DeKomp

DeKomp er et gjensidig samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren (UH) og skoleeier, skoleledere og lærere.

DeKomp skal – i det gjensidige partnerskapet mellom skoleeier, skoleledere og lærere, og UH - bidra til å nå de nasjonale sektormålene i skolen og bygge gode lag rundt barna. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø preget av høy kompetanse. Erfaringene gjennom DeKomp skal også videreutvikle lærerutdanningene ved UH.  

NLA er i dag en gjensidig samarbeids- og samtalepartner med offentlige og private barne- og ungdomsskoler i fem regioner i Vestland fylke. Samarbeidspartnerne er kommuner i ulike regioner og i Friskolenettverket.  

Regionene der NLA er i partnerskap i Vestland er Bergen, Ytre Midthordland, Sunnhordland, Nordhordland og Hardanger og Voss.  

Flere avdelinger ved NLA bidrar inn i Dekomp. Det er avdelinger for Lærerutdanning (Oslo og Bergen), avdeling for Pedagogikk (Bergen) og Hauge School of Management (Kristiansand). 

NLA har mye å lære av lærernes erfaringer og kunnskap og skolenes daglige pedagogiske praksis. Denne kunnskapen gjør NLAs lærerutdanninger mer relevante og praksisnære. NLA bidrar med kompetanse  på teori og forskning inn i de langsiktige skolepartnerskap.

Inkluderende læringsmiljø 

Inkludering og kritisk tenkning 

Digital kompetanse 

Fagfornyelsen 

Kollegaveiledning 

Elever med stort læringspotensiale 

Vi på NLA er opptatt av å være “tett på” skolene, lokal kontekst og lokale behov. Sentralt i NLAs arbeid i DeKomp er respekt for det profesjonsfaglige fellesskapet. Dette gjelder både i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.  


Partnerskap i DeKomp bygger på likeverdighet og forankring i lokale behov.
Partnerskap i DeKomp innebærer aktiv deltakelse fra alle parter, men ikke alle aktører behøver å delta på likt, eller gjennom hele tiltaksperioden. Når utviklingsarbeidene starter forankres, planlegges og gjennomføres disse i gjensidig samarbeid mellom skoleeieskoleleder, lærerfellesskap og nettverk og i lærerfellesskapet ved NLA. NLA forankrer også tiltaket i de nettverkene NLA som høyskole inngår i lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Gjensidig læring og samskaping skal komme både elever og ansatte ved skolen og faglærere ved NLA til gode. Endring i måten å tenke på kan innebære endring på organisasjonsnivå både i skolene og ved NLA. 

Samarbeidet i DeKomp tar utgangspunkt i skolens behov. Det lokale kompetansebehovet blir vurdert og identifisert gjennom lokale prosesser der NLA deltar som en samtalepartner. De ansatte ved skolen skal ha eierskap til det lokale kompetansetiltaket. Gjensidig samarbeid med skolens profesjonsfaglige fellesskap står sentralt i alt NLAs arbeid i DeKomp.  

Statsforvalter legger til rette for et Samarbeidsforum med ulike aktører Mandat for samarbeidsforum (udir.no) Der legges det en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på lokale behov. Udir tildeler midler årlig til Statsforvalter, som fordeler midlene videre til de ulike aktørene i henhold til plan utarbeidet av Samarbeidsforum og retningslinjene for tilskuddsordningen. I desentralisert ordning er det krav om 30 % egenandel fra eier. Egenandelen skal kun regnes ut fra tilskuddet som tildeles til eier. Regionene og UH rapporterer årlig på bruk av midlene knyttet til aktivitetene som har vært gjennomført og ser til at tilskuddet brukes i tråd med retningslinjene for tilskuddsordningen og innstillingen fra Samarbeidsforum.  


Les
Meld. St. 21 (2016–2017) - regjeringen.no 

Les Meld. St. 6 (2019–2020) - regjeringen.no  

Ordningene er ikke statiske: NOU 2022: 13 - regjeringen.no