Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
  • Kristiansand
  • Årsstudium, heltid/deltid
  • 60 studiepoeng
  • Studietur ti dager
  • Start: høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Er du opptatt av å formidle kristen tro som relevant og troverdig i møte med dagens livssynsmangfold, ikke minst for de unge? Da er årsstudiet i kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen studiet for deg. Ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar står i fokus, og studiet er fleksibelt med få kursdager og resten nettbasert.

Årsstudiet søkes via samordna opptak, men du kan også ta årsstudiet ved å søke enkeltemnene KL101, KL102, KL103 og KL109 via lokalt opptak.


Om utdanningen

Kommunikasjon og livssyn (KL) vil gi deg hjelp til å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med alternativene på livssynsmarkedet. Studiet er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene.  Enten du tar årsstudiet eller velger ett eller flere enkeltemner, vil du oppleve at KL er relevant for både liv og yrke.

Hva lærer du?

I kommunikasjon og livssyn tar vi utgangspunkt i spørsmål som: hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse? Hvordan være en god formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Hvordan være en god sjelesørger i møte med de unge?  Årsstudiet gir deg bred kompetanse i formidling av kristen tro i en tid preget av livssynsmangfold, særlig i møte med ungdom. Du kan også velge blant en rekke aktuelle enkeltemner og kombinere KL med jobb eller andre studier.

I dette emnet gjør vi oss bruk av sentrale kristne fagmiljøer i England. Representanter fra disse vil du få møte i studiet, enten på den valgfrie studieturen eller i webinarer. Her er en video om studieturen som samtidig gir et bilde av sentrale temaer i studiet.


Hvor kan du få jobb?

Kommunikasjon og livssyn retter seg særlig mot trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning – både i menigheter, kristne organisasjoner og skoler med kristen verdiforankring. Både årsstudiet og enkeltemnene er relevante som deler av ulike grunnutdanninger og som videreutdanning, særlig på menighetsarenaen. Formidlingsfagene i KL gir uttelling på linje med pedagogikk for kvalifisering til menighetspedagog.

Oppbygging

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert – samt tilbud om ukentlige seminarer. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving er en sentral læringsform, og i tillegg har de ulike emnene vurderingsformer som hjemmeeksamen, muntlig eller skriftlig skoleeksamen.  

Første semester i årsstudiet (3KL101) kan tas som enkeltemne på heltid eller på deltid over to semester. Studentene velger enten studietur til England i september eller en mappeoppgave med refleksjoner og diskusjoner over 8-10 angitte foredrag. Merk: Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre planlagte studieturer høsten 2021.

Høstsemesteret består av følgende emne

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring

Vårsemesteret består av følgende tre emner

3KL102 Kristen tro som livssyn

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

3KL109 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå som frie studiepoeng i Praktisk teologi og ledelse (PTL) og andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen så vel som ved andre høgskoler og universiteter.