Pedagogikk årsstudium

Pedagogikk årsstudium
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst
Søknadsfrist 15. april Søk opptak
Pedagogikk – i teori og praksis – handler dypest sett om den eldre generasjonens holdning til den yngre generasjonen. Utfordringene er å vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvorvidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge. Som grunnlag for slike vurderinger trengs det nærhet til pedagogisk praksis, åpenhet for å gjøre erfaringer, og mulighet for kritisk drøfting av verdispørsmål. Studiet gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, og er praksisorientert og verdiorientert.

Om studiet

Pedagogikk som studium er vitenskapen om oppdragelse og undervisning, og drøfting av hva som er god pedagogisk praksis. Refleksjon over praksis som eksistensiell utfordring er sentral i faget. Pedagogikkstudiet gir blant annet innsikt i forholdet mellom voksne og barn, hva som er verdt å gi videre til neste generasjon, hvordan barn og unge lærer, hva kunnskap er, hvordan forståelse og innsikt kan økes på ulike kunnskapsfelt og hva som gir kunnskap gyldighet. Disse aspektene representerer både personlige, mellommenneskelige og samfunnsmessige utfordringer for studentene, og det er derfor et uttalt mål at studiet skal bidra til sensitivitet for pedagogiske spørsmål, økt innsikt og forståelse.

Hva lærer du?

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom studiet vil det bli lagt vekt på klargjøring og drøfting av pedagogiske verdivalg som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se valgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av de verdier som barnehage og skole bygger på: respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er videre sentralt i studiet å drøfte forholdet mellom de ulike utdannings- og oppdragelsesinstitusjonene og hvilke formål, oppgave og mandatområde disse har.

Hvor kan du få jobb?

Pedagogikkstudiet forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap og refleksjon knyttet til oppdragelse og undervisning. Herunder innsikt i læring, sosiale prosesser, relasjoner, samhandling, og forståelse av pedagogiske dilemma som gjelder barn og unges kvalifisering, sosialisering og subjektivering i kulturen.
Pedagogikkstudiet gir en bred innføring i pedagogikk og er en god bakgrunn å ha i mange yrker. Alle i samfunnet har et medansvar for å hjelpe den oppvoksende generasjon, og svært mange har et direkte ansvar som foreldre, eller ledere i frivillig barne- og ungdomsarbeid. I slike sammenhenger vil grunnleggende og allsidig pedagogisk innsikt komme til nytte. Faget pedagogikk kan kombineres med andre akademiske studier. For ansatte i barnehage og skole med barnehagelærer- eller lærerutdanning er pedagogikkfaget videreutdanning. Utdanningen kvalifiserer i seg selv ikke til å undervise i skolen og er ikke godkjent som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Studiets oppbygning

Informasjon om formål med studiet, og studiets innhold og arbeidsmåter finner du ved å orientere deg i studieplan og emneplan . 

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i pedagogikk. Videre tilbyr høgskolen en mastergrad med tre alternative vektlegginger; allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk. Masterstudiet er grunnlag for å søke opptak på PhD. NLA har ikke egen PhDgrad, men våre masterstudenter kan søke opptak ved andre doktorgradsgivende institusjoner i Norge og utlandet.

Utveksling

Noen av emnene på bachelor – og masternivå har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet. Det arbeides med utveksling på flere emner.