Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium

Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium
  • Oslo, Nettbasert, Bergen
  • Årsstudium, heltid eller deltid eller rent nettstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i Religion og etikk for videregående skole. Du blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. NLA Høgskolen tilbyr årsstudiet både i Oslo, i Bergen og nettbasert.

Årsstudium i KRLE gir grunnkunnskap om religion, livssyn og etikk. Studiet gir grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Kristendommen har særlig oppmerksomhet på grunn av dens betydning for norsk historie og samfunnsliv. Gjennom studiet får du også innsyn kulturarven, i livssynsmangfoldet i Norge i dag, og du får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Du lærer å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskers identitets- og meningsdanning. 
 
Studiet kan med noe ekstra praksis inngå som en del av en grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn eller 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen, og kan søkes innpasset i lektorutdanninger for 8.-13.trinn. Studiet er også relevant i en rekke kontekster i næringsliv, forvaltning, helsearbeid, humanitært arbeid, kirke og samfunn der kompetanse om religiøst mangfold i samfunnet er nødvendig

Om opplegg på studiested 

Emnene i studiet er i stor grad overlappende med KRLE-emnene i grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Du blir derfor del av et levende tverrfaglig studiemiljø. Seminarer med obligatorisk deltagelse blir lagt til én fast ukedag slik at studiet kan kombineres med noen andre forpliktelser. Studiet er lagt opp for å tas på heltid. NB! For studieåret 2023-2024 er KRLE årsstudium på studiested avlyst på grunn av få søkere i Samordna opptak.

Om nettstudiet

Undervisningen foregår gjennom forskjellige ressurser som er tilgjengelig på nett, tilbud om skriftlige øvingsoppgaver med tilbakemelding og, veiledningssamtaler (ved behov). Du kan i hovedsak bestemme studieprogresjonen selv, og arbeide med stoffet når og hvor det passer deg så lenge du holder innleveringsfrister og møter til noen få obligatoriske samlinger.