Praksis i barnehagelærerutdanningen

Barnehagelæreryrket er et profesjonsyrke der praksis har en sentral plass i studiet.

Praksis er integrert i alle kunnskapsområdene og i valgt fordypning siste studieår. Praksis er obligatorisk. Gjennom praksis skal studentene få varierte erfaringer som gir innføring i profesjonsutøvelsen og danner et grunnlag for kritisk refleksjon. Det er stigende krav til studentenes selvstendighet, ansvar og progresjon i praksisopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert. Praksis er en læringsarena på lik linje med andre deler av utdanningen. Alle deler av utdanningen skal forberede studentene på barnehagelæreren sine varierte oppgaver, og det legges stor vekt på et nært samarbeid mellom praksisbarnehagene, studentene og faglærere ved Høgskolen. I praksis forventes det at studentene er aktive deltakere i barnehagens pedagogiske virksomhet, og utvikler faglig og didaktisk kompetanse.

Å bli barnehagelærer er en prosess som vil kreve faglig kunnskap, refleksjon og praktisk erfaring. Studentene skal derfor få erfaringer i å reflektere over hvordan teori og praksis spiller på hverandre og hvilke etiske utfordringer barnehagehverdagen kan by på.

Praksislærer skal støtte og utfordre studentene, og målet er at studenten i praksis skal utvikle seg og dannes på vei mot ferdig barnehagelærer.