Bachelor i pedagogikk

Bachelor i pedagogikk
  • Bergen (Sandviken)
  • Bachelor studium
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
NLA tilbyr både bachelorgrad i pedagogikk, bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Studiene gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og er praksis- og verdiorientert.

Pedagogikk handler dypest sett, både i teori og praksis, om eldre generasjoners holdning til yngre generasjoner. Utfordringene er å vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvor vidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge. Som grunnlag for slike vurderinger trengs det nærhet til pedagogisk praksis, åpenhet for å gjøre erfaringer og mulighet for kritisk drøfting av verdispørsmål.

Om studiet

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom studiet vil det bli lagt vekt på en klargjøring og drøfting av pedagogiske verdivalg som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se valgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av de verdier som barnehage og skole bygger på: respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er videre sentralt i studiet å drøfte forholdet mellom de ulike utdannings- og oppdragelsesinstitusjonene og hvilke formål, oppgaver og mandatområder disse har.

Hvor kan du få jobb?

Pedagogikkstudiet forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap og refleksjon knyttet til oppdragelse og undervisning. Herunder innsikt i læring, sosiale prosesser, relasjoner, samhandling, og forståelse av pedagogiske dilemma som gjelder barn og unges kvalifisering, sosialisering og subjektivering i kulturen. Alle i samfunnet har et medansvar for å hjelpe den oppvoksende generasjon, og svært mange har et direkte ansvar som foreldre eller ledere i frivillig barne- og ungdomsarbeid. I slike sammenhenger vil grunnleggende og allsidig pedagogisk innsikt komme til nytte.

Faget pedagogikk kan kombineres med andre akademiske studier. For ansatte i barnehage og skole med barnehagelærer- eller lærerutdanning er pedagogikkfaget videreutdanning. Utdanningen kvalifiserer i seg selv ikke til å undervise i skolen og er ikke godkjent som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Studiets oppbygning

Det er to bachelorstudier i pedagogikk. Begge omfatter en obligatorisk bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Arbeidsformer på bachelorstudiet er forelesninger, gruppearbeid og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav. Det anbefales at du deltar aktivt i innføringsuken. Tre dagers obligatorisk tverrfaglig kurs for førsteårs-studenter.

Informasjon om formål med studiet, og studiets innhold og arbeidsmåter finner du ved å orientere deg i studieplan og emneplan.

Videre studier

Bachelorstudiene kvalifiserer for masterstudier. NLA Høgskolen tilbyr en mastergrad med tre alternative vektlegginger; allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk. Masterstudiet er grunnlag for å søke opptak på PhD. NLA har ikke egen PhDgrad, men våre masterstudenter kan søke opptak ved andre doktorgradsgivende institusjoner i Norge og utlandet.

Utveksling

Noen av emnene på bachelor – og masternivå har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet. Det arbeides med utveksling på flere emner.