Nettpedagogikk

Nettpedagogikk

Undervisning på nett har andre rammebetingelser og utfordringer enn ordinær campusundervisning. En nettlærer må derfor tenke annerledes, helt fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

Nettstudier overlater mye av læringsarbeidet til studenten. Fordi studenter og lærere ikke møtes fysisk og ofte har mindre kontakt, lønner det seg at læringsløpet blir planlagt mer detaljert enn på campusstudier. Men nettstudenten er også bare et menneske, og for å hjelpe på trangen til å utsette læringsarbeidet kan det derfor være en fordel med mange små øvingsoppgaver og jevnlige innleveringsfrister.

Lag et design for læringsarbeidet

Lærerens ansvar er å legge til rette for læring. Det består gjerne i å forklare og presentere det viktigste i emnet du underviser i. Du bør ha tanke for når og hvordan stoffet presenteres, slik at studentene lærer mest mulig. Vi kan si at du designer for læring. 

I Canvas kan du bruke Moduler til å sortere og strukturere gjennomføringen av et emnet. Modulene kan være naturlige skiller, f.eks. en modul pr tema, en modul for hver uke, eller en modul for alle lab-øvelsene som skal gjennomføres. Studentene liker at de kan starte øverst i en læringssti og jobber seg gjennom stoffet.

I tillegg til å strukturere innholdet for studentene gir det emnet en visuell inndeling som impliserer i hvilken rekkefølge læreren anbefaler å ta inn stoffet. Læreren kan også bruke sin kunnskap til å gi studentene øvingsoppgaver der man får terpe på teorien og kunnskapen som studeres.  

 I det fysiske klasserommet kan man lett rette opp i misforståelser og henvise til rett sted når ulike spørsmål dukker opp. Det er ikke like lett når man underviser på nett. Du bør derfor også ha en klar struktur på informasjonen som sendes ut til studentene. Dette bør kommuniseres tydelig i starten av semesteret. Det kan være en god ide å ha jevnlige treffpunkt eller faste tidspunkt der man kan forvente å få avklart spørsmål man har. 

Med moduler skaper man en kronologisk rekkefølge på innholdet, jmf. analogien med læringsstien som merkes opp. 

Legg til rette for godt samarbeid mellom studentene

Nettstudenten er som campus studenten tjent med å utvikle et godt læringsmiljø. Derfor er det viktig å legge til rette for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom studentene.

Teknologien gjør gruppearbeid og gruppediskusjoner mulig selv om vi ikke kan samles, både synkrone og asynkrone. Synkrone måter å samarbeide på kan være breakout-rooms i undervisningen eller å møtes til et videomøte i Zoom på eget initiativ. En annen måte å er å jobbe samtidig i for eksempel Google Docs eller OneNote. Asynkrone måter å samarbeide på kan være et diskusjonforum i Canvas.

Som nettlærer bør du legge til rette for møtepunkter mellom studentene, for eksempel å fordele studentene i kollokviegrupper og sette opp faste videomøter i Zoom. I Canvas kan du også dele studentene inn i grupper som kan jobbe sammen på egne gruppesider med egne diskusjoner osv. Ved å tilrettelegge for samarbeid vil studentene som i utgangspunktet ikke møtes på campus likevel få et faglig samhold.

Legg til rette for samarbeid og lag klare og trygge rammer for faglige diskusjoner og faglig veiledning. Du må derfor sette deg inn i hvordan man legger til rette for dette på nett, og reflektere over hva som bør gjøres synkront, asynkront og på evt. samlinger. En nettlærer må vurdere hvilket innhold og læringsressurser som egner seg best på de ulike arenaene og om studenten skal jobbe alene, i mindre grupper eller sammen med hele gruppa og læreren. 

Legg til rette for tydelig kommunikasjon mellom lærer og student

I nettstudier er det særlig viktig med tydelig og forutsigbar kommunikasjon. Studentene bør vite hvordan de kan ta kontakt med lærer eller studieveileder og når de er tilgjengelig. Noen velger kun å kommunisere gjennom Canvas, andre bruker e-post eller kommuniserer på andre måter. Bruk f.eks virtuell kontortid i Zoom

Det bør være konsekvent bruk av kanaler når man gir informasjon ut til studenten, slik at det aldri er tvil om informasjonen blir lest. Nettstudenter foretrekker å se en liste over viktige datoer på forsida til emnet inne på Canvas. I tillegg til en god oversikt over pensum, læringsressurser og læringsutbytter, slik at de slipper å bruke så mye tid på å lete seg fram selv.

Ressurser fra andre UH (linker ut)