Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
  • Kristiansand/nettbasert
  • Årsstudium, heltid/deltid
  • 60 studiepoeng
  • Studietur ti dager
  • Start: høst
Frist: 15. april Søk opptak
Er du opptatt av å formidle kristen tro som relevant og troverdig i møte med dagens livssynsmangfold, ikke minst for de unge? Da er kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen studiet for deg. Ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar står i fokus, og studiet er fleksibelt med få kursdager og resten nettbasert.

Årsstudiet søkes via samordna opptak, men du kan også ta årsstudiet ved å søke enkeltemnene KL101, KL102, KL103 og KL209 via lokalt opptak.


Om utdanningen

Kommunikasjon og livssyn (KL) vil gi deg hjelp til å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med alternativene på livssynsmarkedet. Studiet er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene.  Enten du tar årsstudiet eller velger ett eller flere enkeltemner, vil du oppleve at KL er relevant for både liv og yrke.

Hva lærer du?

I kommunikasjon og livssyn tar vi utgangspunkt i spørsmål som: hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse? Hvordan være en god formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Hvordan være en god sjelesørger i møte med de unge?  Årsstudiet gir deg bred kompetanse i formidling av kristen tro i en tid preget av livssynsmangfold, særlig i møte med ungdom. Du kan også velge blant en rekke aktuelle enkeltemner og kombinere KL med jobb eller andre studier.


Hvor kan du få jobb?

Kommunikasjon og livssyn retter seg særlig mot trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning – både i menigheter, kristne organisasjoner og skoler med kristen verdiforankring. Både årsstudiet og enkeltemnene er relevante som deler av ulike grunnutdanninger og som videreutdanning, særlig på menighetsarenaen. Formidlingsfagene i KL gir uttelling på linje med pedagogikk for kvalifisering til menighetspedagog.

Oppbygging

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert – samt tilbud om ukentlige seminarer. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving er en sentral læringsform, og i tillegg har de ulike emnene vurderingsformer som hjemmeeksamen, muntlig eller skriftlig skoleeksamen.  

Første semester i årsstudiet (3KL101) kan tas som enkeltemne på heltid eller på deltid over to semester. Uansett er alle med på samme studietur til England i september.

Høstsemesteret består av følgende emne

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Vårsemesteret består av følgende tre emner

3KL102 Kristen tro som livssyn

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

 

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå som frie studiepoeng i Praktisk teologi og ledelse (PTL) og andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen så vel som ved andre høgskoler og universiteter.