesterene tilbys redaksjonspraksisen som skal gi et godt grunnlag for arbeidslivet og medievitenskapelig bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal gi en smakebit på forskning og utviklingsarbeid innen journalistikk og mediefag og kan kvalifisere til videre masterutdanning. I det andre semesteret anbefaler vi studentene å reise på utveksling. Dette semesteret velger studentene selv hvilke valgfrie tilleggsemner de ønsker inn i bachelorgraden sin. 

Bachelorgraden i journalistikk er tverrfaglig i sin oppbygning. Studiet kjennetegnes av mye praksis og tett oppfølging av studentene. Man forbereder studentene til å møte en bransje i forandring der nye verktøy stadig tas i bruk og evne til kreativitet og nytenking står sentralt.

Høgskolens kristne verdigrunnlag kommer særlig til uttrykk gjennom vektleggingen av livssyn, presseetikk og fokus på globale spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer skal bidra til å oppnå læringsutbyttet for de enkelte emnene og for bachelorgraden som helhet. All undervisning er obligatorisk.

Undervisningen vil variere mellom gruppearbeid, forelesninger, øvelser alene og i grupper, selvstendig arbeid under veiledning, seminarer, oppgaveskriving, ekskursjoner, nettleksjoner, diskusjoner, intern praksis i redaksjoner, ekstern praksis i redaksjoner og studietur.

I løpet av bachelorgraden vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I de fleste emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Arbeidskrav og eksamen i emnene i studieprogrammet varierer og kan for eksempel være deltakelse i undervisning, observasjonsoppgave, prøve i pressespråk (arbeidskrav), digital skoleeksamen 4 timer, to dagers hjemmeeksamen og refleksjonsnotat fra intern praksis (eksamen).

 

Se emneplan for hvert enkelt emne for mer informasjon om arbeidskrav og eksamensformer.

 

Arbeidskrav må være bestått for å kunne ta eksamen.

Studentene gjennomfører 8 ukers praksis i redaksjoner. I tillegg involveres bransjen i deler av den interne praksisen.

Utveksling og internasjonalisering

På bachelorprogrammet i journalistikk er det anbefalt å reise på utveksling i femte semester (som kan gjennomføres høst eller vår). NLA har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler over hele verden. Mer informasjon om anbefalte utvekslingsmuligheter finnes på NLAs nettsider om utveksling.

Studenten vil motta og bearbeide internasjonale impulser gjennom studiet. Dette kan skje gjennom deltakelse på studietur til Øst-Afrika, internasjonale gjesteforelesere, globale temaer, litteratur og faglige ressurser på engelsk osv. Det er også mulighet for praksis i utlandet (i sjette semester, som kan gjennomføres høst eller vår).

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudiet i global journalistikk ved NLA Høgskolen.

Det er også mulig å søke om opptak til enkelte andre masterstudier ved andre læresteder, som for eksempel journalistikk, medievitenskap eller samfunnskommunikasjon.

Etter endt bachelorgrad vil studentene være kvalifisert for arbeid som journalist eller innen mediekommunikasjon.
All undervisning er på norsk. Engelsk kan benyttes på eksamen etter søknad.
Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.
Deltakelse på studietur i JO210A Global journalistikk krever alminnelig god fysisk helse.
All undervisning og praksis er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er tilstede minst 80 prosent av tiden. Merk at det er knyttet progresjonskrav til følgende praksisemner: Journalistikk 1, 2, 3 og 4. Det betyr at disse emnene må gjennomføres i stigende rekkefølge.