Matematikkdidaktikk

Mathematics Education Research Group NLA

Forskergruppen ble opprettet i 2020 med følgende visjon: «MathEds forskning bidrar til at NLAs verdier virkeliggjøres i undervisning og læring, og forskningsgruppen er Norges fremste innenfor utvalgte matematikkdidaktiske temaer.» MathEds forskning er med andre ord rettet mot undervisning og læring i matematikk.

Beskrivelse av felles prosjekt som gruppen jobber med

Rike oppgaver i begynneropplæringen. I dette prosjektet studerer vi bruk av rike oppgaver i begynneropplæringen. Vi vil besvare spørsmål knyttet hvilke matematiske kompetanser barna utvikler og hvorvidt oppgavene kan legge til rette for det Lithner omtaler som creative mathematical reasoning.

I undervisningsåret 2022-2023 består prosjektgruppen av Sjaastad, Landschulze, Solbrekke Hansen og to masterstudenter.

Digitale verktøy i begynneropplæringen. Dette prosjektet tar utgangspunkt i DragonBox School, som er en av de mest utbredte digitale verktøyene i norsk skole. I skoleåret 2021-2022 ble en av læringsaktivitetene i DragonBox School analysert ved hjelp av Gibsons begreper affordances og constraints. Datainnsamlinger høsten 2022 vil rettes mot elevenes motivasjon knyttet til bruk av verktøyet.

I undervisningsåret 2022-2023 består prosjektgruppen av Lorange, Sjaastad, Carlsen og en masterstudent.

Nasjonal deleksamen. Delprosjekt 1: Lorange utviklet en eBok med utgangspunkt i frigitte oppgaver fra tidligere gjennomføringer av Nasjonal deleksamen i matematikk. I delprosjekt 1 ble studentenes bruk og utbytte av eBoken analysert i lys av Artigues rammeverk om epistemisk og pragmatisk bruk av læringsressurser.

Delprosjekt 2: Sfards kommognisjonsrammeverk inkluderer begrepet commognitive conflict, som handler om utfordringene som oppstår når en person møter et alternativ sett av metaregler i matematiske prosesser. I en videoanalyse av studenter som benytter eBoken blir en slik konflikt identifisert og analysert ved hjelp av begreper fra kommognisjonsrammeverket.

I undervisningsåret 2022-2023 består prosjektgruppen av Lorange, Sjaastad og Carlsen.

Medlemmer 

Forskergruppen har digitale møter 2-3 ganger i semesteret, samt et fysisk treffpunkt. 

Andreas Lorange, Førstelektor (leder)
Jørgen Sjaastad, Førsteamanuensis
Martin Carlsen, Professor
Karin Landschulze, Førsteamanuensis
Johannes Kleppe, Førsteamanuensis
Ellen Kristine Solbrekke Hansen, Høgskolelektor
Terje Bjuland, Høgskolelektor
Christian Salvesen, Høgskolelektor
Torbjørn Aadland, Høgskolelektor
Ellef Fange Gjelstad, Høgskolelektor
Kathrin Liselott Storebø, Høgskolelektor
Kristian Alfsvåg, Høgskolelektor
Gert Hana
Simon Goodchild, Professor (UiA, NTNU)

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Andreas Lorange
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro