Bachelor i journalistikk

Studieprogramkode:
3B-JO
Studieprogramnavn:
Bachelor i journalistikk
Kull:
2019 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Kristiansand
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst

Fører til grad/tittel

Bachelorgrad.

Målgruppe

For studenter som ønsker å arbeide som journalist eller med mediekommunikasjon.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om journalistikkens samfunnsoppdrag, profesjonelle journalistiske idealer og presseetikk
 • har bred kunnskap om journalistiske arbeidsprosesser
 • har kunnskap om ulike typer medieinnhold og medieplattformers særpreg, styrker og svakheter
 • har kunnskap om offentlig, privat og frivillig sektors oppbygging og funksjoner, og hvilke rettigheter som fins for innsyn
 • har kunnskap om ulike livssyn og mediedekningen av disse
 • har grunnleggende kunnskap om mediehistorie og -politikk, samt eierforhold i norske medier
 • har kunnskap om hvordan teknologiske, økonomiske og politiske forhold endrer forutsetningene for mediebransjen og journalistikken
 • har grunnleggende kunnskap om journalistikk i et globalt perspektiv
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen journalistikk og mediefag
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale medievitenskapelige teorier og metoder

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker det journalistiske håndverket og kan lage journalistiske saker for ulike medieplattformer fra idé til ferdig produkt.
 • kan lage journalistiske saker som kombinerer ulike digitale uttrykksformer
 • kan bruke sosiale medier som del av den journalistiske arbeidsprosessen og reflektere over hvordan disse påvirker journalistikken
 • kan bruke journalistiske metoder for å undersøke økonomiske forhold i samfunnet
 • kan lage et enkelt journalistisk konsept for en valgfri medieplattform
 • kan gjennomføre et større undersøkende journalistisk prosjekt
 • kan vurdere og reflektere over eget og andres journalistiske arbeid
 • kan planlegge og utføre et mindre forskningsprosjekt ved bruk av medievitenskapelig metode

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en kritisk holdning til hvordan mediene fyller sin samfunnsrolle
 • kan reflektere over journalistrollen og hvordan denne er under press
 • har en kritisk holdning til journalistiske tradisjoner, tankesett og etablerte praksiser
 • kan reflektere kritisk i møte med virkelighetsoppfatninger og forstår hvordan mediene er med på å påvirke oppfatninger av virkeligheten selv
 • kan formidle sentralt fagstoff om journalistikk og mediefag
 • kjenner nytenkning og innovasjon innen mediebransjen og journalistikken

Studiets oppbygning

Merk at det er knyttet progresjonskrav til følgende praksisemner: Journalistikk 1, 2, 3 og 4. Det betyr at disse emnene må gjennomføres i stigende rekkefølge.

 

1. semester:

 3JO111 Journalistikk 1

 10 stp

 obligatorisk

 3JO101 Samfunnskunnskap for journalister

 10 stp

 obligatorisk

 3J0104 Medievitenskap

 10 stp

 obligatorisk

 

2. semester:

 3JO112 Journalistikk 2

 10 stp

 obligatorisk

 3JO105 Presseetikk og medierett

 10 stp

 obligatorisk

 3JO113 Journalistikk 3

 10 stp

 obligatorisk

 

3. semester:

 3JO211 Livssynsjournalistikk

 10 stp

 obligatorisk

 3JO221 Økonomijournalistikk

 10 stp

 obligatorisk

 3JO210A/B   Global journalistikk, studietur(A) eller teoretisk oppgave(B)

 10 stp

 obligatorisk

 

 

4. semester:

 

 3JO214A Journalistikk 4: Fordypning avis

 

eller

 

 3JO214B Journalistikk 4: Fordypning radio

 20 stp

 obligatorisk

 3JO223 Undersøkende journalistikk

 10 stp

 obligatorisk

 

5. semester:

 

Emnene i 5. semester kan byttes ut med valgfrie emner ved NLA eller andre institusjoner. Vi tilbyr også utveksling. Studenten velger 30 stp:

*3JO222 Sport, journalistikk og medier

 10 stp

valgfritt

*3JO224 Innovasjon i mediene

 10 stp

valgfritt

*3JO201 Interkulturell kommunikasjon, grunnleggende teori

 10 stp

valgfritt

*3IKF231 Interkulturell formidling

 10 stp

valgfritt

*3JO212 Digitale medier: Innføring

 10 stp

valgfritt

 

*Emner som tilbys i dette semesteret kan variere noe.

 

6. semester:

 3JO220 Ekstern journalistisk praksis

 10 stp

obligatorisk

 3JO230 Medievitenskapelig bacheloroppgave

 20 stp

obligatorisk

Innhold

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer til arbeid som journalist i ulike redaksjoner. Studiet kjennetegnes av mye praktisk arbeid i redaksjoner for å forberede studentene til arbeidslivet i mediehusene.

I 1. og 2. semester får studentene praktisk innføring i den journalistiske arbeidsprosessen fra idé til ferdig produkt. Det jobbes med journalistiske metoder, kildearbeid og språk. Grunnleggende presseetikk og kildekritikk er også en sentral del av denne opplæringen. Studentene lærer å orientere seg i nyhetsbildet og forstå, anvende og problematisere nyhetskriterier.

Studentene får grundig opplæring i å lage saker som engasjerer på ulike plattformer. Det fokuseres på å bruke digitale verktøy for å hente inn data og presentere dette journalistisk. Studentene lager både TV-innslag til nett og TV-sendinger som avvikles fra TV-studio.

Studentene får også grunnleggende opplæring i avisproduksjon, både for trykk og digital distribusjon, samt radioproduksjon.

I 3. og 4. semester får studenten ytterligere praktisk erfaring i journalistikk og lærer flere journalistiske arbeidsmetoder, blant annet dramaturgi og retorikk. Studentene velger om de ønsker å fordype seg i avis eller radio.Global journalistikk, livssynsjournalistikk, økonomi- og næringslivsjournalistikk og undersøkende journalistikk er sentrale tema. Det tilbys studietur til Øst-Afrika i 3. semester.

I 5. semester tilbys valgfrie tilleggsemner. Det er også mulighet for utveksling.

Redaksjonspraksisen i 6. semester skal gi et godt grunnlag for arbeidslivet. I den medievitenskapelige bacheloroppgaven skal studentene bli kjent med forskning og utviklingsarbeid innen journalistikk og mediefag og selv gjøre et enkelt forskningsarbeid som kan kvalifisere til videre masterutdanning.

Bachelorgraden i journalistikk er tverrfaglig i sin oppbygning. Studiet kjennetegnes av mye praksis og tett oppfølging av studentene. Man forbereder studentene til å møte en bransje i forandring der nye verktøy stadig tas i bruk og evne til kreativitet og nytenking står sentralt.

Høgskolens kristne verdigrunnlag kommer særlig til uttrykk gjennom vektleggingen av livssyn, presseetikk og fokus på globale spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer skal bidra til å oppnå læringsutbyttet for de enkelte emnene og for bachelorgraden som helhet. All undervisning er obligatorisk.

Formene vil variere mellom gruppearbeid, forelesninger, øvelser alene og i grupper, selvstendig arbeid under veiledning, seminarer, oppgaveskriving, ekskursjoner, nettleksjoner, diskusjoner, intern praksis i redaksjoner, ekstern praksis i redaksjoner og studietur.

I løpet av bachelorgraden vil studentene bli vurdert gjennom ulike eksamensformer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som blir vurdert som godkjent/ikke godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering

Den følgende oversikten viser arbeidskrav og eksamen for emnene i graden.

Arbeidskrav må godkjennes før man tar eksamen:

1.semester:

Emne

Arbeidskrav

Eksamensform

 3JO111

- Observasjonsoppgave  

- Prøve i pressespråk

- Enkel tekstanalyse

- Oppgave i kildebruk

- Deltakelse i obligatorisk undervisning

Digital skoleeksamen, 4 timer

 

 3JO101

- Journalsøk i offentlig postjournal

- Referat fra rettsak

- Artikkel fra offentlig møte

To dagers hjemmeeksamen

 3JO104

 

 5t skriftlig skoleeksamen

2.semester:

3JO112

- Deltakelse i obligatorisk undervisning og praksis

- Prøve i informasjonssøk

- Refleksjonsnotat fra intern praksis (51%)

- Bilde- og videomappe (49%)

3JO105

- Arbeidsoppgave

4t skriftlig skoleeksamen

3JO113

- Deltakelse i obligatorisk undervisning og praksis

- digital avis

- Arbeidsprøver fra intern praksis med logg

- Journalistisk prosjekt

3. semester:

3JO211

- Arbeidsoppgave: presentere forberedt innlegg i seminargruppe/forelesning.

- Praktisk, journalistisk prosjekt (40%)

- Digital, skriftlig skoleeksamen, 4 timer (60%)

3JO221

- Prøve i regneark

- Økonomijournalistisk reportasje

- Valg av kommune og bedrift

- Refleksjonsnotat (40%)

- 3-timers skriftlig skoleeksamen (60%)

 

3JO210A/B

Variant A:

-Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning

- Gjennomføring av praktiske oppgaver på studieturen.

Variant B:

- Fremmøte til obligatorisk undervisning

- Variant A: Refleksjonsnotat på 2000 ord

- Variant B: 

Prosjektoppgave på 6000 ord

 4. semester:

3JO214A

-konseptbeskrivelse (cirka 400 ord)

-pilot

-reportasjeoppgave (1000 ord)

-tilstedeværelse i praksis og undervisning

-muntlig presentasjon av konsept (10 minutter) teller 25 prosent

-skriftlig skoleeksamen om språk, med utgangspunkt i

analyse av medietekst (3 timer) teller 25 prosent

-tre arbeidsprøver fra intern praksis med metoderapport teller 50 prosent

3JO214B

-konseptbeskrivelse (cirka 400 ord)

-pilot

-analyse og presentasjon av programflate

for radio eller podcast

-tilstedeværelse i praksis og undervisning

-muntlig presentasjon av konsept (10 minutter) teller 25 prosent

-skriftlig skoleeksamen om språk, med utgangspunkt i

analyse av medietekst (3 timer) teller 25 prosent

-tre arbeidsprøver fra intern praksis med metoderapport teller 50 prosent

3JO223

- Individuell prosjektskisse

- Felles prosjektskisse

- Presentasjon av et undersøkende journalistisk arbeid

-Tilstedeværelse i journalistisk produksjon

 

- Journalistisk produksjon i gruppe med felles rapport

5.semester:

Emnene i 5. semester kan byttes ut med valgfrie emner ved NLA eller andre institusjoner.Vi tilbyr også utveksling

3JO201

a) Innføringskurset skal være gjennomført

b) Rapport fra observasjonsøvelse

To dagers hjemmeeksamen

3JO222

 - Presentasjon av idrettsorganisasjon (ca. 1000 ord)

Studentene kan velge mellom to eksamensformer:

a) En gitt teoretisk oppgave på 4000 ord (+/- 15 prosent).

b) En valgt praktisk  medieoppgave med rapport på 1000 ord (+ /- 15 prosent).

3JO224

- Skisse til gruppebasert innovasjonsprosjekt 

med muntlig presentasjon

- skriftlig oppgave (1000 ord), individuell.

Gruppeprosjekt (2-4 studenter) som består av:

 • En skriftlig oppgave (5-7000 ord, avhengig av gruppestørrelse) med

  muntlig presentasjon av oppgaven.

3IK231

- Bokrapport

Formidlingsoppgave eller refleksjonsnotat

 

 

 

6.semester

 3JO220

 Forberedende praksisseminar

Arbeidsprøver fra ekstern praksis

(bestått/ikke bestått)

 3JO230

Prosjektskisse

Bacheloroppgave

 

 

Praksis

Studentene gjennomfører 8 ukers praksis i redaksjoner. I tillegg involveres bransjen i deler av den interne praksisen.

Utveksling og internasjonalisering

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i 5. semester.

Videre studier

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudiet i global journalistikk ved NLA Høgskolen.

Det er også mulig å søke om opptak til enkelte andre masterstudier ved andre læresteder, som for eksempel journalistikk, medievitenskap eller samfunnskommunikasjon.

Relevans

Etter endt bachelorgrad vil studentene være kvalifisert for arbeid som journalist eller innen mediekommunikasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

All undervisning er på norsk. Engelsk kan benyttes på eksamen etter søknad.

Evaluering

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Deltakelse på studietur i JO210A Global journalistikk krever alminnelig god fysisk og psykisk helse.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • 3IKF231 - Interkulturell formidling - 10 sp
 • 3JO101 - Samfunnsfag for journalister - 10 sp
 • 3JO104 - Medievitenskap - 10 sp
 • 3JO105 - Presseetikk og medierett - 10 sp
 • 3JO111 - Journalistikk 1 - 10 sp
 • 3JO112 - Journalistikk 2 - 10 sp
 • 3JO113 - Journalistikk 3 - 10 sp
 • 3JO201 - Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 10 sp
 • 3JO210A - Global journalistikk - studietur - 10 sp
 • 3JO210B - Global journalistikk - prosjektoppgave - 10 sp
 • 3JO211 - Journalistikk og livssyn - 10 sp
 • 3JO212 - Digitale medier: Innføring - 10 sp
 • 3JO214A - Journalistikk 4: fordypning avis - 20 sp
 • 3JO214B - Journalistikk 4: fordypning radio - 20 sp
 • 3JO220 - Ekstern journalistisk praksis - 10 sp
 • 3JO221 - Økonomi- og næringslivsjournalistikk - 10 sp
 • 3JO222 - Sport, journalistikk og medier - 10 sp
 • 3JO223 - Undersøkende journalistikk - 10 sp
 • 3JO224 - Innovasjon i mediene - 10 sp
 • 3JO230 - Medievitenskapelig bacheloroppgave - 20 sp