Kompetanseløftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

NLA vil først og fremst være en likeverdig samarbeidspartner med kompetanse på teori og forskning og komplementere og lære av barnehagen, skolen og PPT som har kompetanse på den daglige pedagogiske praksisen. NLA ønsker å diskutere og utvikle sin rolle i samarbeid med den enkelte kommune, nettopp fordi behovene er ulike. 

Kompetanseløftet er tett knyttet til de etablerte tilskuddsordningene for kompetanseutvikling i barnehage og skole. Samtidig har Kompetanseløftet et bredere og tverrsektorielt mål om å bidra til bedre inkludering og at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna og elevene som har behov for det. Kompetanseløftet omfatter derfor også ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barna og elevene.

 

 • Se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng 
 • Ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
 • Ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt komplekse utfordringer 
 • Ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped

 

NLA har over flere år bygget opp kompetanse som gjør oss godt faglig rustet til å være samarbeidspartner i Kompetanseløftet, og samarbeider allerede med Bergen Kommune, Askøy Kommune og flere kommuner i Sunnhordland. 

 • NLA er en av Vestlandets største tilbydere av spesialpedagogisk utdanning og har masterutdanning på det spesialpedagogiske feltet «Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk».
 • NLA har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med Statped vest.  
 • NLA samarbeider også med Statped i forskningsprosjektet SUKIP (Samarbeid om utvikling og kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole SUKIP - NLA og Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP) | statped.no). Dette prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet og tuftet på de samme prinsipper som Kompetanseløftet.  
 • NLA har de siste årene hatt mange eksterne oppdrag knyttet til spesialpedagogikk. 
 • NLA har gjennomført tre kull med videreutdanning for PP-tjenesten i organisasjonsutvikling og endringsarbeid i Vestland 
 • NLA har gjennomført samlingsbasert etterutdanning for alle ansatte i PPT i både Rogaland og Hordaland.  
 • For tredje år på rad tar NLA imot lærere fra hele landet til videreutdanning i spesialpedagogikk innenfor ordningen «Kompetanse for kvalitet». 
 • NLA inkluderte PP-tjenesten i kompetanseutvikling i ReKomp og DeKomp allerede fra 2018 og 2019, bla i region Sunnhordland.  Se bla Jan Gilje og Kristian Øen 2020. «Desentralisert kompetanseutvikling» i Bedre skole nr. 2, sider 33-38. 
 • Erfaringene med praksisfeltet gjennom slike erfaringer bidrar til å utvikle fagmiljøet ved NLA og til å gjøre utdanningen relevant og praksisnær. 

 

NLA kan bidra inn i Kompetanseløftet på flere måter, og er opptatt av: 

 • Å se ordningene i det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske i sammenheng.  
 • Å se ordninger som DeKomp, ReKomp og Kompetanseløftet i sammenheng. En atskilt tilnærming til de ulike ordningene vil kunne hindre målsetningen med Kompetanseløftet, som nettopp er at det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske må sees i sammenheng. NLA forutsetter derfor at PPT også deltar i arbeidet med Dekomp og Rekomp. PP-tjenesten er med sitt doble mandat barnehagens og skolens nærmeste samarbeidspartner i forhold til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.   
 • At spesialpedagogisk kompetanse i seg selv ikke bidrar til en mer inkluderende praksis. For mange barnehager, skoler og PP-tjenester innebærer dette en endring i måten å tenke på som krever endring på organisasjonsnivå. For NLA er følgelig organisasjonsutvikling og organisasjonslæring et sentralt fagområde som inngår som en viktig komponent i den spesialpedagogiske profilen.   

Les Kompetanseløft 2025 - regjeringen.no 

Les Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring (udir.no) 

Les Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (udir.no) 

Les Inkludering | www.statped.no 

Les PP-tjenesten (PPT) (udir.no) 

Les Meld. St. 6 (2019–2020) - regjeringen.no