Lokal Kompetanseutvikling

Lokale ordninger for kompetanseutvikling i barnehage og skole


Lokal kompetanseutvikling er politisk vedtatte ordninger som skal gi rom for at barnehage- og skoleeiere kan drive utviklingsarbeid basert på egne behov i partnerskap med universitet og høgskoler (UH). 
 

Et partnerskap med NLA Høgskolen kan bidra til å øke kompetanse og kvalitet i barnehager og skoler, og i vår egen utdanning.  

Strategien er langsiktig, og vi kan gjennom ordningene skape en felles arena for læring og kunnskapsutvikling. Her er det tenkt at ansatte i barnehage- og skolesektoren, i samarbeid med UH, definerer og prioriterer hvilken kompetanseutvikling de trenger. Samtidig får UH en praksisnær kompetanse, alt i en lokal kontekst.  

UH skal være utviklingspartnere, og skal bidra til at den arbeidsplassbaserte kompetanseutviklingen er forskings- og kunnskapsbasert (Meld. St. 21, 2016-2017).