Med verdier på jobb

Mangel på verdiperspektiv i lærebøkene til profesjonsutdanninger har ført til utgivelse av antologien «Verdier og visjoner».

– Lærebøker finnes det mange av, men det er veldig få som har verdiperspektivet med seg, sier Ursula Småland Goth, redaktør for antologien «Verdier og visjoner – profesjonalitet i endring».

Goth er professor ved VID vitenskapelige høgskole og professor II ved NLA Høgskolen. To andre NLA-ansatte, professor Line Alice Ytrehus og førsteamanuensis Øyvind Økland, har levert bidrag til antologien. De underviser begge i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen, og har dette perspektivet i kapitlenede har skrevet.

– Vi har et økende mangfold ibefolkningen, og lærere og helsepersonell som vi utdanner måkunne forholde seg til dette mangfoldet, understreker Goth.

– Antologien er basert på kunnskap vi allerede har fra forskning, og tar i tillegg kristne verdier med i betraktning, legger hun til.

De profesjonelles ansvar

Ytrehus er opptatt av at de som er profesjonelle har et særlig ansvar for kommunikasjon og likeverdig behandling.

– For å få til god kommunikasjon er det viktig at begge parter opplever at de blir anerkjent, sett og forstått. Det kan være nyttig å bli enige om hva som er målet med samtalen, og det kan være nødvendig å gjøre eksplisitt en del ting som vanligvis er implisitt, poengterer hun.

Goth mener at det er nødvendig med undervisning i interkulturell kommunikasjon i profesjonsutdanningene, uansett om studentene skal bli prester, lærere – eller journalister.

Holdningsendring

Økland, som har undervist i interkulturell kommunikasjon i to tiår, har ett overordnet mål med sin undervisning:

– Mange av oss som underviser i interkulturell kommunikasjon ønsker en læring som endrer holdninger. Interkulturell kommunikasjon er ikke et fag som kan pugges. Vi ønsker at studentene skal utvikle åpne og tolerante holdninger til andre mennesker, forteller førsteamanuensisen.

I interkulturelle studier arbeides det spesielt med dette gjennom studieturer, der studentene får møte andre kulturer. Da kommer man ut av komfortsonen, blir kjent med seg selv, og kan lære andre måter å se verden på, påpeker Økland.

– Mitt bidrag i antologien bygger på over 20 års erfaringer fra slike studieturer, og drøfter hvordan dette kan være en fruktbar pedagogisk måte å fremskaffe en ny erkjennelse hos studenter, i tillegg til at jeg også presenterer andre metoder, avslutter han.

Vi har sett at dette er et konsept det blir mye bruk for

 

Tilsvarende bok for lærere

– Jeg håper at studentene skal kunne ta begrunnede valg for hvorfor de handler som de gjør, og at de skal vite hvilke verdier de faktisk legger grunn for handlingene sine, påpeker Ytrehus om sitt bidrag.

Denne boken er i hovedsak regnet på helsearbeidere, siden redaktøren er professor i helsefag og har sitt hovedvirke ved en institusjon som også utdanner helsearbeidere.

– Vi har sett at dette er et konsept det blir mye bruk for, sier Goth.

Derfor er arbeidet med en lignende bok om verdier i lærerutdanning for grunnskole- og barnehagelærere påbegynt. Det er miljøet ved NLAs studiesteder på Breistein i Bergen og i Oslo som står for denne antologien, under ledelse av Goth og Linnéa Jermstad, seksjonsleder for pedagogikkseksjonen på Breistein og i Oslo.