Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • Bergen
 • Videreutdanning, samlingsbasert, deltid
 • 60 / 30 + 30 studiepoeng
 • 10 dager praksis per modul
 • Høst 2024
Frist 1. mars Søk nå!
Arbeider du i barnehage, og ønsker en tilleggsutdanning som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder? Om du har en treårig pedagogisk utdanning (se liste nedenfor), kan du med Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kvalifisere deg for stillinger som barnehagelærer og pedagogisk leder.

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud innenfor strategien Barnehagen for en ny tid. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien. Søknadsfristen til UDIR er 1. mars.

NLA gjør oppmerksom på at opptaket er todelt, ved at søkere i første omgang søker UDIR om deltakelse i en tilretteleggingsordning knyttet til utdanningen. Søkere som godkjennes av UDIR, blir regnet som prioriterte søkere, og vil bli kontaktet direkte av NLA. Det er NLA som har ansvar for å vurdere prioriterte søkeres kvalifikasjoner. Etter at NLA har gjennomført opptaket av de prioriterte søkerne, vil eventuelle restplasser på studiet bli lagt ut på Søknadsweb. Om det blir ledige plasser, kan NLA åpne søkning til disse fra juni. 

Om utdanningen

Tilleggsutdannelsen i barnehagepedagogikk består av to moduler. Begge moduler må være bestått for at utdanningen skal være fullført. Hver modul er på 30 sp. Søker du deg inn via UDIR, kan du velge å søke deg inn til en, eller begge, moduler. Søkere til restplasser kan kun søke seg inn til en av modulene. 

Rekkefølgen på modulene:
Studieåret 2023–24: Småbarnspedagogikk

Studieåret 2024–25: Barnehagepedagogikk

Studieåret 2025-26: Småbarnspedagogikk

Hva lærer du?

I studiet bruker vi praktiske og studentaktive lærings- og undervisningsformer som er i samsvar med arbeidsformer i barnehagen. Du kan velge mellom å søke opptak til hele utdanningen samlet, eller å søke opptak til bare ett av emnene. Studenter som tas opp lokalt utenom ordningen kan bare tas opp til ett emne om gangen.

Barnehagepedagogikk er en bred grunninnføring i pedagogisk arbeid i barnehage. Emnet er delt i tre hovedområder:

 • Danning gjennom omsorg, lek og læring
 • Fagpedagogisk arbeid i barnehagen
 • Barnehagelærer som profesjonsutøver

Se emneplanen for detaljert beskrivelse av forventet læringsutbytte.

Småbarnspedagogikk er en fordypning i pedagogisk arbeid med barn under tre år.  Emnet er delt i fire hovedområder:

 • Omsorg, utvikling og læring
 • Kommunikasjon, språk og sosialt samspill
 • Lek, kultur og skapende aktiviteter
 • Kropp, bevegelse og helse

 Se emneplanen for detaljert beskrivelse av forventet læringsutbytte.

Hvor kan du få jobb?

Med videreutdanningen Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 sp) kan du bli kvalifisert for stillinger som krever barnehagelærerutdanning. Det er arbeidsgiver/barnehageeier som skal vurdere om en annen pedagogisk utdanning sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kvalifiserer til ansettelse som pedagogisk leder. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Oppbygging

Det er ti undervisningsdager på campus i løpet av studieåret. Studiet har i tillegg tre nettdager per semester. Utenom de fysiske samlingene er undervisning og veiledning nettbasert. De nettbaserte samlingene vil foregå digitalt gjennom verktøyet Adobe Connect. Nettdagene og studiesamlingene blir fordelt gjennom studieperioden.

Sammenhengen mellom de fysiske og nettbaserte samlingene og studenten sitt selvstendige læringsarbeid vil bli vektlagt. Studenten vil få undervisning gjennom nettforelesninger og ulike nettressurser som kan inspirere til jevnt arbeid og styrke læringen. Samhandling skjer gjennom faste grupper som kommuniserer innbyrdes og med lærer både nettbasert og på samlingene. Studentene får i tillegg individuell tilbakemelding og veiledning på eget arbeid. Det stilles krav om selvstendig arbeid slik at studentene møter forberedt til både nettbaserte og fysiske samlinger.

Organisering

Alle fysiske samlinger går over to eller tre hverdager og finner sted på NLA Høgskolen sitt studiested for lærerutdanningene i Bergen.

Fra januar 2024 flytter lærerutdanningen til ny campus Kalfaret i Bergen sentrum. Kalfaret er rundt 10 minutters gange fra Bergen jernbanestasjon og bussterminalen. Adressen er Kalfarveien 31.

Studieåret 2024-25 vil undervisningsdagene bli fordelt slik at det begge semestrene er én todagers- og én tredagerssamling.

Studieplaner

Emnebeskrivelser for modulene, med oppdatert litteraturliste, blir publisert før studiestart. Se tidligere emnebeskrivelser for informasjon om utdanningen:

Praksis og arbeidskrav

Begge modulene har krav om ti dager praksis i samme barnehage (hvorav minimum fem sammenhengende arbeidsdager). Studentene ordner praksis selv, fortrinnsvis på egen arbeidsplass. Studenter som velger å ta praksis i annen barnehage enn sin egen, må levere kopi av politiattest (innlevert ved egen arbeidsplass), til barnehagen der praksisen skal gjennomføres.

Det blir gitt ulike arbeidskrav knyttet til både praksis og de ulike hovedområdene i studiet, som alle må være godkjent før kandidaten kan gå opp til endelig vurdering. Se de enkelte emneplanene for mer informasjon om dette.

Overflytting

Studenter som har tatt eksamen i en av modulene i tilleggsutdanningen, kan søke om å ta den andre modulen ved NLA Høgskolen. Undersøk nøye at du søker på rett modul! De kan gjennomføres i valgfri rekkefølge, og det har vært ulikt fra sted til sted hvilken av de to modulene Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk som betegnes modul «1» og modul «2».

Hvem kan få opptak?

Du må ha en treårig pedagogisk utdannelse for å kunne søke på studiet:

 • Allmennlærer/grunnskolelærer 1–7
 • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • Spesialpedagog (du må ha hatt veiledet praksis som del av utdanningen)
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdaning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere må i tillegg sende inn dokumentasjon på at de er ansatt i en barnehage under studietiden. Dette gjelder også søkere til restplasser.

Tilbake til oversikten: Videreutdanning for barnehagen